VZN pre obce

Naša činnosť, Obce Vzali sme si príklad z Prešova a vypracovali sme vzor návrhu na všeobecné záväzné nariadenie /doplnok územného plánu.