Bezdrôtové technológie, deti a znižovanie zdravotných rizík

Názov: Bezdrôtové technológie, neionizujúce elektromagnetické polia a deti: Identifikácia a znižovanie zdravotných rizík

Autori: Davisová, Birnbaumová, Ben-Ishai, Taylor, Searsová, Butler, Scarato

Publikované: Current Problems in Pediatric and Adolescent Health Care, Volume 53, Issue 2, February 2023, 101374

Odkaz na štúdiu po anglicky: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1538544223000238?via%3Dihub

Abstrakt

Dnešné deti sú počaté a žijú v mori bezdrôtového žiarenia, ktoré neexistovalo, keď sa ich rodičia narodili. Vďaka digitálnemu veku sa menia spôsoby a schopnosti reagovať na núdzové situácie a rozširuje to možnosti globálnej komunikácie. Súčasne s tým, že táto čoraz všadeprítomnejšia technológia naďalej mení povahu obchodu, medicíny, dopravy a moderného života celkovo, jej rozmanité a meniace sa formy neboli hodnotené z hľadiska ich biologických alebo environmentálnych vplyvov. 

Normy na vyhodnocovanie žiarenia z mnohých bezdrôtových zariadení boli prvýkrát stanovené v roku 1996 (pozn. prekladateľa: v “západnom” svete), aby sa zabránilo zahrievaniu tkaniva, a odvtedy zostali v USA a mnohých ďalších krajinách nezmenené. Široká škála dôkazov naznačuje, že existuje množstvo netepelných účinkov bezdrôtového žiarenia na reprodukciu, vývoj a chronické ochorenia. 

Mnohé široko používané zariadenia, ako sú telefóny a tablety, fungujú ako obojsmerné mikrovlnné rádiá, ktoré vysielajú a prijímajú rôzne frekvencie mikrovlnného žiarenia prenášajúceho informácie na viacerých súčasne pracujúcich anténach. Expertné skupiny, ktoré vládam v tejto záležitosti radia, sa nezhodujú na najlepších prístupoch, ktoré treba prijať. 

Americká akadémia pediatrov odporúča obmedzený čas strávený pred obrazovkou pre deti mladšie ako dva roky, ale viac ako polovica všetkých batoliat má pravidelne kontakt s obrazovkou, často bez dohľadu rodičov. Malé deti rodičov, ktorí často používajú zariadenia ako formu starostlivosti o deti, môžu zaznamenať oneskorenie v osvojovaní si reči a vytváraní väzieb, zatiaľ čo staršie deti uvádzajú pocity sklamania v dôsledku „technoferencie“ – rozptýlenia rodičov v dôsledku technológie. Deti, ktoré začnú používať zariadenia v ranom veku, sa môžu stať spoločensky, psychicky a fyzicky závislými na technológii a po ich ukončení zažiť abstinenčné príznaky. 

Preskúmali sme relevantné experimentálne, epidemiologické a klinické dôkazy o biologických a iných vplyvoch v súčasnosti používanej bezdrôtovej technológie vrátane odporúčaní zahrnúť kľúčové otázky pri zdravotných prehliadkach u detí od detstva až po mladú dospelosť. Dospeli sme k záveru, že by sa mal uskutočniť nezávisle financovaný program školenia, výskumu a monitorovania. dlhodobých fyzických a psychických vplyvy rýchlo sa meniaceho technologického prostredia. Je to v súlade s radami v pediatrickej rádiológii, ktoré odporúčajú, aby vystavenie mikrovlnnému žiareniu bolo tak nízke, ako je rozumne dosiahnuteľné (ALARA – As Low As Reasonably Achievable). 

Súčasné poznatky o elektrohypersenzitivite poukazujú na dôležitosť znižovania vystavenia bezdrôtovej sieti najmä v školách a zdravotníckych zariadeniach.

Pridajte svoj názor