Infožiadosť ohľadom limitov SAR

signstop5g.eu/sk/riesenia/ochrana-vsetkeho-ziveho-na-zemi/navrh-5

Obsah:
Naša infožiadosť (18. 9. 2022)
Odpovede
Naša žiadosť o prešetrenie (17. 12. 2022)
Odpovede
Podnet na prešetrenie (16. 2 2023)

VEC: Žiadosť o poskytnutie informácií pre všetkých adresátov

podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

Píšeme vám v súvislosti s vašou zodpovednosťou ako národný telekomunikačný regulátor pre vysielacie zariadenia na trhu, ako sú mobilné telefóny, tablety a iné pripojené objekty. V tejto funkcii a v rámci európskych predpisov nesiete zodpovednosť za bezpečnosť a zdravie ľudí používajúcich tieto zariadenia uvedené na trh v našej krajine. Chceli by sme preto vedieť:

1) či ste vykonali špecifické testy miery absorpcie (SAR) elektromagnetického žiarenia z mobilných telefónov, tabletov a pripojených predmetov na tele (hlava, trup a končatiny), a ak áno, za akých podmienok. Žiadame o zaslatie všetkých protokolov z testov.

Vysvetlenie: Vo Francúzsku už v júli 2016 začal Dr. Marc Arazi, zakladateľ mimovládnej organizácie Phonegate Alert, právne kroky, ktoré viedli k tomu, že Agence nationale des fréquences (ANFR) zverejnila stovky správ o testoch SAR, ktoré boli vypracované od roku 2012. Od júna 2018 ich preto oficiálna DATA stránka umožňuje uvádzať. K dnešnému dňu je prostredníctvom tejto stránky verejnosti priamo prístupných viac ako 750 správ o testoch SAR mobilných telefónov. V týchto testoch ANFR považovalo tridsať modelov mobilných telefónov za nevyhovujúce. Boli preto prijaté opatrenia buď na ich stiahnutie z trhu, alebo aby výrobca aktualizoval hodnotu SAR svojho produktu prostredníctvom aktualizácie softvéru.

2) či modely, ktoré sa vo Francúzsku považujú za nevyhovujúce, boli predmetom osobitnej pozornosti na Slovensku. A aké opatrenia ste prijali na zaistenie bezpečnosti spotrebiteľov?

Vysvetlenie: Po odhalení týchto závažných porušení limitov SAR francúzske verejné orgány požiadali zdravotnú agentúru ANSES, aby poskytla svoje stanovisko k možným súvisiacim zdravotným rizikám. V správe zverejnenej v októbri 2019 ANSES odporučil orgánom verejnej moci:

– Stiahnutie alebo aktualizáciu mobilných telefónov uvedených na trh pred júnom 2017 testovaných ANFR so SAR presahujúcou regulačné úrovne. To zodpovedá viac ako 250 modelom.

– Testovať všetky SAR v priamom kontakte s pokožkou, t. j. pri 0 mm, a najmä SAR trupu, ktorá sa stále meria pri 5 mm.

3) či ste boli informovaní o odporúčaniach ANSES.

4) čo máte v úmysle urobiť, vzhľadom na to, že veľká časť týchto modelov umiestnená na francúzskom národnom trhu a môže byť aj na národnom trhu u nás. Plánujete sami alebo v spolupráci s inými orgánmi vykonávať merania SAR pre mobilné telefóny používané na národnom trhu v súlade s odporúčaniami ANSES?

Vysvetlenie: Francúzsko napríklad vykonalo to, že sa v súlade s odporúčaniami ANSES rozhodlo podať na Európsku komisiu formálnu námietku so žiadosťou o legislatívne stanovenie merania SAR na 0 mm.

5) či vaša agentúra súhlasí s touto žiadosťou a či by podporila francúzsky návrh v príslušných orgánoch EÚ?

6) ktorý slovenský právny predpis dnes definuje maximálne dovolené úrovne SAR?

Vysvetlenie: Podľa našich vedomostí, jediný predpis, ktorý definoval SAR a jeho limitné hodnoty, bol Nariadenie vlády č. 325/2006 Z. z. a ten stratil platnosť 31.8.2007.

Tento list je napísaný v spolupráci s Dr. Marcom Arazim, Phonegate Alert by Europeans for Safe Connections a bol zaslaný európskym národným telekomunikačným regulátorom.

Informáciu žiadam sprístupniť emailom.

S pozdravom
predsedníčka Petra Bertová v mene členov občianskeho združenia Elektrosmog a zdravie
členka skupiny Europeans for Safe Connections
18. 9. 2022

Adresované:

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Odbor štátneho dohľadu elektronických komunikácií, inspection@teleoff.gov.skTovárenská 7
P.O.BOX 40, 828 55 Bratislava 24

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, info@mindop.sk
Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

Ministerstvo zdravotníctva SR, office@health.gov.sk
Limbová 2
P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava 37

na vedomie Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, info@soi.sk 
Bajkalská 21/A
P. O. BOX 29 , 827 99 Bratislava

Odpoveď Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

…Vaše otázky nespadajú do kompetencie ,,Úradu”.
S pozdravom
Ing. Miloš Tomáš
Kancelária predsedu

Odpoveď Ministerstva zdravotníctva SR

…Vašu žiadosť sme postúpili na priame vybavenie na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
S pozdravomJUDr.
Imrich Juhos
Sprístupňovanie informácií I  Komunikačný odbor

Odpoveď Ministerstva dopravy

Postúpenie žiadosti na Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Postúpenie žiadosti na Národný inšpektorát práce (NIP).
Odpoveď – NIP nie je v danej veci povinnou osobou v zmysle zákona o slobode informácií.

