Manuál pre obce

Vzali sme si príklad z Prešova a vypracovali sme vzor návrhu na všeobecné záväzné nariadenie/doplnok územného plánu (záväznej časti) o umiestňovaní, výstavbe a modernizáciách vysokofrekvenčných, stredofrekvenčných a nízkofrekvenčných, generátorov, ktorých intenzita elektromagnetického vyžarovania môže ohroziť zdravie osôb dlhodobo sa udržujúcich v ich tesnej blízkosti a okolí, aby sa minimalizovali spory v tejto oblasti.

Toto je dokument, ktorý si môže každá obec upraviť podľa svojich potrieb.

Tento vzor ponúkame bezodplatne, odplatou bude šírenie informovanosti, zdieľanie dôležitých informácií a pomoc nám všetkým navzájom.

Akékoľvek pripomienky a vylepšenia sú vítané napríklad v komentároch dole pod článkom. Tiež nás poteší referencia, ak sa Vám návrh v obci podarilo odsúhlasiť.

Účel

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť podmienky pre výstavbu, umiestňovanie, prevádzku, rozširovanie a modernizáciu elektromagnetických generátorov, telekomunikačných stavieb – vysielačov a inýchtelekomunikačných zariadení (všeobecne generátorov elektromagnetických poli NF VF VVF), ktoré nesmú svojou prevádzkou (tepelnými, biologickými-netepelnými, vysoko impulznými nízkofrekvenčnými a inými účinkami na tkanivá, orgány, telové implantáty, prístroje ľudského tela, citlivé elektronické a medicínske prístroje a ďalšie) ohrozovať zdravie a bezpečnosť obyvateľov a ich vlastnícke práva ako aj ich súkromie. Určuje taktiež zásady priestorového rozloženia telekomunikačných stavieb a ich maximálne povolené výkony ako aj sankcie pri porušovaní týchto zásad.

Naše poďakovanie patrí kolektívu autorov.

Pridajte svoj názor