Európska Komisia chce počuť Váš hlas – predpisy EÚ v oblasti životného prostredia

Aj Vy sa môžete zapojiť do tvorby zákonov EÚ. Európska komisia chce počuť Vaše názory na zákony a politiky, ktoré sa v súčasnosti pripravujú. Ponúkajú platformu „Vyjadrite svoj názor“ so zoznamom všetkých nových iniciatív EÚ otvorených na verejnú konzultáciu. Ak chcete napísať spätnú väzbu, musíte sa zaregistrovať. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_sk

Preskúmanie vykonávania právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia za rok 2025

O iniciatíve: Analyzujú sa viaceré výzvy, ktorým Európa v súčasnosti čelí pri zavádzaní budúcich sietí pripojiteľnosti. Predstavujú sa možné scenáre na riešenie týchto výziev, prilákanie investícií, podporu inovácií, zvýšenie bezpečnosti a dosiahnutie skutočného digitálneho jednotného trhu.

Obdobie na poskytnutie spätnej väzby: etapa 5, 22 február 2024 – 30 jún 2024

Odkaz: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14254-Preskumanie-vykonavania-pravnych-predpisov-EU-v-oblasti-zivotneho-prostredia-za-rok-2025_sk

Spätná väzba od OZ Elektrosmog a zdravie

Občianske združenie Elektrosmog a zdravie by rado zareagovalo na túto iniciatívu, medzi ktorej ciele patrí aj identifikovať hlavné nedostatky vo vykonávaní európskych predpisov v členských štátoch a riešiť ich základné príčiny. Budeme veľmi radi, ak sa našimi slovenskými návrhmi inšpiruje Európska únia.

V našej slovenskej petícii v bode 3 žiadame vládu SR novelizovať Zákon o elektronických komunikáciách tak, aby:

  1. sa dbalo na ekologickú bezpečnosť v súvislosti so zriaďovaním a prevádzkovaním elektronických komunikačných sietí
  2. sa dbalo na ekologický dopad na zdravie človeka a životné prostredie, ak ide o nové technológie, aby sa požadovalo dokladovanie ich environmentálnej bezpečnosti na základe vedeckých štúdií
  3. aby sa prestali siete novej generácie považovať za verejný záujem

V bode 4 ďalej žiadame novelizovať o územnom plánovaní a stavebnom poriadku tak, aby:

  1. V okruhu do 150 m od vysielača s EIRP do 1000 W a 250 m od vysielača s EIRP do 2000 W bol stavebný úrad povinný informovať občanov v okolí o stavebnom konaní.
  2. Stanoviť bezpečnostné hygienické stavebné pásma, ktoré by sa museli rešpektovať pri nových projektoch, územných a stavebných konaniach pri výstavbe nových domov vo vzťahu k vedeniam VN, VVN, trafám, anténam BTS, rozhlasovým a TV vysielačom, radarom a pod. Ale aj opačne.
  3. Zaviesť sprísnenie podmienok na vypracovanie projektovej dokumentácie stavby so zdrojom RF EMP – túto by mala spracovávať len osoba s oprávnením na telekomunikačné stavby. Súčasťou projektových dokumentácií musí byť predikčná správa, ktorá bude výpočtom deklarovať skutkový stav posudzovanej stavby v záujme predchádzania nežiaduceho vplyvu RF EMP na zdravie obyvateľov,
  4. Zaviesť povinnosť predložiť k plánovanej výstavbe vysielača kumulatívny výpočet priestorového rozloženia elektromagnetického poľa zo všetkých zdrojov v okolí vysielača, a to pri najvyššej možnej záťaži (nový zdroj RF EMP plus všetky už existujúce zdroje RF EMP).
  5. Zmeny stavieb charakterizované stavebnými úpravami, ktoré majú vplyv na užívanie stavieb (napr. zvýšenie výkonu zdroja RF EMP následkom modernizácie a rekonfigurácie technológie), musia byť posúdené orgánom verejného zdravotníctva.
  6. Zaviesť pasportizáciu a evidenciu vysielačov, t. j. zaviesť povinnosť zverejniť umiestnenie a parametre vysielačov BTS podľa zákona o verejnom prístupe k informáciám.

V bode 5 ďalej žiadame správne aplikovať Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, kde strategické plány a programy sa musia posudzovať. Podľa Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR sa teda aj Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019 – 2022, ktorý vychádza a priamo nadväzuje na Stratégiu digitálnej transformácie Slovenska 2030, musí posudzovať.

Viac na www.elektrosmogazdravie.sk/zostan-pripojeny-ale-chraneny/

S pozdravom
Petra Bertová Polovková
za občianske združenie Elektrosmog a zdravie
www.elektrosmogazdravie.sk
Táto spätná väzba bola odoslaná cez káblové pripojenie
– bez škodlivého žiarenia
– s menšou spotrebou elektriny
– s vyššou bezpečnosťou údajov

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14254-Preskumanie-vykonavania-pravnych-predpisov-EU-v-oblasti-zivotneho-prostredia-za-rok-2025/F3471287_sk

env_feedback_sk

Facebookový odkaz vhodný na zdieľanie:

Spätná väzba po anglicky od Europeans for Safe Connections

https://esc-info.eu/en/have-your-say-environmental-law/

Pridajte svoj názor