Drienovec

Obec Drienovec je malebná dedinka v okrese Košice, kde, podobne ako v iných obciach, postavil jeden z operátorov vysielač.

24. 9. 2013
Správny orgán prvého stupňa (obec Drienovec) oznámil začatie správneho konania pre stavbu „Základňová stanica a rádioreléový bod Drienovec“, upustiac od miestneho zisťovania spojeného s ústnym pojednávaním a v odôvodnení konštatoval, že sú mu dobre známe pomery staveniska, predložená žiadosť o stavebné povolenie poskytuje dostatočné podklady na riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby… a jej uskutočnenie neohrozuje záujmy spoločnosti ani neprimerane neobmedzuje a neohrozuje oprávnené záujmy účastníkov konania a spĺňa všetky všeobecné technické požiadavky.

21. 10. 2013
Obec povolila stavbu a vyhovela žiadosti o stavebné povolenie pre Slovak Telekom a.s.

Obyvatelia podali proti tomuto rozhodnutiu stavebného úradu o povolení stavby návrh na obnovu konania. Tvrdili, že mali byť účastníkmi konania a dôvodili, že týmto nesprávnym úradným postupom im bola odňatá možnosť zúčastniť sa na spojenom územnom a stavebnom konaní. Poukázali tiež na Aarhuský dohovor, judikatúru Najvyššieho súdu SR a iné judikatúry, z ktorých podľa názoru obyvateľov vyplýva, že za účastníkov územného a stavebného konania je potrebné považovať aj osoby, ktoré spĺňajú kritériá podľa všeobecnej definície účastníctva, upravenej v zákone č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /právny poriadok/, pričom dôkazné bremeno, pokiaľ ide o preukázanie, že osoba nie je účastníkom konania, zaťažuje príslušný správny orgán.

Obec ich návrh na obnovu konania zamietla. V odôvodnení rozhodnutia konštatovali, že návrh na obnovu konania môže podať len účastník konania.

RTVS: Občan za dverami 18.1.2015 – výstavba vysielača – o nás bez nás, obec Drienovec
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14108/56850#1240

26. 6. 2015
Zamietli aj odvolanie občanov, ktorí poukázali na nesprávnu argumentáciu, lebo podľa ich názoru vedie k absurdným dôsledkom a k potlačeniu zmyslu inštitútu obnovy konania ako mimoriadneho opravného prostriedku a je popretím právnej úpravy umožňujúcej revízie nezákonného právoplatného rozhodnutia správneho orgánu v prípadoch, ak správny orgán nekonal s určitými osobami ako s účastníkmi konania, hoci s nimi mal podľa zákona konať.

31. 8. 2015
Obyvatelia podali správnu žalobu.

28. 6. 2018
Krajský súd Košice vydal rozsudok:

 • Zrušil rozhodnutie obce ako nezákonné pre nesprávne právne posúdenie veci a vec im vracia na ďalšie konanie a rozhodnutie.
 • Správny súd po preštudovaní administratívneho spisu konštatuje reálnosť ovplyvňovania žalobcami namietaných vplyvov na životné podmienky žalobcov.
 • Správne orgány pochybili, ak nesprávne určili okruh účastníkov konania.
 • Súd v preskúmavanej právnej veci rozhodol v senáte jednohlasne.

I napriek šťastnému verdiktu má príbeh pokračovanie

24. 1. 2019
Po rozsudku viac ako pol roka ignorovali rozsudok, nekonali. Obyvatelia spísali Žiadosť o urýchlené konanie vo veci návrhu na obnovu konania, tiež Sťažnosť na nečinnosť obce Drienovec vo veci obnovy konania a Podnet na vydanie upozornenia prokurátora obci Drienovec z dôvodu jej nečinnosti a nezákonného postupu vo veci obnovy konania.

27. 3. 2019
Obec obdržala upozornenie prokurátora a o 5 dní rozhodla o obnove konania.

obnova konania

17. 4. 2019
Odvolanie telekomu

2. 9. 2019
Obec pozvala účastníkov konania na spoločné ústne pojednávanie.

5. 10. 2020
Vec: Sťažnosť na nečinnosť Obce Drienovec v konaní o obnove konania spojeného územného a stavebného konania vedeného obcou pod č. ÚZSP434/2013-2/2013 vo veci stavby „Základňová stanica a rádioreléový bod Drienovec“.
Vec: Podnet na vydanie upozornenia prokurátora podľa § 28 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre Obci Drienovec z dôvodu jej nečinnosti a nezákonného postupu vo veci obnovy konania spojeného územného a stavebného konania vedeného obcou pod č. ÚZSP434/2013-2/2013 vo veci stavby „Základňová stanica a rádioreléový bod Drienovec“.
(o mesiac a pol prokurátor upozornil obec)

24. 5. 2021
Obec zamieta obnovu konania.
Obyvatelia podali odvolanie, ale budú úspešní?

Monitoring a analýza

Nezávisle od stavebného konania žiadajú obyvatelia ministerstvo o analýzu a monitoring zdravia kvôli objektivizácii svojej prípadovej štúdie poukazujúcej na zvýšený výskyt ochorení a úmrtí.

10. 4. 2019
Obyvatelia podali Hromadnú sťažnosť na nečinnosť orgánov verejného zdravotníctva vo veci žiadosti na prešetrenie a úmrtí a ochorení v okolí „Základňovej stanice a rádiorelévového bodu Drienovec“ v obci Drienovec, umiestneného na streche bytového domu Drienovec č.429

11. 9.2019
MZ SR odpovedalo: (celá odpoveď v PDF tu)

 • Pri posudzovaní rizikových faktorov ochorení je dôležité rozlišovať rozdiel medzi koreláciou a kauzalitou.
  (Naša pozn.: Vieme, presne preto Vás žiadame v bode 1 našej sťažnosti vykonať monitoring a analýzu.)
 • Problematikou ochrany zdravia v súvislosti s expozíciou elektromagnetickému žiareniu sa zaoberá uznávaná vedecká komisia SCENIHR.
  (Naša pozn.: V apríli 2016 bola namiesto SCENIHR zriadená nová komisia SCHEER. Bývalá SCENIHR však bola dotazovaná v európskom parlamente na konflikt záujmov: Otázka TU a odpoveď TU. V otázke išlo o to, či odborníci v SCENIHR “nenadŕžajú” limitným hodnotám, ktoré zároveň oni sami stanovovali ako členovia inej komisie – ICNIRP. Prepojenie osôb si tiež môžete pozrieť v názornom grafe TU)
 • Výsledky súčasného vedeckého skúmania ukazujú, že neexistujú zjavné škodlivé zdravotné účinky, ak expozícia ostáva pod úrovňami odporúčanými legislatívou EÚ.
  (Naša pozn.: Súhlasíme, že neexistujú zjavné. Preto žiadame vykonať monitoring a analýzu, aby sa odhalili tie nezjavné.)
 • EM žiarenie podľa súčasného vedeckého poznania nepredstavuje rizikový faktor onkologických ochorení.
  (Naša pozn.: Veta je nesprávna, mala znieť: EM žiarenie podl’a štúdií zvolených SCENIHRom nepredstavuje rizikový faktor onkologických ochorení. Faktom je, že všetky iné, skutočne nezávislé komisie, dospeli k opačnému záveru.)

Príbehy z iných obcí nájdete na stránke:
https://www.dolezite.sk/clanky/problemy-v-obciach

Pridajte svoj názor