List prezidentke

JUDr. Zuzana Čaputová
Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
P. O. Box 128
810 00 Bratislava 1

Vážená pani prezidentka, JUDr. Zuzana Čaputová

Sme občianske združenie Elektrosmog a zdravie o.z. (www.elektrosmogazdravie.sk), ktoré poukazuje na riziká spojené s nízkofrekvenčným a rádiofrekvenčným žiarením. Spolupracujeme so zahraničnými organizáciami, ktoré sa venujú škodlivosti rádiofrekvenčných elektromagnetických polí (RF EMP).

Združujeme odborníkov, elektrohypersenzitívne osoby (EHS), ale i iných ľudí, ktorí na vlastnej koži pociťujú negatívne účinky RF EMP a taktiež rodičov, ktorí chcú pre svoje deti zdravé životné prostredie. Pomáhame jednotlivcom i organizáciám poradenstvom o bezpečnom používaní technológií a o možnostiach redukcie expozície z rôznych zdrojov (mobilné telefóny, bezdrôtové zariadenia, základňové stanice mobilnej siete BTS, ale aj vedenia veľmi vysokého napätia VVN, VN, NN a vysokopríkonové spotrebiče).

Pani prezidentka, prosíme Vás, ako ústavnú činiteľku, hlavu SR, morálnu autoritu, bývalú ekologickú aktivistku zachovávajúcu zásady ochrany zdravia a životného prostredia, v súlade s Vašimi prejavmi o ľudskosti a zdraví občanov

 • vyzvite na novelizáciu Vyhlášky ministerstva Zdravotníctva č. 534/2007 Z.z. v časti Príloha, 1.Akčné hodnoty expozície, Tabuľka 1 tak, aby boli stanovené prísnejšie limitné úrovne expozície, než aké platia dnes (22 rokov staré odporúčania) a lepšie tak chránili deti, tehotné ženy, zdravotne postihnutých, chorľavých, starších ľudí, EHS osoby.
  • Môžete tak urobiť na podklade Ústavného zákona SR V. oddiel, článok 40: „Každý má právo na ochranu zdravia“.
  • Tiež na podklade článku 168 Zmluvy o fungovaní EÚ, kde sa uvádza: „Zabezpečí sa vysoká úroveň ochrany ľudského zdravia…“ a „Opatrenia Únie… sa zameriavajú na zlepšovanie verejného zdravia, predchádzanie telesným a duševným chorobám a odstraňovanie zdrojov nebezpečenstva pre fyzické a duševné zdravie“.
  • Tiež na podklade článku 35 Charty základných práv EÚ, kde sa uvádza: „Pri definovaní a vykonávaní všetkých politík a činností Únie sa zabezpečí vysoká úroveň ochrany ľudského zdravia.
 • v súlade so Zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia vyzvite štátne inštitúcie ÚVZ a Ministerstvá o širšiu osvetu, bezpečnostné upozornenia pri používaní bezdrôtovej telekomunikačnej techniky, WLAN zariadení, mobilných telefónov a iné.

Vysvetlenie:

Existujú tisíce odborných štúdií o téme nežiaducich účinkov expozície a to najmä RF EMP impulzného charakteru. Impulzný charakter majú v podstate všetky dnes používané rádiové zdroje na digitálnej technológii (počínajúc mobilnými telefónmi, bezdrôtovými slúchadlami, cez televízne vysielače až po radary). Bola vedecky dokázaná škodlivosť RF EMP pre takmer každý orgán nášho tela, ale i pre zvieratá, vtáky (navigácia), hmyz, včely i rastliny. Proti implementácii technológie 5G, ktorá predstavuje masívny expozičný nárast najmä v mestách, podalo výzvy ešte v roku 2017 množstvo renomovaných vedcov po celom svete.

ICNIRP (Medzinárodná komisia na ochranu pred neionizujúcim žiarením) je súkromná organizácia so sídlom v Nemecku, ktorá vydáva odporúčania ohľadom EMP. Vo svojich smerniciach definuje limitné hodnoty, ktoré majú odporúčací charakter. Niektoré medzinárodné autority však poukázali na konflikt záujmov keď zistili, že v tejto organizácii má zastúpenie telekomunikačný priemysel, bez oponentúry nezávislých vedcov z akademickej pôdy a občianskych, či zdravotníckych združení. (www.kumu.io/Investigate-Europe/the-scientists-and-the-organisations) Je zarážajúce, že pracovníci štátnych inštitúcii SR takto nepriamo chránia zisky telekomunikačných spoločností pred zdravím občanov.

