Európska Komisia chce počuť Váš hlas – dátová sieť pre farmy

Aj Vy sa môžete zapojiť do tvorby zákonov EÚ. Európska komisia chce počuť Vaše názory na zákony a politiky, ktoré sa v súčasnosti pripravujú. Ponúkajú platformu „Vyjadrite svoj názor“ so zoznamom všetkých nových iniciatív EÚ otvorených na verejnú konzultáciu. Ak chcete napísať spätnú väzbu, musíte sa zaregistrovať.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_sk

Každá iniciatíva EÚ má vždy 5 etáp, pričom každá fáza je otvorená pre verejnú konzultáciu na konkrétny časový rámec:

  1. V prípravnej fáze
  2. Výzva na predloženie dôkazov
  3. Verejná konzultácia alebo dotazník
  4. Návrh právneho aktu
  5. Prijatie Komisiou

Prechod na dátovú sieť poľnohospodárskej udržateľnosti (FSDN)

O iniciatíve:

Táto iniciatíva rozšíri rozsah súčasnej siete zberajúcej údaje o poľnohospodárskych podnikoch v EÚ tak, aby zahŕňala údaje o ich environmentálnych a sociálnych postupoch. Vďaka tomuto novému zberu údajov bude možné porovnávať výkonnosť poľnohospodárskych podnikov a poskytovať poľnohospodárom individuálne poradenstvo a usmernenia.

Obdobie na poskytnutie spätnej väzby: Pre fázu 5 je to 22 Jún 2022 – 09 September 2022

Odkaz: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12951-Prechod-na-datovu-siet-polnohospodarskej-udrzatelnosti-FSDN-_sk

Spätná väzba od OZ Elektrosmog a zdravie

Občianske združenie Elektrosmog a zdravie víta túto iniciatívu, pretože veríme v lepší monitoring znečisťovateľov prostredia, v ktorom sa nachádzajú zvieratá. Medzi takéto znečisťovatele považujeme aj rádiofrekvenčné elektromagnetické polia (RF EMP). Preto žiadame zahrnúť tento parameter medzi zbierané údaje.

Viac na https://signstop5g.eu/sk/riesenia/ochrana-zivotneho-prostredia/navrh-15

Žiadame monitoring a evidenciu zdrojov RF EMP v rámci tejto novej dátovej siete – jednak externých zdrojov (napr. vysielače v blízkosti fariem) a dvak zdrojov v rámci farmy (napr. wi-fi routre na farme, zariadenia na telách zvierat, kamery s bezdrôtovým vysielaním a podobne).

Takáto evidenia má slúžiť v štatistických spracovaniach na analýzu prípadnej korelácie RF EMP so zdravotným stavom zvierat a ich produkciou.

Občianske združenie Elektrosmog a zdravie vo svojej slovenskej petícii v bode 4 žiada „Zaviesť pasportizáciu a evidenciu vysielačov, t. j. zaviesť povinnosť zverejniť umiestnenie a parametre vysielačov BTS podľa zákona o verejnom prístupe k informáciám.“ Takáto pasportizácia by uľahčila aj zber dát v rámci tejto dátovej siete FSDN.

https://www.elektrosmogazdravie.sk/zostan-pripojeny-ale-chraneny/

S pozdravom
Petra Bertová Polovková
za občianske združenie Elektrosmog a zdravie

Facebookový odkaz vhodný na zdieľanie:
https://www.facebook.com/groups/694055674840555/permalink/1119347112311407/

Pridajte svoj názor