Vyjadrenie poslaneckého klubu SaS k problematike elektrosmogu

Od: Petra Bertová Polovková
Pre: klub.sas@nrsr.sk, eugen.jurzyca@europarl.europa.eu
Dátum: 22. Jún 2022

Vážený pán poslanec / pani poslankyňa.

Dovoľujem si upozorniť na dokument EÚ o rozvoji digitálnej infraštruktúry. 

Technologický výbor STOA Európskeho parlamentu zverejnil 200-stranovú štúdiu o rizikách vyžarovania mobilných telefónov a vyzýva na vládnu reguláciu. 

Žiaľ, tejto štúdii sa zatiaľ nevenovala žiadna pozornosť, aj keď by pomohla realizovať digitalizáciu rozumným a zdravotne nezávadným spôsobom. 

Stručné zhrnutie štúdie Vám posielam ako PDF v prílohe. Vidíte nejaký spôsob, ako diskutovať o problémoch a navrhovaných možnostiach postupu vo Vašej politickej skupine? 

Veľmi ma zaujíma váš názor na tento dokument.

S úctou
Petra Bertová Polovková
predsedníčka OZ Elektrosmog a zdravie www.elektrosmogazdravie.sk
spoluorganizátorka európskej iniciatívy občanov „Stop (((5G))) – Zostaň pripojený, ale chránený
Príloha – STOA štúdia

Odpoveď

Od: anna.zemanova@gmail.com
Dátum: 3. August 2022

Dobrý deň pani Bertová Polovková,

ďakujeme za zaslanie štúdie ako aj Váš záujem o postoj strany SaS k téme rozvoja 5G sietí.

K rozvoju 5G sietí treba podľa nás pristupovať komplexne a zohľadniť všetky aktuálne známe riziká a prínosy. Na základe viacerých vedeckých štúdií a vyjadrení kompetentných autorít z rôznych vyspelých krajín je možné povedať, že benefity pre ľudí aktuálne prevyšujú možné riziká. Súhlasíme aj s výzvami vedcov, že je nevyhnutné naďalej monitorovať a vyhodnocovať možné negatívne dopady 5G sietí na zdravie ľudí ako aj na prírodu.

Odpovedi sme sa detailne venovali aj s pánom europoslancom Jurzycom, ktorý spracoval aj jej obsah.

Dôkazom, že sa k rizikám aj na úrovni Európskej Únie pristupuje zodpovedne je aj Vami zaslaná štúdia vypracovaná pre vedecký panel Európskeho parlamentu (Panel pre budúcnosť vedy a techniky – STOA).

Úlohou vedeckého panelu STOA je poskytovanie nezávislých, kvalitných a vedecky komplexných štúdií a informácií parlamentným výborom Európskeho parlamentu na posúdenie vplyvu prípadného zavedenia nových technológií tak, aby bolo možné prijať najlepšie riešenia.

Zároveň sú štúdie ako aj diskusie s predstaviteľmi vedeckej komunity verejne dostupné aj pre všetkých občanov a odborníkov s cieľom transparentne diskutovať relevantné technologicko-vedecké témy politického významu.

Štúdia, ktorú ste nám poslali, nebola jediná štúdia na tému 5G technológie. Aby bolo možné mať komplexnejší pohľad na tému, posielame Vám odkazy na ostatné štúdie a zároveň link na verejnú prezentáciu štúdií a diskusiu s vedcami na pôde vedeckého panelu STOA k vplyvu 5G na zdravie a životné prostredie.

Vami zaslaná štúdia k vplyvu 5G sietí na zdravie ľudí dospela v stručnosti k týmto záverom:

 • Existujú obmedzené dôkazy rizika rakoviny na ľuďoch pri frekvencii 450-6000 MHz (aktuálne široko používané 2-4GHz frekvencie)
 • Pre vyššie frekvencie (24-100 GHz) nie sú dostupné žiadne štúdie vplyvu týchto frekvencií na ľudské zdravie.

