Vyhláška 534/2007 Z.z.

Návrh na zmenu vyhlášky, ktorým sa mení a dopĺňa vyhláška č. 534/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov

Pripravujeme

Žiadame zmenu vyhlášky (to je iniciatíva, ktorá je už v tretej výzve), alebo aspon klauzulu pre sprisnenie limitnych urovni a citlive umiestnenie v blizkosti obytnych budov, škol, školok, nemocnic (a la Taliansko, Chorvatsko, Grecko, Slovinsko, Brusel,…)

Prehľad alarmujúcich dôsledkov súčasnej vyhlášky 534/2007 Z.z.

Limitné hodnoty

Vyhláška MZ SR č. 534/2007 Z.z. je v rozpore s § 28  zákona NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 355/2007 Z.z.), nakoľko limitná hodnota expozície stanovená nie je. Následkom toho prevádzkovatelia zdrojov EMP nemôžu dodržať ani nedodržať ustanovenie § 28 zák. č. 355/2007 Z.z. Vo vyhláške sú uvedené iba akčné hodnoty expozície, pričom vzájomný vzťah medzi limitnou hodnotou a akčnou hodnotou chýba.

V ustanovení § 28 odst. 1 zák. č. 355/2007 Z.z. je uložená povinnosť fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorí používajú alebo prevádzkujú zdroj elektromagnetického žiarenia, zabezpečiť technické, organizačné a iné opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia expozíciu obyvateľov na úroveň limitných hodnôt ustanovených vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. n). Limitná hodnota však vo vykonávacom predpise stanovená nie je.

Limitná hodnota expozície je definovaná v § 2 ods. 4 NV SR č.209/2016 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu ako hodnota expozície ustanovená na základe biofyzikálnych porovnaní a biologických porovnaní, najmä na základe dokázaných krátkodobých priamych biofyzikálnych účinkov … ako sú tepelné účinky alebo elektrická stimulácia tkanív. V texte celej vyhl. č.534/2007 Z.z. a tabuľkách je používaný iba výraz „akčná hodnota expozície“, ktorá je definovaná ako veľkosť priamo merateľných parametrov vyjadrená v pojmoch intenzita elektrického poľa (E), intenzita magnetického poľa (H)…. a pod.

Vyplýva tak z toho paradox – zamestnanci sú chránení lepšie ako obyčajní obyvatelia. Žiadame, aby sa vyhláška 534/2007 spravila podľa vyhlášky 209/2016!

Súčasné vedecké poznatky

Zákonodarca v § 4 ods. 1 písm. d) zák. č. 355/2007 Z.z. ukladá ministerstvu zdravotníctva v súlade so súčasnými poznatkami vedy stanoviť limity a hodnoty prípustnej záťaže fyzikálnymi faktormi z hľadiska ich možného vplyvu na verejné zdravie. Splnenie stanovených limitných hodnôt expozície EMP v súlade s ust. § 28  ods. 1 a 2 zák.č.355/2007 Z.z. podľa vyhl. č. 534/2007 Z.z.  je z právneho hľadiska irelevantné, nakoľko limitné hodnoty definované ako dokázané účinky na základe biofyzikálnych porovnávaní a biologických porovnávaní pre životné prostredie nie sú stanovené vôbec.

Vo vyhl. č. 534/2007 Z.z. chýba odkaz prebraných právnych aktov európskych spoločenstiev. Vychádza z 19 rokov starého odporúčania Rady EU 1999/519/ES o obmedzení expozície obyvateľstva elektromagnetickými poľami (0 Hz-300 GHz), pričom ignoruje novšie odporúčania ESaR a WHO. Z uvedeného dôvodu Vyhl. č. 534/2007 Z.z. nevykonáva požiadavky ustanovené v § 28 zákona č. 355/2007 Z.z. a nie je v súlade § 4 ods. 1 písm. d) zák. č. 355/2007 Z.z.

Vyhl. č. 534/2007 Z.z. je v rozpore s poznatkami súčasnej vedy a techniky, nakoľko vychádza iba z tepelných účinkov expozície elektromagnetických polí (ďalej len EMP) a ignoruje netepelné účinky expozície, ktoré z medicínskeho hľadiska sú významnejšie. Tiež neberie do úvahy dlhodobé účinky.

Pridajte svoj názor