Návrh elektrosmogovej smernice

The Cellular Phone Task Force je nezisková organizácia. Bola založená v roku 1996 v reakcii na zdravotné a environmentálne hrozby, ktoré predstavilo spustenie bezdrôtovej revolúcie v Spojených štátoch. Združenie publikovalo smernicu pre vlády, zákonodarcov, environmentálne organizácie, školy a náboženských, politických a komunitných vodcov.

Anglická verzia: https://cellphonetaskforce.org/electrosmog-policy-brief/

Ak sa vaša organizácia chce pripojiť k podpore tohto dokumentu, pošlite nám e-mail.

Smernicu doteraz podporili:

 • World Council for Health
 • Antwerpen Niew Society 4.0
 • Three Aunties, Inc. (Florida)
 • Ethical Environmental Consulting
 • (British Columbia, Canada)
 • National Toxic Encephalopathy Foundation
 • MCS Advocacy.com
 • Asociación Vallisoletana de Afectad@s por las Antenas de Telecomunicaciones (Spain)
 • Vågbrytaren (Sweden)
 • Longmont for Safe Technology (Colorado)
 • Nailsworth 5G Action Group (UK)
 • Teslabel Coordination (Belgium)
 • Smart Meter Education Network
 • PEACE School (Ontario, Canada)
 • APNEK Tunisia
 • Prévention des Ondes Électromagnétiques (Poem26),
 • la Drôme, France
 • Massachusetts for Safe Technology
 • Interconnections (UK)
 • Alliance for Microwave Radiation Accountability (New York)
 • Toxics Information Project (Rhode Island)
 • Rhode Islanders for Safe Technology
 • 5G Free Rhode Island
 • Southwest Pennsylvania for Safe Technology
 • Asociación de Afectados de Navarra por Campos Electromagnéticos (Spain)
 • Families for Safe Technology (Eugene, Oregon)
 • Le Vaud sans antennes (Switzerland)
 • Robin des Toits (France)
 • Association pour une Espace Protégé des Ondes Hertziennes (AEPOH) (France)
 • Folkets Strålevern (Norway)
 • Elektrosmog a zdravie (Slovakia)

Kľúčové body

 1. Štúdium elektriny a jej účinkov by malo byť zdôraznené v oblati biológie a medicíny.
 2. Osobná bezdrôtová komunikácia musí byť postupne ukončená, pretože žiarenie, prenášajúce všetku komunikáciu, poškodzuje život na Zemi.
 3. Mobilné telefóny musia byť nahradené pevnými telefónmi, WiFi s ethernetovými káblami a iné bezdrôtové spotrebiteľské zariadenia so zariadeniami spojenými drôtmi a káblami.
 4. Antény a stožiare mobilných telefónov musia byť postupne vyradené a odstránené.
 5. Bezdrôtová technológia musí byť z vozidiel odstránená.
 6. Inteligentné bezdrôtové merače musia byť nahradené analógovými meracími prístrojmi.
 7. Inteligentné diaľnice, inteligentné mestá a internet vecí sa musia prestať rozvíjať a zavádzať.
 8. Radarové stanice musia byť obmedzené počtom, umiestnením a výkonom.
 9. Radarové (mikrovlnné) rúry by sa nemali používať na ohrievanie jedla.
 10. Musí byť vypracovaná medzinárodná zmluva o elektrosmogu, ktorá sa bude zaoberať žiarením na zemi, v oceánoch a vo vesmíre.

Úvod

Elektrosmog je súhrn elektrických polí, magnetických polí a elektromagnetického žiarenia, ktoré nás 24 hodín denne zaplavuje zo všetkých elektrických a elektronických zariadení, elektrickými drôtmi, elektrickými vedeniami a bezdrôtovými zariadeniami a anténami. Pri káblovej komunikácii sa informácie prenášajú cez káble a elektromagnetické polia (EMF) a žiarenie sú neúmyselné. Správne inžinierstvo môže znížiť tieto nežiaduce polia a žiarenie na minimum.

