Základné údaje o občianskom združení

Prijímame nových členov.
Stačí vyplniť prihlášku a poslať dokumentaristke poštou alebo oskenovanú emailom.

Výročná správa za rok 2021

Stanovy (plus slovenská preambula, anglická preamble)

Aktívy

Vyúčtovania

Tlačivá

Názov: Elektrosmog a zdravie
Sídlo: Zálužická 3, 821 01 Bratislava
IČO: 53 724 411
Číslo EUR účtu: 2202015146/8330
IBAN: SK91 8330 0000 0022 0201 5146
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX
Číslo CZK účtu: 2202015146/2010

Orgány združenia

Členovia k 28. 5. 2022 je nás 22 členov, prijímame nových členov.
Stačí vyplniť prihlášku a poslať poštou na adresu združenia alebo oskenovanú poslať emailom dokumentaristovi.
Predseda Petra Bertová Polovková
info@elektrosmogazdravie.sk – email pre externú komunikáciu
Podpredseda združenie si zvolí podpredsedu po nadobudnutí 15 členov
Pokladník Petra Bertová Polovková
Dokumentarista Petra Bertová Polovková
oz@elektrosmogazdravie.sk – email pre internú komunikáciu
Korešpondenčná adresa – Mlynská 11, 90301 Senec
Kontrolór Jana Uherkovichová Michálková
Zapisovateľ Petra Bertová Polovková
Tím redakcie Petra Bertová (tvorba www)
Jana Uherkovichová Michálková (tlačové správy)
Jano Štefánik (tvorba článkov)
Pridajte svoj názor