Európska Komisia chce počuť Váš hlas – Aahurský dohovor

Aj Vy sa môžete zapojiť do tvorby zákonov EÚ. Európska komisia chce počuť Vaše názory na zákony a politiky, ktoré sa v súčasnosti pripravujú. Ponúkajú platformu „Vyjadrite svoj názor“ so zoznamom všetkých nových iniciatív EÚ otvorených na verejnú konzultáciu. Ak chcete napísať spätnú väzbu, musíte sa zaregistrovať.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_sk

Každá iniciatíva EÚ má vždy 5 etáp, pričom každá fáza je otvorená pre verejnú konzultáciu na konkrétny časový rámec:

  1. V prípravnej fáze
  2. Výzva na predloženie dôkazov
  3. Verejná konzultácia alebo dotazník
  4. Návrh právneho aktu
  5. Prijatie Komisiou

Konanie výboru pre dodržiavanie Aarhuského dohovoru týkajúce sa štátnej pomoci: dôsledky/možnosti

O iniciatíve: Výbor pre dodržiavanie dohovoru (vec ACCC/C/2015/128) dospel k záveru, že EÚ nedodržiava ustanovenia dohovoru tým, že neumožňuje verejnosti napadnúť rozhodnutia o opatreniach štátnej pomoci.

Obdobie na poskytnutie spätnej väzby: Pre fázu 2 je to 13 Júl 2022 – 05 Október 2022

Odkaz: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13462-Konanie-vyboru-pre-dodrziavanie-Aarhuskeho-dohovoru-tykajuce-sa-statnej-pomoci-dosledky-moznosti_sk

Spätná väzba od OZ Elektrosmog a zdravie

EÚ a jej členské štáty sú zmluvnými stranami Aarhuského dohovoru o práve občanov:

1. prístup k informáciám
2. účasť verejnosti na rozhodovaní
3. prístup k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia

Výbor pre dodržiavanie dohovoru zistil, že EÚ nedodržala dohovor, keď neumožnila ľuďom napadnúť rozhodnutia štátu.

Občianske združenie Elektrosmog a zdravie súhlasí s týmto nálezom a požadujeme, aby EÚ dodržiavala Aahurský dohovor. Tiež to požadujeme od Slovenskej republiky, teda

BOD 1, prístup k informáciám:
V našej slovenskej petícii „Zostaň pripojený, ale chránený“ v bode 4F žiadame zaviesť pasportizáciu a evidenciu vysielačov, t. j. zaviesť povinnosť zverejniť umiestnenie a parametre vysielačov BTS podľa zákona o verejnom prístupe k informáciám.
https://www.elektrosmogazdravie.sk/zostan-pripojeny-ale-chraneny/

BOD 2, účasť verejnosti na rozhodovaní:
V našej slovenskej petícii „Zostaň pripojený, ale chránený“ v bode 4A žiadame novelizovať Zákon č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku tak, aby umožnil občanom účasť na rozhodovní (konkrétne pri umiestnení vysielača)
https://www.elektrosmogazdravie.sk/zostan-pripojeny-ale-chraneny/

S pozdravom
Petra Bertová Polovková
za občianske združenie Elektrosmog a zdravie
Táto spätná väzba bola odoslaná cez káblové pripojenie
– bez škodlivého žiarenia
– s menšou spotrebou elektriny
– s vyššou bezpečnosťou údajov

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13462-Konanie-vyboru-pre-dodrziavanie-Aarhuskeho-dohovoru-tykajuce-sa-statnej-pomoci-dosledky-moznosti/F3346961_sk

Facebookový odkaz vhodný na zdieľanie:
https://www.facebook.com/groups/694055674840555/permalink/1149345959311522/

Spätná väzba po anglicky od Europeans for Safe Connections

https://signstop5g.eu/sk/novinky/have-your-say-aarhus-convention

Pridajte svoj názor