Benevolentné limitné úrovne RF EMP, ktoré definoval ICNIRP (10 000 mW/m2), boli podkladom pre Odporúčanie Rady Európy č. 1999/519/EC, ktoré aproximáciou práva EÚ prešli v roku 2004 do Vyhlášky MZSR č. 271/2004 z.z., ďalej Nariadenia vlády 325/2006 Z.z. a nakoniec Vyhlášky MZSR č. 534/2007 Z.z. Pritom do r. 2004, pred vstupom SR do EÚ, platili v SR 200 násobne prísnejšie smernice pre expozíciu RF EMP (50 mW/m2) na základe Vyhlášky MZ SR 123/1993 Z.z. a do r. 1990 v ČSSR dokonca 1000 násobne prísnejšie (10 mW/m2). Možno nie je veľmi známe, že Československo bolo jednou z prvých krajín, ktoré stanovili ochranné limity pre expozíciu RF EMP ešte v polovici 60-tych rokov, a to na základe reálneho výskumu v laboratóriách Štátneho zdravotného ústavu (Výnos hlavného hygienika HE-344.5 1/1965; Hyg. predpisy 36/1976) a nie na základe odporúčaní súkromných inštitúcií.

Vstupom do EÚ sme výsledky výskumu “zahodili” a prijali legislatívu, ktorá vyhovuje prioritne telekomunikačnému priemyslu. Napriek odporúčaniu Rady EÚ si však niektoré štáty v legislatíve zachovali prísnejšie limitné úrovne (Belgicko, Bulharsko, Grécko, Chorvátsko, Litva, Poľsko, Slovinsko, Taliansko). Na Slovensku však každý pokus o reguláciu umiestňovania vysielačov narazí na tvrdý odpor operátorov a zodpovedných ministerstiev, pričom nie je braný ohľad ani na dnešný stav vedeckého poznania:

 • „Vyhlásenie o princípe predbežnej opatrnosti“ z r. 1998 od SEHN (Siete pre vedu a zdravé životné prostredie) Stručný úzus: pri potenciálnom riziku poškodenia ľudského zdravia alebo životného prostredia, malo by byť prijaté predbežné opatrenie, aj pri nedostatočných vedeckých dôkazoch
 • Správu Bioinitiative 2007-2012, ako produkt medzinárodnej štúdie, do ktorej sa zapojili desiatky krajín (odporúčaná bezpečná expozícia 0,001 mW/m2)
 • Smernicu EUROPAEM EMF 2016 (Európska Akadémia pre environmentálne lekárstvo), ktorá definuje limitné úrovne expozície na základe charakteru zdroja
 • Medzinárodnú agentúru pre výskum rakoviny (IARC), ktorá od roku 2011 klasifikuje EMP rádiových frekvencií a veľmi nízkych frekvencií ako “možný ľudský karcinogén”, skupina 2B.

Nevieme si v tejto súvislosti predstaviť, že by v súvislosti s ochranou pred Covid-19 sedeli v Krízových komisiách nie lekári, epidemiológovia, odborníci, ale hlavné slovo by mali zástupcovia priemyslu, gastroprevádzok, služieb, športových klubov. Pri stanovení maximálnych Akčných hodnôt expozície je komisia ICNIRP, aj posudzovatelia EÚ v konflikte záujmov, a jej stanovené maximálne expozičné limity ohrozujú verejné zdravie občanov EÚ.

RF EMP má podiel na cukrovke, nespavosti, rakovine, plodnosti. Narúša imunitu, ktorá nás chráni pred infekčnými chorobami. Aj keď pri rozvoji ochorení majú rolu multifaktorálne príčiny, niekedy ku zníženiu negatívnych príznakov stačí zníženie expozície, vzdialenie sa od zdroja, vypínanie v dobe nepoužívania.

