WiFi pre Teba alebo proti Tebe?

Kam idú naše dane?

V rámci iniciatívy WiFi4EU môžu obce požiadať o poukaz v hodnote 15 000 EUR. Poukazy sa použijú na inštaláciu zariadenia Wi-Fi vo verejných priestranstvách, kde doteraz nebol žiadny bezplatný hotspot Wi-Fi. Je možné požiadať len o celý balík 10 až 15 prístupových bodov v kombináciách externé a interné. https://digital-strategy.ec.europa.eu/sk/activities/wifi4eu

Samosprávy v celej EÚ podali viac ako 3 500 žiadostí len o päť minút po vyhlásení výzvy na predkladanie projektov v roku 2018. Počas troch hodín poslali viac ako 11 000 žiadostí.

Na Slovensku R. Raši odštartoval prvú výzvu č. OPII-2018/7/1-DOP a zapojilo sa do nej množstvo obcí.

Kým o iné výzvy sa musí bojovať, táto výzva je ponúkaná, stále predlžovaná (výzva č. OPII-2021/7/18-DOP) a plánuje sa tento projekt nielen pre obce, ale aj pre iné subjekty – konkrétne železnice, podniky.

Máte aj vo vašej obci „Wifi pre Teba“? Ak si nie ste istí, informujte sa na obecnom úrade, či máte verejné Wi-Fi prístupové body v rámci projektu WiFi4EU (na Slovensku „Wifi pre Teba“ a „Wifi pre Teba II“). Potom napíšte infožiadosť ohľadom rizík, ponúkame vzor.

Budeme veľmi vďační, ak nám odpoveď obce pošlete.

Vzor infožiadosti

Ing. Jožko Žiarič, Vysielačová ulica 5, 234 555 Anténovce, jozko.ziaric@gmail.com

starosta Meno Priezvisko
Mobilová 55
234 555 Anténovce

Vec: Žiadosť o sprístupnenie informácií

Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Vás žiadam o sprístupnenie informácii, ktoré sa týkajú uzatvorenej a zverejnenej zmluvy na webovej stránke našej obce pod názvom Zmluva o vyhotovení diela – Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách, uzatvorená s dodávateľom XYZ, celková cena diela 14 960 €.

Ide o projekt, keď v rámci iniciatívy WiFi4EU môžu obce požiadať o poukaz v hodnote 15 000 €. Poukazy sa použijú na inštaláciu zariadenia Wi-Fi vo verejných priestranstvách obce. Podľa finančného nariadenia EÚ inštalácii projektu predchádza VO a podpísanie grantovej dohody. https://digital-strategy.ec.europa.eu/sk/activities/wifi4eu

Požadované informácie sú nasledovné :

  • Na základe akých podkladov a technických údajov obec dospela k záveru, že je potrebné pridávanie Wi-Fi sietí, keď dnes majú ľudia prístup k mobilným dátam? Vykonala obec prieskum medzi občanmi o tejto potrebe? Disponuje obec sťažnostami občanov na nedostatok internetového pripojenia?
  • Projekt prinesie ďalšie navýšenie expozície elektromagnetickým poliam, a to 24 hod. denne. Ako sa obec ubezpečila, že nejde o nadbytočnú expozíciu? Aké výhody prevažujú?
  • Či obec má k dispozícii výpočet a rozloženie pôsobenia elektromagnetických polí komplexne, za všetky verejné zdroje žiarenia v obci PRED A PO zavedení projektu?
  • Inštaláciou verejne prístupových bodov v obci bude Wi-Fi sieť dostupná pre každého, nezaheslovaná. Tým vznikajú pre používateľov značné bezpečnostné riziká. Za najväčší problém možno označiť, že deti budú mať nekontrolovaný prístup na internet mimo domova. Ako budú deti chránené pred neželaným obsahom?
  • Bolo vykonané posúdenie efektívnosti tejto investície? Koľko ročne bude stáť prevádzka, servis a poplatok za internet a či tieto položky, hlavne spotreba elektrickej energie v čase energetickej krízy, nemali byť určujúcim faktorom posudzovania efektívnosti investície?
  • Na akú dlhú dobu prevádzky bude pripojenie poskytované hotspotmi WiFi4EU bezplatné a koľko bude stáť poplatok po uplynutí tejto doby?
  • Uveďte dátum a číslo uznesenia OZ, ktorým sa schvaľuje maximálne spolufinancovanie projektu a výzva OPII-2018/7/1-DOP vo výške 750 €. Prípadne výzva OPII-2021/7/18-DOP.

Požadované informácie žiadam zaslať emailom na horeuvedenú adresu.

S pozdravom

Ing. Jožko Žiarič

V Anténovciach, 2.3.2023

Pridajte svoj názor