Vplyv expozície na srdce

Názov: Variabilita srdcovej frekvencie ovplyvnená rádiofrekvenčným elektromagnetickým poľom u dospievajúcich študentov

Autori: Jakub Misek, Igor Belyaev, Viera Jakusova, Ingrid Tonhajzerova, Jan Barabas, Jan Jakus

Publikované: Bioelektromagnatics 2018

Odkaz na aglickú štúdiu: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29469164/

Abstrakt

Táto štúdia skúma možný vplyv rádiofrekvenčných (RF) elektromagnetických polí (EMP) na autonómny nervový systém (ANS). Vplyv RF EMP na aktivitu ANS bol skúmaný meraním variability srdcovej frekvencie počas orto-klinostatického testu (t.j. prechod z ľahu do stoja a späť) u 46 zdravých študentov gymnázia. 1788 MHz pulzná vlna s intenzitou 54 ± 1,6 V/m bola aplikovaná prerušovane počas 18 minút v každom pokuse. Hodnota maximálnej špecifickej rýchlosti absorpcie (SAR) bola stanovená na 0,405 W/kg. Tiež sme zmerali rýchlosť dýchania a odhadli subjektívne vnímanie expozície EMP.

Expozícia RF znížila srdcovú frekvenciu subjektov v ležiacej polohe, zatiaľ čo žiadna takáto zmena nebola pozorovaná u stojacich študentov. Po expozícii pri ležaní sa pozoroval nárast srdcovej frekvencie pri vysokofrekvenčnom žiarení, čo naznačovalo zvýšenie aktivity parasympatického nervu.

Teplota bubienka a teplota kože sa tiež merali, pričom pri vystavení RF sa nevykazovalo žiadne zahrievanie. Nebol pozorovaný žiadny RF vplyv na rýchlosť dýchania. Žiadny z testovaných subjektov nebol schopný rozlíšiť skutočnú expozíciu od falošnej expozície, keď sa na ňu na konci štúdie pýtali.

Záverom možno konštatovať, že krátkodobá expozícia RF EMP študentov v ležiacej polohe počas orto-klinostatického testu ovplyvnila ANS s významným zvýšením aktivity parasympatických nervov v porovnaní so skupinou s falošnou expozíciou.

Pridajte svoj názor