Prevalencia migrény u elektrohypersenzitívnych pacientov

Názov: Prevalencia migrény u elektrohypersenzitívnych pacientov

Autori: Frédéric Greco, Océane Garnier, Valérie Macioce, Marie Christine Picot

Publikované:  16. júna 2023, Žurnál klinickej medicíny

Odkaz na štúdiu po anglicky: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10299347/

Postup

Prevažná väčšina elektrohypersenzitívnych (EHS) pacientov má bolesti hlavy pri kontakte s elektromagnetickým zdrojom. Klinické znaky naznačujú, že bolesti hlavy týchto pacientov by mohli byť variantom migrénového ochorenia a ako také by sa dali liečiť. Zamerali sme sa na posúdenie prevalencie migrénového ochorenia u pacientov s EHS pomocou dotazníka – vrátane klinických údajov a rozšírenej francúzskej verzie dotazníka na migrénu (ef-ID Migraine). Charakteristiky, symptómy pacientov (reumatologické, tráviace, kognitívne, respiračné, srdcové, náladové, kožné, bolesti hlavy, vnímanie, genitálie, tinitus a únava) a vplyv na každodenný život boli porovnávané medzi pacientmi s migrénou a pacientmi bez migrény. 

Výsledky

Celkovo bolo zaradených 293 pacientov (97 % žien, priemerný vek 57 ± 12 rokov). Migréna bola diagnostikovaná u 65% (N = 191; 95 % IS: 60–71 %). Diagnózu migrény sprevádzala nevoľnosť/vracanie v 50% prípadov, fotofóbia v 69% alebo poruchy videnia v 38%. Všetkých 12 hodnotených symptómov malo vyššiu intenzitu u migrenikov ako u nemigrenikov. Symptómy bránili sociálnemu životu u 88% migrenikov a 75% nemigrenikov ( p < 0,01). 

Výsledky tejto štúdie ukazujú, že pacienti s EHS majú nešpecifické a rôznorodé symptómy, ktoré zodpovedajú súčasnej definícii EHS. 

  • všetci pacienti, ktorí odpovedali na dotazník, uviedli, že symptómy sa objavili po vystavení elektromagnetickým poliam
  • u 81% z nich rýchlo zmizli po ukončení expozície
  • znovu sa systematicky objavovali pri opätovnej expozícii takmer u všetkých pacientov. 

Dôležité je, že v 74% prípadov diagnózu stanovil lekár, najmä vylúčením akejkoľvek inej patológie, ktorá by mohla vysvetliť klinické príznaky.

Úvod k EHS

Elektrohypersenzitivita (EHS) alebo idiopatická environmentálna intolerancia na elektromagnetické polia je definovaná Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) tromi kritériami:

  • vnímaním rôznych nešpecifických funkčných symptómov subjektom
  • absenciou iných klinických a biologických dôkazov na vysvetlenie symptómov
  • pripisovanie týchto symptómov expozícii elektromagnetickým poliam samotným subjektom

EHS postihuje 3 až 5% francúzskej populácie. Vzťah medzi expozíciou elektromagnetickým poliam a symptómami pacientov nebol zatiaľ v provokačných štúdiách formálne a reprodukovateľne preukázaný. Americká Národná akadémia medicíny, vedy a inžinierstva však vo svojej spoločnej správe z roku 2020 oficiálne uznala existenciu netepelných účinkov neionizujúceho elektromagnetického žiarenia na ľudí a najmä bolesti hlavy. Štúdia z roku 2020 navyše zistila, že elektromagnetické žiarenie vyžarované smartfónmi bolo jedným z hlavných spúšťačov migrény v populácii thajských adolescentov.

Diskusia

Zistili sme, že zapojené zdroje väčšinou súviseli s rádiofrekvenciou a že priemerná dĺžka trvania patológie bola približne desať rokov. Tieto pozorovania naznačujú, že symptómy sa začali v roku 2010, čo zodpovedá explózii „bezdrôtových“ technológií, smartfónov a WIFI. Je potrebné poznamenať, že tieto symptómy bránili normálnemu sociálnemu životu u väčšiny pacientov.

Prehľad literatúry o vplyve elektromagnetického žiarenia na neurónové iónové kanály poskytuje pohľad na rozsah tohto javu a dochádza k záveru, že iónové kanály predstavujú hlavný prevodník účinkov elektromagnetických polí na centrálny nervový systém 

Pridajte svoj názor