K podobnému záveru prišla štúdia aj pri vplyve na reprodukciu ľudí (plodnosť ľudí). Celkovo teda štúdia uvádza, že rádiové frekvencie sú možno karcinogénne pre ľudí (eng. possibly). Toto hodnotenie plne súhlasí aj s hodnotením WHO agentúry IARC (medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny). Kompletný zoznam karcinogénnych rizík podľa WHO je možné stiahnuť na tomto linku. Pre kontext je potrebné uviesť, že daná kategória rizika je prvý stupeň varovania na ich stupnici. Rovnaké varovanie je napríklad pre výťažky z aloe vera, výfukové plyny z áut alebo pre prácu s tlačiarňou. Vyššie riziko rakoviny v kategórii pravdepodobne karcinogénne pre ľudí (eng. Probably) je napríklad nočná práca, vyprážanie pri varení alebo pitie horúcich nápojov nad 65 stupňov.

Prehľadné vedecké zhrnutie toho, o ako komplexnú tému pri 5G technológii ide, ponúka Výskumné centrum Európskeho Parlamentu na tomto odkaze. Interaktívna infografika poskytuje odpovede na témy vplyvu 5G na zdravie ľudí, ako samotná technológia funguje, aký bude mať vplyv na spoločnosť, ako môže ekonomika profitovať z 5G a ako bude 5G technológia regulovaná.

Na tému vplyvu 5G na zdravie je tam okrem iného aj rozhovor s dvoma vedcami, ktorí ponúkajú rôzny pohľad na danú tému. Napríklad Anssi Auvinen, profesor epidemiológie na univerzite v Tampere (Fínsko), ktorý sa venuje zdravotným vplyvom žiarenia, rakoviny, skríningu, urologickým a neurologickým ochoreniam, uvádza:

 • Ako by ste na základe svojich odborných znalostí vedca a na základe existujúceho súboru vedeckých dôkazov poradili tvorcom politiky, aby implementovali a rozšírili 5G spôsobom, ktorý je pre ľudské zdravie čo najbezpečnejší?
 • Mali by byť v strehu a uistiť sa, že výskum je dostupný, zbierať informácie, čo najskôr zisťovať, či existujú skutočné nebezpečenstvá.
 • Predstavte si, že vystavenie frekvenciám je príliš vysoké a poškodzuje ľudské zdravie: Aká je stratégia skončiť s tým?
 • Sme demokratická spoločnosť. Existujú spôsoby, ako sa rozhodovať, vyhodnocovať výhody a škody. Nevidím 5G ako niečo, k čomu sme zaviazaní navždy. Ale som realista v tom zmysle, že výskum zdravotných účinkov mobilných telefónov robíme už 15 rokov, možno aj viac. A som presvedčený, ak by sme teraz zistili, že každodenné používanie mobilných telefónov zdvojnásobuje riziko mozgových nádorov, tak by to neovplyvnilo správanie ľudí. Sú na to zvyknutí. Je to to isté, čo vidíme pri tabaku. Vzhľadom na to, že existuje už taký dlhý čas, nemožno ho už zakázať. Myslím, že to platí pre používanie mobilných telefónov alebo 5G. Je teda na demokratických procesoch, čo ľuďom prospieva a čo škodí.

Celkovo v Európe riziká spojené s 5G technológiou sú priebežne analyzované a vyhodnocované. Viaceré krajiny, medzi nimi napríklad Veľká Británia, Švajčiarsko alebo Holandsko zverejnili vlastné posúdenia možných rizík, aj zdravotných. Aj ministri členských štátov EÚ v roku 2019 pripravili dokument, kde vyzvali na identifikovanie účinných nástrojov na zmiernenie rizík súvisiacich so sieťami 5G.

 • UK odporúčanie z 2019 uvádza, že je možné, že po pridaní 5G do existujúcej siete alebo do novej oblasti môže dôjsť k malému zvýšeniu celkového vystavenia rádiovým vlnám. Očakáva sa však, že celková expozícia zostane nízka v porovnaní s usmerneniami, a preto by to nemalo mať žiadne dôsledky pre verejné zdravie. PHE (Public Health England) sa zaväzuje monitorovať dôkazy vzťahujúce sa na túto a iné rádiové technológie a revidovať svoje rady, ak to bude potrebné.
 • V UK merali v 10 mestách rádiové vlny, limity doli na úrovni 1,5% od maximálnych odporúčaných ICNIRP hodnôt.
 • Medzinárodné usmernenia (ICNIRP, International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) stanovuje maximálne odporúčané hodnoty na základe dostupných vedeckých štúdiách, ktoré sú ešte vyššie.
 • Aj Švajčiarsko považuje zatiaľ 5G za bezpečné s ohľadom na krátkodobý vplyv na zdravie, pričom o dlhodobých dopadoch nie je dosť štúdií. Švajčiarsko sa ale zaviazalo priebežne monitorovať vplyvy na zdravie.
 • Holandsko vo svojej analýze dospelo k záveru, že nie sú známe žiadne skutočné zdravotné riziká, hlavne z dôvodu nedostatočných vedeckých dôkazov. Holandsko očakáva výsledky Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a v súčasnosti vykonáva analýzu a predpokladá sa, že bude dokončená v roku 2022. Holandsko uznáva, že vzťahy medzi frekvenciami 5G a poškodením zdravia sa nepreukázali, ale nemožno ich vylúčiť, aj keď ich nepovažujú za preukázané ani pravdepodobné.