Naproti tomu je pri bezdrôtovej komunikácii žiarenie produktom. Žiarenie nahrádza drôty pri prenose informácií. Bezdrôtové znamená žiarenie. Možnosť používať mobilné zariadenie kdekoľvek na zemi znamená, že každý štvorcový meter zeme musí byť neustále ožiarený. Mobilné zariadenia fungujú v mikrovlnnom spektre, výsledkom čoho je, že celá planéta teraz pláva v mori mikrovlnného žiarenia, ktoré je milióny až miliardy krát silnejšie ako žiarenie zo slnka a hviezd, s ktorými sa vyvinul život (1).

Život nie je založený len na chémii, ale predovšetkým na elektrine (2, 3). Neobmedzený tok elektrónov je nevyhnutný pre fungovanie našich nervov, srdca a metabolizmu (3). Interferencia s týmito elektrickými prúdmi spôsobuje neurologické ochorenia, srdcové choroby, metabolické ochorenia, ako je cukrovka a rakovina (4). Organizmy, ktoré majú veľmi vysoký metabolizmus, ako sú včely a iný hmyz, sú vyhubené (5, 6). Tisícky štúdií dokumentujú ničivé účinky bezdrôtového žiarenia na cicavce, vtáky, hmyz, obojživelníky a lesy (7).

Pretože EMP nie sú cudzorodou látkou pre živé bytosti, toxikologický model sa pri ňom neuplatňuje a neexistuje dávková odozva: zníženie výkonu neznižuje účinok. Dokonca aj signál, ktorý je takmer nezmerateľne slabý, môže narušiť normálne biologické fungovanie (8). „Zatiaľ čo koncept dávkového príkonu/SAR je vhodný na opis akútnych tepelných účinkov, nie je použiteľný pre chronické vystavenie netepelnej zložke mikrovĺn.“ (9). Dokonca aj pri takmer nulových úrovniach výkonu sa zistilo, že mikrovlnné žiarenie mení štruktúru DNA (10) a mení mozgové vlny (11). Niektoré štúdie dokonca zistili inverznú odpoveď na dávku. Keď sa sila žiarenia 1000-násobne znížila, poškodenie hematoencefalickej bariéry sa zvýšilo (12). Preskúmanie 113 štúdií zistilo, že žiarenie s najnižším výkonom má tendenciu spôsobiť najväčšie ekologické škody (5). V ďalšom prehľade 108 experimentálnych štúdií mala nižšia úroveň expozície tendenciu mať väčší biologický účinok a rozdiel bol veľmi významný (p < 0,001) (13).

Škody, ktoré na našom zdraví a nášmu svetu spôsobujú bezdrôtové zariadenia a ich infraštruktúra, nespôsobujú len tzv. nosné mikrovlnné frekvencie, ale aj nízkofrekvenčná modulácia a pulzy, ktoré prenášajú informácie. „Takto moduláciu možno považovať za informáciu zabudovanú vo vyšších frekvenciách nosnej vlny, ktoré môže mať zdravotné následky presahujúce akýkoľvek priamy vplyv nosnej vlny“ (14). Bez ohľadu na to, aká je nosná vlna, modulácia je rovnaká, pretože musí niesť rovnakú informáciu. Preto použitie svetla ako nosnej vlny, ako sa to robí na krátke vzdialenosti s LiFi, alebo použitie zvuku ako nosnej vlny, ako sa to robí v oceánoch, neznižuje škody.

