Európsky výbor pre neionizujúce žiarenie

Európsky výbor pre neionizujúce žiarenie (European Committee on Non-Ionising Radiation Risk, ECNRR) je podvýborom Európskeho výboru pre (radiačné) žiarenie (European Committee on Radiation Risk, ECRR).

ECRR je neformálny výbor vytvorený v roku 1997 po stretnutí Európskej strany zelených v Európskom parlamente s cieľom preskúmať smernicu Rady Európy 96/29/EURATOM vydanú v máji predchádzajúceho roku. ECRR nie je formálnym vedeckým poradným výborom Európskej komisie alebo Európskeho parlamentu, jeho správu zverejňuje Zelený audit.

ECNRR bol vytvorený v novembri 2018, aby posúdil a navrhol predpisy o riziku z neionizujúcich zdrojov žiarenia. Výbor sa zaoberá súčasnou výzvou lekárov a vedcov na vypracovanie a zváženie bezpečných lekárskych usmernení, ktoré sú nezávislé od konfliktu záujmov z hľadiska priamych alebo nepriamych väzieb na priemysel, ktoré predstavujú stav lekárskej vedy a ktoré skutočne chránia všetky živé systémy.

ECNRR zverejnili navrhovaný limit, novú jednotku Nrad na meranie a výpočet ako prvý pokus riešiť to, čo považuje za vážne a zvyšujúce sa nebezpečenstvo pre verejné zdravie, ktoré nie je regulované štátnymi aktérmi. Pozýva a víta vstupy od všetkých zainteresovaných zdrojov vrátane priemyslu, zainteresovaných strán a súčasných vládnych agentúr pre riziká.

Pridajte svoj názor