V strane SaS sme zohľadnili pri našej pozícii aj komentáre z iných renomovaných zdrojov. Uvádzame niekoľko tvrdení:

 • Komentár uverejnený v Nature hovorí, že bude dôležité vyvážiť riziko a prínosy: „Bezdrôtové technológie prinášajú obrovské výhody a prílišná opatrnosť by potenciálne odmietla tieto výhody komunitám v núdzi.“
 • Poradenská spoločnosť PWC popisuje nové možnosti v zdravotníctve, ktoré môžu zlepšiť dostupnú zdravotnú starostlivosť vďaka využitiu 5G technológie. Napríklad telehealth, operácie na diaľku alebo monitorovanie zdravia v reálnom čase.
 • UK región Derbyshire uvádza predpokladané pozitívne dopady 5G v rôznych oblastiach aj s ohľadom na životné prostredie. Napríklad zvýšiť bezpečnosť jazdy, viesť k novým zdravotníckym zariadeniam, ktoré kontrolujú, ako sa ľuďom darí mimo nemocnice; zaviesť gadgety na zlepšenie pouličného osvetlenia a odhalenie povodní ešte predtým, ako k nim dôjde; kontrolovať hospodárske zvieratá a plodiny.

Zároveň je potrebné brať do úvahy aj odborné názory, ktoré výraznejšie upozorňujú práve na riziká spojené s 5G technológiou. Vedecký názor publikovaný v Oncology letters napríklad kritizuje medzinárodné usmernenia ICNIRP, že nezohľadňujú všetky druhy rizík, najmä s ohľadom na netepelné účinky (eng. non-thermal effects).

Ešte v roku 2017 poukázalo na riziká spojené s 5G v spoločnom vyhlásení aj 180 vedcov a lekárov, ktorí vyzvali na nezávislé analýzy, obmedzenie týchto technológií a prehodnotenie limitov.

Ďalšou skutočnosťou, ktorá potvrdzuje, že sa o rizikách diskutuje a aj Európska komisia k nim opätovne vydáva vyjadrenia sú otázky europoslancov k bezpečnosti 5G technológie. Otázka ohľadom bezpečnosti a potrebe ďalších štúdií bola Komisii položená aj v roku 2021. Odpoveď Komisie obsahovala aj referencie na štúdie, ktoré sú dostupné a zároveň uvádza, že je vypísaná výzva na výskum v hodnote 30 mil. eur.

K otázke z roku 2019 ohľadom limitov pre vystavenie sa elektromagnetickému frekvenčnému žiareniu je tiež odpoveď Komisie, ktorá uvádza aj štúdiu, ktorá bola podkladom pre jej rozhodnutie. Komisia na otázku k 5G odpovedala aj v roku 2020.

Strana SaS berie na vedomie riziká, ktoré sú spojené s novými technológiami. Preto zodpovedne a kontinuálne vyhodnocuje najnovšie vedecké poznatky a odporúčania. Zároveň berie do úvahy aj všetky prínosy, ktoré dané technológie prinášajú.

Pri 5G technológii vieme na základe vyššie uvedeného povedať, že riziká sú možné, ale nie preukázané, ani pravdepodobné. Celkovo preto podľa nášho názoru naďalej prevládajú prínosy, ktoré sú spojené s rozvojom 5G technológií.

S pozdravom,
Anna Zemanová
predsedníčka poslaneckého klubu SaS
tímlíderka pre životné prostredie

Pridajte svoj názor