Účel tohto dokumentu

Táto stručná smernica poskytuje prehľad o bezprostrednom ohrození života na Zemi – dokonca bezprostrednejšom ako zmena klímy – ktorému bolo umožnené, aby sa úplne vymkla spod kontroly pretože bola úplne ignorovaná. Zdrojom ohrozenia je technológia, na ktorej sa každý stal závislým a ktorá sa za posledné dva a pol desaťročia pevne zakorenila v každom aspekte života. Hoci bolo publikovaných viac vedeckých štúdií o účinkoch EMP na zdravie a životné prostredie ako o takmer akejkoľvek inej znečisťujúcej látke okrem ortuti a tabakového dymu, vplyv všetkých týchto výskumov na verejnú politiku bol doteraz nulový. Bežní občania stále ani nevedia, že mobilné zariadenie vyžaruje žiarenie. Oveľa menej majú podozrenie, že im spôsobuje poškodenie mozgu alebo ohrozuje ich život a budúcnosť na tejto planéte. Účelom tohto dokumentu je načrtnúť kroky, ktoré musia prijať politickí vodcovia, náboženskí vodcovia, environmentálne organizácie, verejné školy, lekárske fakulty a lekári, aby vzdelávali verejnosť a začali odstraňovať túto existenčnú hrozbu pre Zem.

Základné kroky pre národných, medzinárodných lídrov a organizácie

I.     Všetky štáty musia prijať medzinárodnú zmluvu alebo dohovor o elektrosmogu.
Počet antén a ich vzdialenosť od ľudí a voľne žijúcich živočíchov musí byť prísne regulovaný. Prvky medzinárodnej zmluvy by mali zahŕňať:

A.   Postupné vyraďovanie a prípadný zákaz osobných bezdrôtových zariadení vrátane mobilných zariadení a WiFi

V súčasnosti existuje asi 15 miliárd mobilných zariadení a 6 miliónov stožiarov mobilných telefónov; Zem to nemôže prežiť. Súkromné osoby by nemali mať právo ožarovať svojich susedov. Podniky by nemali mať právo ožarovať svojich zamestnencov.

B.  Obmedzenie antén a zariadení, ktoré vyžarujú žiarenie len do rádiových staníc pre záchranné služby, ako sú polícia a hasiči, a radary pre civilnú obranu, letectvo a dopravu

C.  Obmedzenie umiestnenia, počtu a výkonu radarov civilnej obrany
Súčasná situácia neobmedzeného výkonu umožnila aby 3-miliardy wattové radary, PAVE PAWS, ožaroval milióny ľudí na oboch pobrežiach Spojených štátov už viac ako štyri desaťročia (16).

V Lotyšsku po skončení studenej vojny, päťročné vyšetrovanie účinkov radaru civilnej obrany na zdravie a životné prostredie viedlo k vyradeniu a odstráneniu tohto radaru. Školské deti v tejto oblasti – dokonca aj deti, ktoré bývali 20 kilometrov odtiaľ – mali zhoršené motorické funkcie, pamäť a pozornosť, zníženú kapacitu pľúc a zvýšený počet bielych krviniek. Celá miestna populácia trpela bolesťami hlavy, poruchami spánku a zvýšenými bielymi krvinkami. Ľudská reprodukcia bola ovplyvnená: o 25 percent menej chlapcov ako dievčat sa narodili v rokoch prevádzky radaru. U miestnych kráv bolo zistené poškodenie chromozómov. Hniezdne búdky pri radare boli obsadené extrémne nízkym počtom vtákov. Priemerné rastové prstence stromov počas rokov prevádzky radaru boli len polovičné ako pred skonštruovaním radarov a štúdium borovicových šišiek ukázalo, že stromy predčasne starnú. Sadenice v oblasti vyrástli do deformovaných rastlín so zníženou reprodukčnou schopnosťou (17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24).

D. Postupné vyraďovanie meteorologických radarov, pretože spôsobujú viac škody ako úžitku

Odhaduje sa, že po celom svete je roztrúsených 1 500 týchto mimoriadne výkonných zariadení. Každý zo 160 radarov NEXRAD v Spojených štátoch má EIRP (Effective Isotropic Radiated Power) 32 gigawattov (32 miliárd wattov) (25). Tieto radary silne ožarujú ľudí a voľne žijúce zvieratá a nie sú spoľahlivé ani nevyhnutné na predpovedanie počasia (26).

