Infožiadosť na Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Dobrý deň,
chceli by sme si od Vás vyžiadať odpovede na nasledovné otázky:

Kde si môžeme pozrieť mapu rozmiestnenia vysielačov rôzneho typu? Je táto mapa prístupna online? (doplnenie 8. 12. 2020: Ministerstvo dopravy zverejnilo Interaktívnu mapa EMP )

Regulačný úrad nevytvára mapy rozmiestnenia vysielačov. Na internete sú dostupné rôzne mapy umiestnenia vysielačov napr.
http://www.cezantenu.sk/vyhlad
https://www.radia.sk/vysielace
Mapy pokrytia:
https://www.telekom.sk/wiki/ma
https://www.o2.sk/podpora/siet
https://www.orange.sk/onas/map
https://www.4ka.sk/mapa-pokryt

Ako dokáže Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií regulovať elektronické komunikácie, keď nevytvára základnú vec – mapy rozmiestnenia vysielačov? Na základe čoho potom regulujete, kde si operátori možu postaviť nové vysielače?

Mobilní operátori si robia frekvenčné plánovanie sami. Mobilní operátori majú v povoleniach určené technické podmienky, ktoré musia pri plánovaní vysielačov dodržiavať. Následne v pravidelných intervaloch odovzdávajú Regulačnému úradu (RÚ) databázy vysielačov, ktoré sú označené ako obchodné tajomstvo operátorov. Regulačný úrad pomocou špeciálneho softvéru a kontrol na mieste preveruje dodržiavanie stanovených podmienok.

Ak teda mapy vysielačov, ich dosah, výkon atď. nerobí Váš úrad, ktorý iný úrad ich robí a vie nám ich poskytnúť?

Takéto údaje o svojich sieťach majú operátori. Operátori ich označili ako predmet obchodného tajomstva.

Existujú plány budúcej výstavby vysielačov? (tak ako majú napr. mestá a obce plány a nákresy, čo a kde budú v budúcnosti stavať) Aby sme sa mohli rozhodnúť, kde bude menej žiarenia, keď si chceme kúpiť pozemok na stavbu domu.

Plánovanie rozvoja svoje siete si robia operátori. Výstavba nových vysielačov závisí od dopytu po službách v danej lokalite, ale aj od nákladov spojených s výstavbou a prevádzkovaním siete. Výstavba nových vysielačov je otázkou obchodnej stratégie jednotlivých operátorov.

Ako plánuje Váš úrad regulovať vysielače vzhľadom na elektrohypersenzitívne osoby – máte v pláne vytvoriť “biele” miesta na mape Slovenska, kde budú EHS osoby môcť žiť, bývať, spať, a možno aj pracovať, a nebude tam prílišná expozícia elektromagnetickým poliam? 

Otázka, resp. vec nie je v kompetencii RÚ. Ako sme Vás už v minulosti informovali, otázky súvisiace s verejným zdravím nie sú v kompetencii RÚ.

Akým procesom prebieha regulácia týchto vysielačov, ktoré chcú operátori postaviť? Žiadajú Vás o povolenie na výstavbu, alebo o povolenie na navýšenie výkonu, inštaláciu nového systému atď?

Zjednodušene sa to dá opísať cca takto: Operátor si vyhľadá vhodné miesto odkiaľ môže efektívne pokryť danú lokalitu, dohodne sa s majiteľom pozemku, resp. nehnuteľnosti a následne požiada o stavebné povolenie.

Kedy bola naposledy nainštalovaná nová verzia na vysielači mobilných operátorov, ktorý je umiestnený najbližšie k domu na adrese XXX?

S touto otázkou sa prosíme obráťte na operátorov. RÚ podľa údajov vie, aký typ siete operátor má, ale nevie aký softvér, resp. jeho verziu používa. RÚ v povolení stanoví max. výkon. Výkon, ktorý je použitý v reálnom čase, záleží od momentálneho zaťaženia konkrétneho vysielača.

Máte už nejakú vedomosť o tom, na základe čoho bola aukcia na predaj 5g frekvencií pozastavená, kto ju pozastavil a čo bude teraz dalej?

Regulačný úrad postupuje podľa ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/899 zo 17. mája 2017 o využívaní frekvenčného pásma 470 – 790 MHz v Únii, ktoré je pre členské štáty Európskej únie záväzné.

Výzva na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 700 MHz, 900 MHz a 1800 MHz formou elektronickej aukcie bola publikovaná vo Vestníku č. 1 z 31.3.2020
https://www.teleoff.gov.sk/dat
https://www.teleoff.gov.sk/vyz

Výberové konanie nie je zastavené. RÚ rozhodol o posunutí oznámeného plánovaného termínu konania elektronickej aukcie. Výberové konanie pokračuje.
Elektronická aukcia je záverečná fáza výberového konania. Všetky predchádzajúce fázy už prebehli. Vzhľadom na ustanovenie § 33 ods. 7 zákona o elektronických komunikáciách, ktoré Regulačnému úradu neumožňuje počas výberového konania poskytovať informácie o jeho priebehu a o predložených ponukách, bližšie informácie nie je v súčasnosti možné poskytnúť. RÚ bude o priebehu a výsledkoch výberového konania informovať až po jeho ukončení. Ďakujeme za pochopenie.


S pozdravom
Ing. Roman Vavro, tlačový hovorca

Pridajte svoj názor