Zostaň pripojený, ale chránený

Odkaz pre rýchle použitie: https://cutt.ly/peticia

Súčasné predpisy sa zaoberajú ochranou obyvateľstva len pred termálnymi účinkami a nie pred všetkými biologickými účinkami pri dlhodobom pôsobení rádiofrekvenčného žiarenia, ktoré preukázateľne pôsobí na všetky živé organizmy. Bezpečnosť nebola vedecky potvrdená a porušuje sa zásada Európskej únie neuplatňovaním princípu prevencie a princípu predbežnej opatrnosti.

V záujme ochrany zdravia obyvateľov SR preto naliehavo vyzývame Slovenskú republiku – vládu SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Úrad verejného zdravotníctva, Národnú radu SR a pani prezidentku Slovenskej republiky:

navzájom harmonizovať legislatívne dokumenty týkajúce sa ochrany obyvateľstva
pred rádiofrekvenčným a mikrovlnným žiarením


Odborné doplnenie k požiadavke

 1. Žiadame novelizovať VYHLÁŠKU MZ SR č. 534/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí ako aj súvisiacich predpisov v oblasti ochrany zdravia a životného prostredia tak, aby:
  1. definovala limitnú hodnotu a stanovovala vzájomný vzťah medzi limitnou hodnotou a akčnou hodnotou,
  2. vypustila pojem “súčet efektívnych hodnôt”,
  3. stanovila prísnejšie limity, ako sú 22 rokov staré odporúčania EÚ a
  4. znížila tieto nové limity na stotinu v zariadeniach detí, starých a chorých občanov
  5. chránila zdravie ľudí lepšie ako elektronické prístroje, pre ktoré sú podľa normy STN EN 61000-4-3 limity len 10V/m (pre ľudí je to 61V/m).
 2. Žiadame, aby Odborné usmernenie Metodika vyhodnocovania expozície obyvateľstva elektromagnetickému poľu, ktoré vyšlo vo Vestníku MZ SR čiastka 38 – 42 dňa 4. októbra 2019 ročník 67, bolo povinné a nie dobrovoľné, ako je tomu teraz a ako to vyhovuje mobilným operátorom. Jej záväznosť vyplýva z judikatúry ÚS SR 18 1Sžso/52/2014 v náleze sp. zn. II. ÚS 28/96. Pri extenzívnom výklade zákona sa metodika stáva všeobecne záväzným predpisom, nakoľko bola vydaná vo Vestníku MZ SR.
 3. Žiadame novelizovať Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách takto:
  1. do paragrafu 1 doplniť nový bod j) nasledujúceho znenia:
   „j) ekologickú bezpečnosť v súvislosti so zriaďovaním a prevádzkovaním elektronických komunikačných sietí.“
  2. do paragrafu 11 odsek 3 doplniť nový bod d) nasledujúceho znenia:
   „d) dbá na ekologický dopad na zdravie človeka a životné prostredie, ak ide o nové technológie, požaduje dokladovanie ich environmentálnej bezpečnosti na základe vedeckých štúdií.“
  3. z paragrafu 66 odsek 6 vypustiť bod f) o tom, že siete novej generácie sú verejným záujmom.
 4. Žiadame novelizovať Zákon č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku takto:
  1. Zaviesť povinnosť stavebného úradu adresne (napr. poštou) informovať o stavebnom konaní občanov v okolí takej stavby, na ktorej sa plánuje umiestniť zdroj RF EMP. V okruhu do 150 m od vysielača s EIRP do 1000 W a 250 m od vysielača s EIRP do 2000 W. Rešpektovať právo občana byť účastníkom konania vo všetkých stupňoch schvaľovacieho procesu.
  2. Stanoviť bezpečnostné hygienické stavebné pásma, ktoré by sa museli rešpektovať pri nových projektoch, územných a stavebných konaniach pri výstavbe nových domov vo vzťahu k vedeniam VN, VVN, trafám, anténam BTS, rozhlasovým a TV vysielačom, radarom a pod. Ale aj opačne.
  3. Zaviesť sprísnenie podmienok na vypracovanie projektovej dokumentácie stavby so zdrojom RF EMP – túto by mala spracovávať len osoba s oprávnením na telekomunikačné stavby. Súčasťou projektových dokumentácií musí byť predikčná správa, ktorá bude výpočtom deklarovať skutkový stav posudzovanej stavby v záujme predchádzania nežiaduceho vplyvu RF EMP na zdravie obyvateľov,
  4. Zaviesť povinnosť predložiť k plánovanej výstavbe vysielača kumulatívny výpočet priestorového rozloženia elektromagnetického poľa zo všetkých zdrojov v okolí vysielača, a to pri najvyššej možnej záťaži (nový zdroj RF EMP plus všetky už existujúce zdroje RF EMP).
  5. Zmeny stavieb charakterizované stavebnými úpravami, ktoré majú vplyv na užívanie stavieb (napr. zvýšenie výkonu zdroja RF EMP následkom modernizácie a rekonfigurácie technológie), musia byť posúdené orgánom verejného zdravotníctva.
  6. Zaviesť pasportizáciu a evidenciu vysielačov, t. j. zaviesť povinnosť zverejniť umiestnenie a parametre vysielačov BTS podľa zákona o verejnom prístupe k informáciám.
 5. Žiadame správne aplikovať Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, kde strategické plány a programy podľa § 3 písmena d) sa musia posudzovať. Podľa Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR sa teda aj Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019 – 2022, ktorý vychádza a priamo nadväzuje na Stratégiu digitálnej transformácie Slovenska 2030, musí posudzovať.
 6. Žiadame vykonať analýzu, či Zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov je správne aplikovaný v súvislosti s 5G a s používaním prepojených vecí a ľudí, v telemedicíne, pri použití rozpoznávania tváre alebo hlasu atď., či sú všetky osobné údaje naozaj spracúvané až po získaní súhlasu dotknutej osoby.

Občianske združenie Elektrosmog a zdravie

logo_no_wireless
Pridajte svoj názor