E.  Zákaz antén vo vnútri národných parkov, prírodných rezervácií a chránených prírodných oblastí

Správa UNESCO z roku 2015 podrobne opísala ničivý vplyv komunikačných antén v lokalite svetového dedičstva v Austrálii. Keď telekomunikačná veža na vrchu Mount Nardi začala v roku 2002 konvertovať svoje antény z 2G (predovšetkým hlasová komunikácia) na 3G (hlas a dáta), trvalý nárast druhovej diverzity sa náhle obrátil a začal trvalý pokles druhovej diverzity. V roku 2002 začali klesať populácie hmyzu a jeho diverzita. V roku 2009 bolo nainštalované vylepšené 3G spolu s ďalšími 150 platenými televíznymi kanálmi. Horu okamžite opustilo 27 druhov vtákov a objemy a druhy hmyzu dramaticky klesli. Koncom roka 2012 a začiatkom roku 2013 bolo nainštalované 4G a 49 ďalších druhov vtákov opustilo horu. „Od tejto doby sa všetky miestne známe druhy netopierov stali vzácnymi, takmer vymizli 4 bežné druhy cikád, ako aj kedysi obrovská, pestrá populácia molí a druhov motýľov. Populácie žiab a pulcov boli drasticky znížené; obrovské objemy a rozmanité druhy populácií mravcov sa stali nezvyčajnými až vzácnymi. 70 až 90 % voľne žijúcich živočíchov sa stalo vzácnym alebo zmizlo z národného parku Nightcap v okruhu 2-3 km od komplexu veží Mt. Nardi “ (27).

F.  Zákaz výroby vozidiel s bezdrôtovou technológiou a radarom

WiFi, Bluetooth, bezdrôtové zapaľovanie, bezdrôtové CarPlay, bezdrôtové monitory tlaku v pneumatikách a radar sú len niektoré zo systémov v aute, ktoré zmenili malé, reflexné kovové karosérie vozidiel na intenzívne mikrovlnné komory. K nim sa pridávajú hotspoty 5G v aute, ktoré menia mnohé nové vozidlá na autonómne mobilné zariadenia, využívajúce komunikáciu medzi vozidlom, vozidlom, chodcom, vozidlom a sieťou a vozidlom s diaľnicou.

G.  Zákaz inteligentných meračov, inteligentných diaľnic, inteligentných miest a internetu vecí

Inteligentné merače sa umiestňujú do každej domácnosti a firmy na svete a menia všetky rozvody v stenách každého domu a firmy na vyžarujúcu anténu. Mikročipy a antény sú umiestnené v každom stroji, každom zariadení a takmer každom spotrebnom produkte na svete ako súčasť internetu vecí a existujú predpovede, že v blízkej budúcnosti bude bezdrôtovo komunikovať až jeden bilión antén. Tieto všetky ožarujú ľudskú populáciu zblízka, vrátane ich domovov a podnikov, bez akejkoľvek voľby a bez možnosti úniku.

H.  Zastavenie vypúšťania satelitov a postupné vyraďovanie väčšiny súkromného, verejného a vojenského využívania vesmíru

Fungovanie všetkých živých organizmov je regulované ich elektromagnetickým prostredím, vrátane magnetického poľa Zeme, vertikálneho elektrického poľa medzi Zemou a ionosférou, globálneho elektrického obvodu, Schumannových rezonancií atď.

Ak sa zmení elektromagnetické prostredie Zeme , život na zemi dlho neprežije. Počet satelitov na obežnej dráhe aj žiarenie, ktoré vyžarujú, sú úplne mimo kontroly. Niektoré satelity už majú efektívny vyžiarený výkon 83 miliónov wattov. Niektoré sú schopné vyžarovať 5000 jednotlivých lúčov. Na obežnej dráhe je už viac ako 8 000 satelitov a tisíce ďalších sú vysielané do vesmíru raketami takmer denne. Nielenže vystavujú každý štvorcový meter Zeme a oceánov ich žiareniu, ale znečisťujú globálny elektrický obvod, ktorý zahŕňa naše telá, so všetkými ich pulzáciami a modulačnými vzormi.

To degraduje celý život a spôsobuje pandémie, vymieranie a odumieranie lesov, ktoré nemožno úspešne riešiť bez zastavenia žiarenia vo vesmíre a z vesmíru (4).