Zo strany zodpovedných orgánov nám chýba prevencia, osveta a poučenie o správnom používaní a rizikách nadmerného používania. Chýba informovanosť verejnosti a vzdelávanie o škodlivosti neionizujúceho žiarenia a jeho účinkoch na živý organizmus. Štátu následne vznikajú náklady v zdravotníctve. Celkovo v zdravotníctve chýba liečenie v duchu Lege Artis, podľa najnovších poznatkov, vedomostí. Alebo uvedomiť si heslo historického lekára Hipokrata: „Nelieč sa liekmi, ale rozumom“. Chýba prevencia odhaliť príčiny chorôb, nielen liečba dôsledkov.

Dochádza tu v mene modernizácie, podľa našej mienky, k hromadnému ohrozovaniu zdravia. Vznikla diskriminácia, podriadenie zdravia občanov ekonomickým záujmom. V súčasnosti totiž prebieha

• „živelná“ implementácia celoplošných WLAN (Wi-Fi) sietí na školách bez akýchkoľvek obmedzení a posudzovania dopadov na deti a mládež

• implementácia a inštalácia výkonových základňových staníc mobilných telekomunikačných sietí bez možnosti vyjadrenia nesúhlasu susediacich vlastníkov nehnuteľností voči umiestneniu týchto rádiových zariadení do bezprostrednej vzdialenosti od ich obydlí a bez možnosti vypovedať zmluvu pre prekáku „verejného záujmu“ (celoživotná expozícia so súčasným „znehodnotením“ potenciálu nehnuteľnosti)

• záplava trhu osobnými bezdrôtovými zariadeniami (tzv. „Smart technológie“) bez patričnej regulácie a kontroly zodpovedných orgánov, bez uvedenia patričného varovania na zariadeniach, ktoré môžu z dlhodobého hľadiska predstavovať zdravotné riziko.

Tento problém nie je len v SR. Európska komisia zaregistrovala občiansku petíciu “STOP (((5G))) – Stay connected, but protected” (Zostaň pripojený, ale chránený) so zberom podpisov od 1. 3. 2022. Kampane prebiehajú vo všetkých štátoch EÚ, vrátane SR. (www.signstop5g.eu/sk)

Nie sme apriori proti moderným technológiám, len by to malo byť v takom rozsahu, aby to neškodilo ľudskému zdraviu, faune, flóre. Ak si zaslúžia zvláštnu ochranu tetrovy, dropy, psy, o čo viac ľudia? V súlade so zákonom 355/2007 Z.z. je nutné neustále prevádzať kontrolné a porovnávacie merania nezávislými inštitúciami (SAV, univerzity, ÚVZ), a to najmä tam, kde je vzdialenosť od zdrojov RF EMP veľmi malá (susediace strechy výškových budov, osadené mohutnými anténnymi systémami vysielačov, s obytnými priestormi, kanceláriami, nakoľko práve tam sú expozičné úrovne častokrát najvyššie). Následne ich porovnávať s limitnými úrovňami. Nie však tými, ktoré definuje “nezávislá” ICNIRP, pretože tie sú založené výhradne na termálnych efektoch. Ale porovnávaním nameraných úrovní s prieskumom ochorenia populácie stanoviť koeficienty nárastu niektorých ochorení v blízkosti zdrojov RF EMP. Stanoviť nápravu, terapiu, prípadne u rizikových skupín skrátiť obdobie preventívnych lekárskych prehliadok. Dlhodobejším sledovaním, štúdiami (aj diplomovými prácami) potom po dohode technikov, lekárov, biológov stanoviť parametre, maximálne expozičné úrovne a vzdialenosti k zdrojom, ktoré by vyústili do legislatívneho procesu.

Spoliehame sa na Váš ženský cit pre spravodlivosť a empatiu.
Za pochopenie a ústretovosť ďakujeme.

S úctou
predsedníčka Petra Bertová v mene členov občianskeho združenia

Zdroje:

elektrosmog-info.voxo.eu
www.elektrosmoginak.sk
www.regulaciavysielacov.sk

Literatúra:

Smernice EUROPAEM 2016 pre prevenciu, diagnostiku a liečbu zdravotných problémov a ochorení súvisiacich s elektromagnetickými poľami

Prof.Blank PhD: Doba jedová 7, Elektrosmog (spracované z 390 vedeckých prác)

Vranská, Rojková: Už minútu hľadám kurzor … a cestu celý život (skutočný príbeh EHS osoby)

Pridajte svoj názor