Ochrana prirodzenej nočnej oblohy

Úrad OSN pre záležitosti vesmíru, Španielsko a spoločne s Medzinárodnou astronomickou úniou (IAU) oznamujú, že sa koná konferenica, ktorú zastrešuje Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) v Santa Cruz de La Palma na Kanárskych ostrovoch v Španielsku.

Konferencia sa zameria na implementáciu odporúčaní, najmä na identifikáciu technických a politických opatrení potrebných na ich účinnú realizáciu, ako aj na to, ktoré zainteresované strany a partneri by potrebovali spolupracovať na implementácii uspokojivého riešenia na ochranu tmavej a tichej oblohy .

Dátum konferencie:

3. október 2021 – 7. október 2021 Propozície

5. október 2020 – 9. október 2020 Propozície

Stanovisko OSN

Po konferenci 2020, na zasadnutí Vedeckej a technickej podkomisie (STSC) Komisie pre mierové využívanie vesmíru (COPUOS) OSN, ktoré sa konalo 19. – 24.  apríla 2021, pripravili dokument detailne popisujúci dopady megasústav satelitov na astronomické pozorovania, ako aj návrhy na ich zmiernenie. Tento dokument podporila aj SLovenská republika.

https://www.iau.org/static/publications/uncopuos-stsc-crp-8jan2021.pdf

Tlačová správa Slovenskej astronomickej spoločnosti

Zdroj: https://sas.astro.sk/2021/04/19/ochrana-prirodzenej-nocnej-oblohy/

Je nepochybné, že kozmické observatóriá a sondy otvorili astronómom doslova nové okná do vesmíru. Bez rozumného prístupu však búrlivé využívanie kozmického priestoru môže v blízkej budúcnosti znamenať výrazne obmedzenie či zánik pozemskej astronómie. Astronómovia aj na Slovensku s veľkými obavami sledujú projekty megasústav satelitov, a preto svojimi vyhláseniami podporili iniciatívu Medzinárodnej astronomickej únie k ochrane prirodzenej nočnej oblohy a regulácii využívania kozmického priestoru, ktorá bude prerokovávaná na dnes začínajúcom zasadnutí Komisie pre mierové využívanie vesmíru OSN.

Slovenskí astronómovia so znepokojením sledujú komerčné aktivity niektorých súkromných spoločností, ktoré za účelom pokrytia Zeme internetovým pripojením plánujú, respektíve už budujú megasústavy satelitov pozostávajúce z niekoľkých tisícov až desaťtisícov jednotlivých družíc. Množstvo umelých telies na obežnej dráhe okolo Zeme už v súčasnosti vážne obmedzuje astronomické pozorovania nielen v optickej, ale aj rádiovej oblasti. Navyše narušujú prirodzený vzhľad nočnej oblohy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou prírodného a kultúrneho dedičstva celého ľudstva.

Medzinárodná astronomická únia (IAU), najväčšia organizácia astronómov na svete, je tiež znepokojená týmito megasústavami satelitov. Upozorňuje, že prirodzene tmavá a zároveň rádiovo tichá obloha je nevyhnutná pre rozvoj nášho chápania vesmíru a na jej ochranu bude nevyhnutné prijať medzinárodne záväzná pravidlá využívania kozmického priestoru. Na zasadnutie Vedeckej a technickej podkomisie (STSC) Komisie pre mierové využívanie vesmíru (COPUOS) OSN, ktoré sa koná 19. – 24.  apríla 2021, pripravila dokument detailne popisujúci dopady megasústav satelitov na astronomické pozorovania, ako aj návrhy na ich zmiernenie.

„Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV už vyše 60 rokov združuje profesionálnych a amatérskych astronómov, ako aj priaznivcov tejto vedeckej disciplíny, ktorá má na Slovensku dlhoročnú a bohatú tradíciu,“ uviedol doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD., predseda SAS pri SAV a dodal: „Keďže pre pozorovania vesmírnych objektov je nevyhnutná prirodzená nočná obloha, SAS pri SAV plne podporuje iniciatívu IAU a v mene všetkých svojich členov sa prihovára k udeleniu mandátu stálej delegácii COPUOS za  Slovensko k oficiálnej podpore tohto dokumentu.“

Udelenie takéto mandátu tiež podporuje Slovenský národný komitét astronomický (SNKA), kolektívny člen IAU. Ako uviedla RNDr. Mária Hajduková, PhD., predsedníčka SNKA: „Narastajúce globálne svetelné znečistenie, obmedzovanie rádiového okna komerčným používaním a pribúdajúce množstvo (potenciálne odhadované až na desaťtisíce) satelitov na nízkych obežných dráhach Zeme sa stávajú vážnou prekážkou rozvoja astronómie znehodnocovaním vedeckých astronomických pozorovaní.“

Iniciatívu IAU podporuje aj Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského (FMFaI UK) v Bratislave. „Keďže naša fakulta je aktívna v astronomickom výskume, ako aj v oblasti kozmického odpadu, plne podporujeme iniciatívu IAU zameranú na zachovanie tmavej a rádiovo tichej oblohy pre vedu a spoločnosť,“ uviedol Mgr. Jiří Šilha, PhD. astrofyzik z FMFaI UK a zároveň člen stálej delegácie COPUOS za Slovensko.

„Slovenský zväz astronómov (SZA) v záujme zachovania vhodných pozorovacích podmienok pre výskum, popularizáciu a ochranu prírodného vzhľadu nočnej oblohy pre nasledujúce generácie tiež odporúča udelenie mandátu stálej delegácii COPUOS za Slovensko k oficiálnej podpore predkladanej iniciatívy IAU,“ informoval Mgr. Tomáš Dobrovodský, predseda SZA.

Na stanoviská spomenutých astronomických organizácií kladne zareagovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a tiež Ministerstvo vnútra SR, ktoré oznámilo, že Slovenská republika oficiálne podporí iniciatívu IAU ako jej spoluautor. Slovensko spolu s Čile, Jordánskom, Etiópiou a Holandskom sa stali signatármi predkladaného dokumentu IAU, čo bolo potvrdené aj Úradom pre vesmírne záležitosti OSN.

„Pozorovanie nočnej oblohy stálo na počiatku nielen vedecko-technického, ale aj umeleckého a spoločenského rozvoja ľudskej spoločnosti. Dúfajme, že sa už  čoskoro nájde také spoločné riešenie problematiky megasústav satelitov, ktoré aj pre budúce generácie, ktoré budú nositeľkami tohto rozvoja v budúcnosti, ponechá okná vesmíru dokorán,“ doplnil doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD.

Ďalšie informácie možno nájsť na stránke Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV.

doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD.
Predseda Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach 
Tel.: +421 55 234 2241 
E-mail: rudolf.galis @ upjs.sk

RNDr. Mária Hajduková, PhD.
Predsedníčka Slovenského národného komitétu astronomického IAU
Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 
Tel.: +421 52 787 9186
E-mail: Maria.Hajdukova @ savba.sk

Mgr. Jiří Šilha, PhD.
člen stálej delegácie COPUOS za Slovensko
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave
Tel.: +421 2 602 95 630
E-mail: jiri.silha @ fmph.uniba.sk

Mgr. Tomáš Dobrovodský
Predseda Slovenského zväzu astronómov
Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella v Žiari nad Hronom 
Tel.: +421 47 562 4708
E-mail: tomas @ planetarium.sk

Pridajte svoj názor