I.  Zákaz podvodnej bezdrôtovej komunikácie v oceánoch

Spolu s národnými parkami a prírodnými rezerváciami by mali byť oceány absolútne chránené pred žiarením. Vládne, obchodné a vojenské záujmy spolupracujú pri vytváraní inteligentných oceánov a budovaní internetu podvodných vecí. Aby to dosiahli, stavajú bunkové veže na dne oceánu, umiestňujú prenosové antény do hlbín oceánu a rozmiestňujú inteligentné lode, inteligentné ponorky a podvodné roboty. Cieľom je umožniť širokopásmovú bezdrôtovú komunikáciu z akéhokoľvek bodu na oceáne alebo v oceáne kamkoľvek inde na planéte, až po „video streaming pod vodou v reálnom čase“ kdekoľvek v každom oceáne (28).

Rádiofrekvenčné (RF) žiarenie sa používa v oceánoch na komunikáciu na krátku až strednú vzdialenosť a ničí život v oceánoch rovnako, ako ničí život na súši. Akustické vlny sa používajú na komunikáciu na diaľku a ohlušujú ryby a morské cicavce zvukom až 202 decibelov. Rybársky priemysel tiež používa podvodný radar na presnú lokalizáciu a lov rýb v rozsahu, ktorý ničí život v oceánoch (29).

Všetka podvodná bezdrôtová komunikácia a radary musia byť zastavené.

II. Kostoly a iné náboženské budovy by mali zo svojich priestorov odstrániť antény a WiFi siete

Kostoly sa stali hlavným cieľom telekomunikačných spoločností pri inštalácii antén, často skrytých vo falošných komínoch alebo falošných zvoniciach. Tieto antény zarábajú veľa peňazí pre kostoly, ale premieňajú kostoly na nebezpečné prostredie pre svojich veriacich a návštevníkov.

III. Školy musia odstrániť stožiare mobilných telefónov a WiFi routery a zakázať používanie mobilných telefónov

Školy patria v súčasnosti medzi najintenzívnejšie ožiarené prostredia v spoločnosti, a preto sú tými najhoršími a najnezdravšími miestami, kde naše deti trávia dorastajúce roky. Každá trieda má jeden alebo viac WiFi routerov spolu s desiatkami detí, ktoré každý deň celý deň sedia v tesnej blízkosti, všetky s mobilnými telefónmi a bezdrôtovými počítačmi, ktoré sa neustále navzájom ožarujú.

Podobne ako kostoly, aj školy zarábajú na prenájme svojich nehnuteľností telekomunikačným spoločnostiam na inštaláciu stožiarov mobilných telefónov. Zo všetkých objektov školy musia byť odstránené všetky stožiare a všetky WiFi antény a deťom musí byť zakázané nosiť do školy mobilné telefóny.

IV. Náboženskí, politickí a komunitní vodcovia by mali povzbudzovať kongregácie a volebné obvody, aby sa zbavili svojich mobilných telefónov a iných bezdrôtových zariadení

Dnes nie je nič dôležitejšie pri správe našej planéty.

V. Zdravotnícke školy by mali začleniť vzdelávanie o EMP do učebných osnov a pre ďalšie vzdelávanie by sa mali vyžadovať hodiny elektromagnetického zdravia

Knihy a štúdie sú tam po desaťtisícoch. Sedia na poličkách lekárskych knižníc, zbierajú prach a sú ignorované. Všetko, čo sa vyžaduje, je usporiadať ich do učebných osnov základných vedomostí, ktoré sa vyžadujú od každého lekára, aby získal lekársky titul.

VI. Environmentálne organizácie musia vytvoriť kapitoly o elektrosmogu a musia prestať používať bezdrôtovú technológiu ako nástroj na monitorovanie a výskum

Rýchly pokles biodiverzity a populácií druhov nemožno úspešne riešiť bez zníženia elektromagnetického znečistenia, ktoré spôsobuje polovicu alebo viac pozorovaných poklesov. Pokiaľ sa elektrosmog nebude riešiť priamočiaro, všetky tieto problémy sa budú naďalej pripisovať iným veciam: klimatickým zmenám, využívaniu pôdy, odlesňovaniu, pesticídom atď.

