Európska Komisia chce počuť Váš hlas – občianska angažovanosť

Aj Vy sa môžete zapojiť do tvorby zákonov EÚ. Európska komisia chce počuť Vaše názory na zákony a politiky, ktoré sa v súčasnosti pripravujú. Ponúkajú platformu „Vyjadrite svoj názor“ so zoznamom všetkých nových iniciatív EÚ otvorených na verejnú konzultáciu. Ak chcete napísať spätnú väzbu, musíte sa zaregistrovať. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_sk

Odporúčanie týkajúce sa občianskej angažovanosti

O iniciatíve: Cieľom tejto iniciatívy je presadzovať opatrenia na podporu širokej a zmysluplnej účasti organizácií občianskej spoločnosti a občanov.

Obdobie na poskytnutie spätnej väzby: Pre fázu 2 a 3 je to 16 Február 2023 – 13 Apríl 2023

Odkaz: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13748-Odporucanie-tykajuce-sa-obcianskej-angazovanosti_sk

Spätná väzba od OZ Elektrosmog a zdravie

Občianske združenie Elektrosmog a zdravie víta túto iniciatívu, pretože počas našej činnosti sme zistili, že participácia občanov na veciach verejných je z mnohých projektov a plánov vylúčená.

  • obyvatelia v okolí telekomunikačnej stavby nie sú informovaní o stavebnom konaní – bod 4A v našej petícii www.elektrosmogazdravie.sk/zostan-pripojeny-ale-chraneny/
  • verejný záujem nemáme nikde v legislatíve definovaný, ale veselo sa ním oháňajú pre súkromné záujmy – bod 3C v našej petícii www.elektrosmogazdravie.sk/zostan-pripojeny-ale-chraneny/
  • občania neboli zahrnutí do verejnej diskusie o používaní inteligentných meradiel spotreby. Montáž sa odôvodňuje Smernicou 2012/27/EU o energetickej efektívnosti, avšak len za podmienky, ak je to “finančne rozumné a primerané vzhľadom na možné úspory energie” (čl. 9 ods. 1). Ministerstvo hospodárstva doteraz neiniciovalo verejnú konzultáciu ohľadom nákladovej efektívnosti v súlade s článkom 9c ods. 2: “PRVN sa do 1. januára 2027 vybavia funkciou diaľkového odpočtu s výnimkou prípadov, keď daný členský štát preukáže, že to nie je nákladovo efektívne.
  • Členské štáty majú kompetenciu a povinnosť environmentálne posúdiť to, čo sa nazýva „projekt“. Rôzne aktivity životného prostredia preto podliehajú miestnym hodnoteniam vplyvov, v súčasnosti s výnimkou vystavenia životného prostredia nebezpečnému rádiofrekvenčnému žiareniu a vplyvom digitalizácie, pretože sa neoznačujú ako „projekt“. Nasadenie 5G sa tiež oficiálne nenazýva projektom. Vylúčenie pojmu „projekt“ pre všeobecné nasadenie telekomunikačnej infraštruktúry zjavne umožnilo zaviesť siete 5G v Európe bez predchádzajúceho hodnotenia vplyvov na zdravie a životné prostredie a teda zároveň aj bez občianskej participácie. Týmto spôsobom sú miestne zákony o životnom prostredí prebité a priemysel môže postaviť akýkoľvek druh zariadenia bez ohľadu na to, aké škodlivé je pre životné prostredie a bez názoru lokálnej verejnosti. signstop5g.eu/sk/riesenia/ochrana-zivotneho-prostredia/navrh-11
    Tiež bod 5 v našej petícii www.elektrosmogazdravie.sk/zostan-pripojeny-ale-chraneny/
  • Na Slovensku neexistuje právny rámec, ktorý by stanovoval, ako sa má pristupovať k úspešným národným petíciam. I keď máme stanovené limity pre počty podpisov pre bežné petície, nie je stanovené, ako sa má pristupovať k vôli všetkých tých signatárov.
  • Rovnaký názor máme na inštitút Európskej iniciatívy občanov – len hŕstka iniciatív (7 z 99) získala potrebný počet podpisov a toho len na 4 reflektovala Európska Komisia pozitívne. Nepovažujeme inštitút EIO za skutočný demokratický nástroj, ako sa prezentuje.

S pozdravom
Petra Bertová Polovková
za občianske združenie Elektrosmog a zdravie
Táto spätná väzba bola odoslaná cez káblové pripojenie
– bez škodlivého žiarenia
– s menšou spotrebou elektriny
– s vyššou bezpečnosťou údajov

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13748-Odporucanie-tykajuce-sa-obcianskej-angazovanosti/F3399397_sk

Facebookový odkaz vhodný na zdieľanie:
https://www.facebook.com/groups/odborneproti5g/permalink/1278540573058726/

Spätná väzba po anglicky od Europeans for Safe Connections

https://signstop5g.eu/sk/novinky/have-your-say-civic-engagement

Pridajte svoj názor