Potenciálny nepriaznivý účinok mikrovlnného žiarenia 2,45 GHz na semenníky prenatálne exponovaných peripubertálnych samcov potkanov

Publikované v časopise Histológia a histopatológia
Marec 2022
Autorky pochádzajú z Univerzity veterinárnej medicíny v Košiciach, UPJŠ Košice, SAV Košice
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34854072/

Abstrakt

Vnútromaternicový vývoj orgánov je ľahko ovplyvnený mnohými faktormi prostredia. Cieľom tejto štúdie bolo objasniť vplyv mikrovlnného žiarenia (MR) s frekvenciou 2,45 GHz a špecifickou rýchlosťou absorpcie 1,73 W/kg na vnútromaternicový vývoj semenníkov. Gravidné albino potkany boli vystavené celotelovej MR počas 2 hodín denne počas tehotenstva. Potomkovia mužského pohlavia (n=12, vek 35 dní) neboli po narodení vystavení MR. Štúdia odhalila, že MR aplikovaná in utero vyvolala zjavné štrukturálne zmeny v semenníkoch, ako je nepravidelný tvar semenných tubulov, významný pokles priemeru semenných tubulov (p<0,05) a výšky zárodočného epitelu (p<0,01).

Dezorganizácia zárodočných buniek, deskvamácia nezrelých zárodočných buniek, tvorba obrovských viacjadrových buniek a významné (p<0,01) rozšírenie interstícia. Na úrovni transmisnej elektrónovej mikroskopie boli pozorované nepravidelnosti bazálnej membrány v semenných tubuloch, vakuolizácia cytoplazmy a nepriaznivo ovplyvnené organely v Sertoliho bunkách, zárodočných bunkách, Leydigových bunkách, peritubulárnych a endotelových bunkách. Tesné spojenia medzi susednými Sertoliho bunkami boli často neúplné a nekrotizujúce zárodočné bunky boli početnejšie u experimentálnych zvierat v porovnaní s kontrolnou skupinou. U zvierat vystavených MR sa zistila zvýšená nekrotizácia zárodočných buniek dokázaná metódou Fluoro Jade C a znížená proliferácia zárodočných buniek potvrdená analýzou jadrového antigénu proliferujúcich buniek. Naše výsledky ukázali, že prenatálna expozícia MR mala nepriaznivý vplyv na postnatálny vývoj semenníkov u potkanov.

Pridajte svoj názor