Niektoré z prostriedkov, ktoré sa v súčasnosti využívajú na boj proti klimatickým zmenám, napr. slnečná a veterná energia, zhoršujú elektrosmog a ďalej decimujú druhy. Niektoré z prostriedkov na štúdium týchto problémov, napríklad GPS a rádiové sledovanie voľne žijúcich živočíchov, namiesto toho zmenšujú počet voľne žijúcich živočíchov.

Všetky antény musia byť odstránené z chránených prírodných oblastí, prírodných rezervácií a oceánov. Rádiové sledovacie zariadenia sú smrteľné (30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37). Musia byť odstránené zo všetkých voľne žijúcich živočíchov a nesmú sa nanášať na žiadne ďalšie zvieratá, vtáky, hmyz alebo ryby.

VII. Neionizujúce žiarenie musí byť regulované národnými environmentálnymi agentúrami bez konfliktu záujmov

V mnohých krajinách je RF žiarenie z telekomunikačných zariadení a zariadení regulované tou istou agentúrou, ktorá je poverená propagáciou tejto infraštruktúry a zariadení. Ide o zjavný konflikt záujmov.

Väčšina vlád sa riadi pokynmi Medzinárodnej komisie pre ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP) alebo Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá sa tiež riadi ICNIRP. ICNIRP nie je environmentálna agentúra. Je to samozvaná súkromná organizácia so 14 členmi, ktorí sa nikomu nezodpovedajú (38). Ich pokyny pre expozíciu sú založené iba na zahrievacích účinkoch, ako keby neexistovali žiadne iné účinky.

V Spojených štátoch je agentúra, ktorá reguluje a propaguje telekomunikačný priemysel, Federal Communications Commission (FCC). Rovnako ako ICNIRP, aj FCC zakladá svoje smernice o expozícii pre ľudí iba na účinkoch zahrievania a úplne ignoruje účinky na životné prostredie. RF žiarenie by malo byť transparentne regulované v rámci každej krajiny vlastnými environmentálnymi agentúrami na základe súhrnu vedeckých poznatkov.

V rámci OSN by to mala riešiť nie Svetová zdravotnícka organizácia, ale Program OSN pre životné prostredie, ktorý sa tým v súčasnosti vôbec nezaoberá. A mala by podliehať medzinárodnej zmluve a dohovoru o elektrosmogu podľa bodu 1.

Zhrnutie

Poradenstvo uvedené v tomto stručnom texte má svoj základ vo vede a v ochrane ľudských práv, ľudského zdravia a životného prostredia. Boli vyvinuté v reakcii na núdzovú situáciu, v ktorej sa ožarovanie Zeme zrýchľuje takým rýchlym tempom, že sa dnes stalo jedinou najnaliehavejšou hrozbou pre život na Zemi. Odporúčané kroky politických vodcov, náboženských vodcov, organizácií, škôl a vládnych agentúr poskytnú cestu k zdraviu a prežitiu.

