Účinky rádiofrekvenčného poľa na oxidačný stres v ľudských bunkách

Názov: Účinky slabého rádiofrekvenčného poľa na chemické parametre, ktoré charakterizujú oxidačný stres v ľudskom fibrosarkóme a fibroblastových bunkách

Autori: Hakki Gurhan, Marek Bajtoš, Frank Barnes

Publikované: časopis Biomolecules 2023

Odkaz na aglickú štúdiu: https://www.mdpi.com/2218-273X/13/7/1112

Abstrakt

V posledných desaťročiach sa objavili dôkazy, že slabé rádiofrekvenčné (RF) polia môžu ovplyvňovať biologické systémy. Cieľom tejto práce je zlepšiť naše chápanie toho, ako externe aplikované slabé RF polia menia koncentrácie chemických parametrov, ktoré charakterizujú oxidačný stres. Uskutočnili sme sériu experimentov na skúmanie účinkov aplikácie slabých RF magnetických polí v oblasti 3–5 MHz na mitochondriálne dýchanie v ľudských fibrosarkómových aj fibroblastových bunkách počas obdobia štyroch dní. Naše experimentálne údaje ukazujú, že RF polia medzi 3 a 5 MHz boli schopné zmeniť moduláciu mitochondriálnej signalizácie zmenou bunkového rastu, mitochondriálnej hmoty a oxidačného stresu. Expozícia RF poliam pri 4, 2 MHz významne zvýšila mitochondriálnu hmotu a oxidačný stres v bunkách fibrosarkómu. Existujú vážne obavy, že dlhodobé vystavenie slabým RF poliam môže viesť k zdravotným účinkom. Schopnosť kontrolovať tieto parametre vonkajšími magnetickými poľami môže mať dôležité klinické dôsledky.

Pridajte svoj názor