Stanovisko EHSV

Európsky hospodársky a sociálny výbor vydal v septembri 2020 stanovisko s názvom Bezpečné zavádzanie 5G – súbor nástrojov EÚ (originálny odkaz: Secure 5G deployment)

Dávame do povedomia niektoré nami zvolené body, ale určite stojí za to prečítať si to celé. Ak sa Vám zdá, žeby sme mali spomenúť i nejaký ďalší bod, napíšte nám to do komentára pod článkom.

Bod 4.10 EHSV však konštatuje, že nie celá vedecká obec uznáva ICNIRP, pričom niektorí vedci presadzujú pre obyvateľstvo oveľa prísnejšie expozičné limity podľa zásady „na čo najnižšej rozumne dosiahnuteľnej úrovni“ (ALARA). Medzi riešenia, ktoré by sa mohli navrhnúť na doplnenie komunikačnej infraštruktúry 5G, patrí používanie pevných dátových pripojení súčasnými nerádiovými technológiami (eternetové káble, optické káble atď.) pri pevných zariadeniach (napr. bankomaty, POS terminály, priemyselné roboty, diaľkovo ovládané medicínske roboty atď.) a tam, kde pôsobia používatelia prenosov rozsiahlych dát (poskytovatelia digitálnych služieb, spoločnosti/ podniky atď.); internet vecí v pevných, nemobilných lokalitách (inteligentná domácnosť, inteligentné mesto, snímače na verejných zariadeniach atď.).

Bod 1.10 a Bod 4.11 Komisia, EP, Rada a vlády a parlamenty členských štátov musia zabezpečiť demokratický konzultačný rámec, v ktorom sa môžu verejnosti prezentovať vedecké alebo technologické témy, právne záruky a odpovede príslušných inštitúcií na otázky občianskej spoločnosti.

Bod 1.9 a Bod 4.12 Podľa EHSV by sa mal klásť väčší dôraz na nástroje pre používateľov, občanov a príslušné organizácie občianskej spoločnosti, ktoré sú obmedzené a nedostatočne efektívne, a to nad rámec kladenia dôrazu na vhodné opatrenia týkajúce sa právomoci národných regulačných orgánov a úlohy telekomunikačných operátorov s cieľom posilniť postavenie spotrebiteľov zlepšením ich schopností stať sa aktívnym subjektom na trhu.

Bod 2.16 Najmä vzhľadom na to, že siete 5G sa budú zväčša zakladať na softvéri, hlavné bezpečnostné nedostatky, napríklad tie, ktoré sú výsledkom zlých procesov vývoja softvéru u výrobcov zariadení, by mohli útočníkom uľahčiť zámerné vkladanie zadných dvierok do výrobkov a sťažiť ich odhalenie. To môže zväčšiť možnosť, že ich využívanie bude mať obzvlášť závažný a rozšírený negatívny vplyv. Ešte sa úplne nevyriešili problémy s kybernetickou bezpečnosťou 4G a problémy s 5G môžu rásť exponenciálne.

Bod 4.13 EHSV uznal existenciu problému elektromagnetickej precitlivenosti (EHS) a zdôraznil svoje obavy, pričom považuje za povzbudzujúce konštatovanie, že prebieha ďalší dôkladný výskum s cieľom porozumieť problému a jeho príčinám, a naliehavo žiada Európsku komisiu, aby pokračovala vo svojej práci v tejto oblasti a aktualizovala ju.

Bod 4.15 EHSV navrhol prechod od koncepcie vlastníctva údajov k definícii práv na údaje pre jednotlivcov a právnické osoby. Spotrebitelia by mali mať kontrolu nad údajmi vytvorenými pripojenými zariadeniami, aby sa zaručilo súkromie spotrebiteľa s prístupnosťou, interoperabilitou a prenosom údajov, pričom by sa mala zabezpečiť primeraná ochrana a dôvernosť údajov, spravodlivá hospodárska súťaž a širší výber spotrebiteľov.

Bod 4.16 Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) by sa malo doplniť o jasné vykonávacie usmernenia, aby sa dosiahlo jednotné uplatňovanie a vysoká úroveň ochrany údajov a spotrebiteľov vzhľadom na vzájomnú prepojenosť strojov a predmetov a prehodnotili sa pravidlá občianskoprávnej zodpovednosti a poisťovania produktov a prispôsobili sa situácii, v ktorej bude softvér čoraz častejšie robiť rozhodnutia pri zaručení úplnej bezpečnosti.

Pridajte svoj názor