Zdroje

 1. Aleksandr S. Presman. Electromagnetic Fields and Life (NY: Plenum Press 1970), p. 31, Figure 11.
 2. Robert O. Becker. The Body Electric (NY: Morrow 1985).
 3. Sulman, Felix Gad. The effect of air ionization, electric fields, atmospherics and other electric phenomena on man and animal. American Lecture Series, Publ. no. 1029 (Charles C. Thomas Publisher, Springfield IL, 1980; 398 pp.).
 4. Arthur Firstenberg. The Invisible Rainbow: A History of Electricity and Life (White River Junction, VT: Chelsea Green 2020, 560 pp.).
 5. Cucurachi et al. A review of the ecological effects of radiofrequency electromagnetic fields (RF-EMF). Environment International 51: 116-140 (2013). https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412012002334/pdfft?isDTMRedir=true&download=true”download=true
 6. Alain Thill. Biologische Wirkungen elektromagnetischer Felder auf Insekten. Umwelt Medizin Gesellschaft 33(3) Suppl: 1-27 (2020). https://kompetenzinitiative.com/wp-content/uploads/2020/09/Thill_2020_Review_Insekten.pdf
 7. Blake Levitt, Henry C. Lai and Albert M. Manville II. Effects of non-ionizing electromagnetic fields on flora and fauna, Part 2 impacts: how species interact with natural and man-made EMF. Reviews on Environmental Health 37(3): 327-406 and Supplements 1-4 (2021). https://doi.org/10.1515/reveh-2021-0050
 8. Allan H. Frey. Is a toxicology model appropriate as a guide for biological research with electromagnetic fields? Journal of Bioelectricity 9(2): 233-234 (1990). https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.3109/15368379009119811
 9. Igor Belyaev. Duration of Exposure and Dose in Assessing Nonthermal Biological Effects of Microwaves. In Dosimetry in Bioelectromagnetics (CRC Press 2017), pp. 171-184.
 10. Y. Belyaev et al. Resonance effect of millimeter waves in the power range from 10–19 to 3 x 10–3 W/cm2 on Escherichia coli cells at different concentrations. Bioelectromagnetics 17: 312-321 (1996). https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/(SICI)1521-186X(1996)17:4%3C312::AID-BEM7%3E3.0.CO;2-6
 11. William Bise. Low power radio-frequency and microwave effects on human electroencephalogram and behavior. Physiological Chemistry and Physics 10(5): 387-398. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/751078/
 12. Bertil R. R. Persson et al. Blood-brain barrier permeability in rats exposed to electromagnetic fields used in wireless communication. Wireless Networks 3: 455-461 (1997). https://link.springer.com/content/pdf/10.1023/a:1019150510840.pdf
 13. Andrew Wood, Rohan Mate and Ken Karipidis. Meta-analysis of in vitro and in vivo studies of the biological effects of low-level millimetre waves. Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology 31: 606–613 (2021). https://www.nature.com/articles/s41370-021-00307-7.pdf
 14. Carl F. Blackman. Evidence for disruption by the modulating signal. BioInitiative Report, Section 15, July 2007. https://bioinitiative.org/wp-content/uploads/pdfs/sec15_2007_Modulation_Blackman.pdf
 15. Leif G. Salford et al. Nerve cell damage in mammalian brain after exposure to microwaves from GSM mobile phones. Environmental Health Perspectives 111(7): 881-83 (2003). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1241519/pdf/eh
 16. Paul Brodeur. The Zapping of America (NY: W.W. Norton 1977).
 17. Guntis Brūmelis, Valdis Balodis, and Zanda Balode. Radio-frequency electromagnetic fields: The Skrunda Radio Location Station case. Science of the Total Environment 180: 49-50 (1996). https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0048969795049134
 18. Anton Kolodynski and Valda Kolodynska. Motor and psychological functions of school children living in the area of the Skrunda Radio Location Station in Latvia. Science of the Total Environment 180: 87-93 (1996). https://www.wifiinschools.com/uploads/3/0/4/2/3042232/kolodynski.pdf
 19. Zanda Balode. Assessment of radio-frequency radiation by the micronucleus test in bovine peripheral erythrocytes. Science of the Total Environment 180: 81-85 (1996). https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0048969795049231
 20. Liepa and Valdis Balodis. Monitoring of bird breeding near a powerful radar station. The Ring 16(1-2): 100. Abstract (1994).
 21. Valdis Balodis et al. Does the Skrunda Radio Location Station diminish the radial growth of pine trees? Science of the Total Environment 180: 57-64 (1996). https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0048969795049207