Odpoveď ÚVZ SR

Odpoveď v PDF súbore

Odpoveď Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Odpoveď v PDF súbore

VEC: Žiadosť o prešetrenie zodpovednosti

Adresované:

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, info@soi.sk
Úrad verejného zdravotníctva SR, 211@uvzsr.sk

V rámci medzinárodnej európskej spolupráce členské štáty napísali infožiadosti svojim národným úradom. Séria otázok sa týkala národných testov na špecifickú mieru absorpcie (SAR) elektromagnetického žiarenia z mobilných telefónov: www.signstop5g.eu/en/news/info-request-regarding-sar

Z odpovedí vyplynulo, že zatiaľ čo niektoré západné štáty vykonali niekoľko testov na hodnoty SAR, na Slovensku sa tieto kontrolné testy vôbec nevykonávajú. SAR stanovuje výrobca a prípadnú dozornú činnost’ by mala vonávať príslušná skúšobňa – relevantný subjekt, ktorý je na takúto činnosť oprávnený. Definovanie tohto subjektu však nie je v kompetencii ÚVZ SR, a zrejme ani žiadneho iného úradu. (bod 1 v slovenskej odpovedi)

Z odpovedí tiež vyplynulo, že výrobcovia, dovozcovia a distribútori sú sami zodpovední za zhodu (rádiových) zariadení, ktoré sprístupňujú. Európska únia a členské štáty vykonávajú len administratívny dohľad. Kým sa produkt nenachádza v databáze závadných produktov, je všetko v poriadku. Ide o dva systémy:

Otázkou ostáva, ako sa môže nebezpečný mobil dostať do týchto systémov, keď členské štáty netestujú vo vlastných štátnych skúšobniach? (bod 2 v slovenskej odpovedi)

Z odpovedí vyplynulo, že niektoré západné štáty sú v problematike zorientované a aktívne sa informujú o dianí, zatiaľ čo slovenské úrady nič netušia. (bod 3 v slovenskej odpovedi)

Z odpovedí vyplynulo, že niektoré štáty sú upozorneniami znepokojené a konajú vo veci. Napr.:

 • zúčastňujú sa na investigatívnej štúdii “JAHARP2020-1 WP3: SAR measurements on Connected Portable Devices
 • zúčastňujú sa v európskej pracovnej skupine RED ADCO
 • podali formálnu námietku na zmenu štandardu EN 50566

Slovenská republika má hlavu v piesku. Dokonca ide tak ďaleko, že vyhlási, že ju vlastne SAR limity pre verejnosť vôbec nezaujímajú, pretože slovenská legislatíva na ne pozabudla. Kto je však zodpovedný za kvalitu a pripomienkovanie legislatívnych noriem? (bod 4 v slovenskej odpovedi)

VeličinaZamestnanciVerejnosť
intenzita poľastanovený limitstanovený limit
hustota toku výkonustanovený limitstanovený limit
SARstanovený limit (209/2016 Z. z)nedefinované

S pozdravom
predsedníčka Petra Bertová v mene členov občianskeho združenia Elektrosmog a zdravie
členka skupiny Europeans for Safe Connections
17. 12. 2022

Odpoveď ÚVZ SR

Odpoveď v PDF súbore

Odpoveď SOI

Odpoveď v PDF súbore, v ktorej okrem iného udávajú, že zatiaľ nedostali žiaden podnet od občanov.

VEC: Podnet na prešetrenie

Ďakujem za Vašu odpoveď evidovanú pod číslom 5516/62/2022. Píšete, že neevidujete žiaden podnet od občanov, rovnako ani v systéme RAPEX. Na záver ponúkate možnosť otestovať výrobky na hodnotu SAR.

Nuž podávam teda teraz ja ako občan podnet na vyše 250 modelov mobilných telefónov v tomto zozname:
https://phonegatealert.org/wp-content/uploads/2018/06/Dossier-de-presse-liste-des-mod%C3%A9les-%C3%A0-risques-28-juin-2018.pdf

Neočakávam, že pretestujete všetky, navrhujem vybrať len niektoré zo zoznamu, ktoré boli predávané aj na Slovensku a môžu ich vlastniť slovenskí občania, napríklad:

 • Orange NEVA 80 ZTE
 • Huawei P9 EVA-L09
 • Huawei LITE P8
 • Apple IPHONE 5
 • Apple IPHONE 6 PLUS
 • SONY XPERIA Z3
 • SONY XPERIA Z1
 • Samsung Galaxy S 5
 • Samsung Galaxy S6
 • Samsung Galaxy S7
 • Samsung Galaxy Core
 • Samsung Galaxy NOTE
 • Samsung Galaxy ACE 3
 • Nokia Lumia 920
 • HAIER L52

S pozdravom
Petra Bertová, 16 Feb 2023

samsung
Samsung, informácia o SAR
(všimnite si, že vzdialenosť má byť 0,5cm)
Pridajte svoj názor