Európska Komisia chce počuť Váš hlas – malé bunky

Aj Vy sa môžete zapojiť do tvorby zákonov EÚ. Európska komisia chce počuť Vaše názory na zákony a politiky, ktoré sa v súčasnosti pripravujú. Ponúkajú platformu „Vyjadrite svoj názor“ so zoznamom všetkých nových iniciatív EÚ otvorených na verejnú konzultáciu. Ak chcete napísať spätnú väzbu, musíte sa zaregistrovať. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_sk

Režim jednoduchého zavádzania malých buniek – zmena

O iniciatíve: Vo vykonávacom nariadení Komisie 2020/1070 sa špecifikujú fyzické a technické vlastnosti malých buniek (bezdrôtových prístupových bodov s malým dosahom), ktoré sú vyňaté z individuálneho urbanistického povoľovania alebo iného individuálneho predchádzajúceho povoľovania. Touto iniciatívou sa dané nariadenie zmení tak, aby sa uľahčilo zavádzanie malých buniek.

Obdobie na poskytnutie spätnej väzby: 13 máj 2024 – 10 jún 2024

Odkaz: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14029-Rezim-jednoducheho-zavadzania-malych-buniek-zmena_sk

Spätná väzba od OZ Elektrosmog a zdravie

Občianske združenie Elektrosmog a zdravie nemá pripomienky k navrhovaným zmenám regulácie 2020/1070, má však pripomienky k regulácii ako takej:

  • V poslednom bode Prílohy 1 sa spomína “súčet EIRP všetkých spoločne umiestnených anténnych systémov“, čo nás teší. V našej petícii slovenskej vláde v bode 4 žiadame dokonca viac – Zaviesť povinnosť stavebného úradu adresne (napr. poštou) informovať o stavebnom konaní občanov v okolí takej stavby, na ktorej sa plánuje umiestniť zdroj RF EMP. V okruhu do 150 m od vysielača s EIRP do 1000 W a 250 m od vysielača s EIRP do 2000 W. Rešpektovať právo občana byť účastníkom konania vo všetkých stupňoch schvaľovacieho procesu. Žiadame teda transparentnosť a otvorenosť.
  • Nepáči sa nám, že v regulácii sa 3x spomína pojem “invisible to the general public”. Skrývaním sa porušujú práva občanov na informovanosť. Žiadame dokonca viac – označovať vysielače výstražnými znakmi. Nebezpečné priestory musia byť na prístupových, vstupných a iných verejných a pobytových miestach riadne a viditeľne označené výstražnými tabuľami „Pozor neionizujúce žiarenie“ na ochranu obyvateľstva a pracovníkov a výstražnou tabuľou pre občanov s kardiostimulátorom a inými implantátmi. Musí byť jasne špecifikované, aké štítky použiť a ich umiestnenie.

Inšpiráciou nám je Rezolúcia Parlamentného zhromaždenia 1815, ktorá v bode 8.2.3. uvádza: „zaviesť jasné označovanie označujúce prítomnosť mikrovĺn alebo elektromagnetických polí, vysielací výkon alebo špecifickú mieru absorpcie (SAR) zariadenia a akékoľvek zdravotné riziká spojené s jeho používaním“.

Tiež sa odvolávame na Chartu základných práv Európskej únie, článok 3 – Každý má právo na rešpektovanie svojej telesnej a duševnej nedotknuteľnosti. To zahŕňa predchádzanie akémukoľvek rušeniu a interferencii v ich biologických, chemických, elektrických a senzorických procesoch a systémoch z RF EMF.

Viac v článku
https://signstop5g.eu/sk/riesenia/ochrana-vsetkeho-ziveho-na-zemi/navrh-9

S pozdravom
Petra Bertová Polovková
za občianske združenie Elektrosmog a zdravie
www.elektrosmogazdravie.skTáto spätná väzba bola odoslaná cez káblové pripojenie
– bez škodlivého žiarenia
– s menšou spotrebou elektriny
– s vyššou bezpečnosťou údajov

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14029-Rezim-jednoducheho-zavadzania-malych-buniek-zmena/F3469614_sk

Facebookový odkaz vhodný na zdieľanie:

Spätná väzba po anglicky od Europeans for Safe Connections

Pridajte svoj názor