 22. Tūrs Selga and Maija Selga. Response of Pinus sylvestris L. needles to electromagnetic fields: cytological and ultrastructural aspects. Science of the Total Environment 180: 65-73 (1996). https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0048969795049215
 23. Magone. The effect of electromagnetic radiation from the Skrunda Radio Location Station on Spirodela polyrhiza (L.) cultures. Science of the Total Environment 180: 75-80 (1996). https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0048969795049223
 24. Microwave News. Latvia’s Russian radar may yield clues to RF health risks. September/October, pp. 12-13 (1994). https://www.microwavenews.com/sites/default/files/sites/default/files/backissues/s-o94issue.pdf
 25. National Telecommunications and Information Administration. NTIA Spectrum Compendium, 2700-2900 MHz, 1 September 2014. https://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/compendium/2700.00-2900.00_01SEP14.pdf
 26. Advantages and disadvantages of weather radar. https://lidarradar.com/info/advantages-and-disadvantages-of-weather-radar
 27. Mark Broomhall. Report for the United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) and International Union for Conservation of Nature (IUCN) (2017). https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Mt-Nardi-Wildlife-Report-to-UNESCO-FINAL.pdf
 28. Arthur Firstenberg. Cell towers on the ocean floor. 12 January 2022. https://cellphonetaskforce.org/wp-content/uploads/2022/01/Cell-towers-on-the-ocean-floor.pdf
 29. Lindy Weilgart. The Impact of Ocean Noise Pollution on Fish and Invertebrates. OceanCare and Dalhousie University. 1 May 2018. https://thegreentimes.co.za/wp-content/uploads/2022/01/impact-of-ocean-noise-pollution-on-fish-and-invertebrates.pdf
 30. Jason D. Godfrey and David M. Bryant. Effects of radio transmitters: review of recent radio-tracking studies. In: M. Williams, ed., Conservation Applications of Measuring Energy Expenditure of New Zealand Birds: Assessing Habitat Quality and Costs of Carrying Radio Transmitters (Wellington, New Zealand: Dept. of Conservation), pp. 83-95 (2003). https://www.doc.govt.nz/documents/science-and-technical/SFC214f.pdf
 31. David Mech and Shannon M. Barber. A Critique of Wildlife Radio-Tracking and Its Use in National Parks. Jamestown, ND: U.S. Geological Survey, Northern Prairie Wildlife Research Center (2002). https://eplanning.blm.gov/public_projects/nepa/51689/167135/203600/E2._A_CRITIQUE_OF_WILDLIFE_RADIO-TRACKING.pdf
 32. John C. Withey et al. Effects of tagging and location error in wildlife radiotelemetry studies. In: Joshua J. Millspaugh and John M. Marzluff, eds., Radio Tracking and Animal Populations (San Diego: Academic), pp. 43-75 (2001). https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B9780124977815500049
 33. Roger Burrows, Heribert Hofer, and Marion L. East. Demography, extinction and intervention in a small population: the case of the Serengeti wild dogs. Proceedings of the Royal Society of London B 256: 281-92 (1994). https://royalsocietypublishing.org/doi/epdf/10.1098/rspb.1994.0082
 34. Roger Burrows. Population dynamics, intervention and survival in African wild dogs (Lycaon pictus)Proceedings of the Royal Society of London B 262: 235-45 (1995). https://royalsocietypublishing.org/doi/abs/10.1098/rspb.1995.0201
 35. Jon E. Swenson et al. Effects of ear-tagging with radiotransmitters on survival of moose calves. Journal of Wildlife Management 63(1): 354-58 (1999). https://www.jstor.org/stable/3802519
 36. Moorhouse, Tom P. and David W. Macdonald. Indirect negative impacts of radio-collaring: Sex ratio variation in water voles. Journal of Applied Ecology 42: 91-98 (2005). https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1365-2664.2005.00998.x
 37. Reader’s Digest. The Snow Tiger’s Last Stand. November 1998.
 38. Buchner K, Rivasi M. The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection: Conflicts of interest, corporate capture and the push for 5G. European Parliament report. Brussels June 2020https://ehtrust.org/the-international-commission-on-non-ionizing-radiation-protection-conflicts-of-interest-corporate-capture-and-the-push-for-5g/

Poďakovnanie

Títo ľudia prispeli k napísaniu tejto smernice:

Arthur Firstenberg
Kathleen Burke
Ian Jarvis
Christof Plothe
Tess Lawrie

Pridajte svoj názor