Európska Komisia chce počuť Váš hlas – Ekodizajn

Facebookový odkaz vhodný na zdieľanie:
https://www.facebook.com
/groups/694055674840555
/permalink/1067683364144449/

Aj Vy sa môžete zapojiť do tvorby zákonov EÚ. Európska komisia chce počuť Vaše názory na zákony a politiky, ktoré sa v súčasnosti pripravujú. Ponúkajú platformu „Vyjadrite svoj názor“ so zoznamom všetkých nových iniciatív EÚ otvorených na verejnú konzultáciu. Ak chcete napísať spätnú väzbu, musíte sa zaregistrovať.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_sk

Každá iniciatíva EÚ má vždy 5 etáp, pričom každá fáza je otvorená pre verejnú konzultáciu na konkrétny časový rámec:

  1. V prípravnej fáze
  2. Výzva na predloženie dôkazov
  3. Verejná konzultácia alebo dotazník
  4. Návrh právneho aktu
  5. Prijatie Komisiou

Iniciatíva pre udržateľné výrobky

O iniciatíve: Cieľom tejto iniciatívy, v rámci ktorej sa zreviduje smernica o ekodizajne a v prípade potreby sa navrhnú legislatívne opatrenia, je zabezpečiť, aby výrobky uvádzané na trh EÚ boli udržateľnejšie.

Obdobie na poskytnutie spätnej väzby: Pre fázu 5 je to 03 Apríl 2022 – 22 Jún 2022

Odkaz: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13142-Iniciativa-EU-zamerana-na-opelovace-revizia_sk

Spätná väzba od OZ Elektrosmog a zdravie

Cieľom tejto iniciatívy je zabezpečiť, aby výrobky uvádzané na trh EÚ boli udržateľnejšie.
Vítame túto iniciatívu, pretože to, čo sa tu dnes deje, je všetko len nie udržateľné. Spomenieme len 2 príklady.

  1. Neudržateľné zastarávanie IKT technológií.

Okrem súčasného zavádzania technológie 5G s obrovským množstvom káblov a antén, zavedenie miliárd bezdrôtových zariadení pripojených k 5G (oblečenie, plienky, domáce spotrebiče, hodinky, žalúzie) do nášho každodenného života rozšíri konzum, technologickú zastaranosť a elektronický odpad ktorý sa ťažko recykluje.
Je potrebné znížiť environmentálnu stopu digitalizácie. Environmentálne náklady na „upgradovanie“ na nové zariadenie alebo nový program, ktorý si často vyžaduje nový počítač a nové periférne zariadenia, z ktorých každé predstavuje použitú energiu a toxíny, sú príliš vysoké.
Výrobcovia musia uprednostniť bezpečnejšie chemikálie a ochranu životného prostredia pred ziskom a výrobky so zabudovanou recykláciou a opraviteľnosťou, ktoré umožňujú jednoduchú a ohňovzdornú výmenu batérií.

Viac na https://signstop5g.eu/sk/riesenia/ochrana-zivotneho-prostredia/navrh-13

  1. Neudržateľné zastarávanie megakonštelácií 5G satelitov.

S celkovým plánovaným počtom satelitov a pri zohľadnení ich krátkej životnosti (5 rokov), čo znamená, že budú často vyradzované a nahrádzané, štarty satelitov a de-orbiting by mohli predstavovať 5 000 až 10 000 za rok alebo 10 až 20 za deň.
Hrozí zvýšenie znečistenia ovzdušia a úbytku ozónu z výfukových plynov rakiet a z horenia satelitov deorbitovaných z obežnej dráhy pri opätovnom vstupe do atmosféry.
Výfukové plyny rakiet sú extrémne znečisťujúce: tuhé a kvapalné palivá ničia ozónovú vrstvu a petrolej uvoľňuje vo vysokých nadmorských výškach obrovské množstvo sadzí. Kombinovaný účinok oboch typov palív zvýši teplotu Zeme. Raketové palivo na báze ortuti, ktoré sa v súčasnosti vyvíja, by mohlo v prípade nehody rozšíriť po Zemi silné neurotoxíny. Oblaky výfukových plynov satelitov zbavených orbity musia byť ešte úplne posúdené z hľadiska ich vplyvu na životné prostredie, ale nepochybne budú znamenať masívne znečistenie nebezpečnými chemickými látkami v nižšej atmosfére.

Viac na https://signstop5g.eu/sk/riesenia/ochrana-zivotneho-prostredia/navrh-17

Obávame sa, že súčasné znenie návrhu tieto problémy nerieši.

S pozdravom
Petra Bertová Polovková
za občianske združenie Elektrosmog a zdravie

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12567-Iniciativa-pre-udrzatelne-vyrobky/F3280368_sk

feedback
Facebookový odkaz vhodný na zdieľanie:
https://www.facebook.com/groups/694055674840555/permalink/1067683364144449/
Pridajte svoj názor