Žiadosť o informácie na MDV SR

  1. Žiadosť
  2. Odpoveď
  3. Upresnenie žiadosti

Žiadosť

Dobrý deň,

dovoľte, aby som sa poinformoval ohľadom projektu, ktorý MDV SR prezentuje na svojom webovom sídle (https://www.mindop.sk/). Prosím odovzdať kompetentnému úseku ministerstva.

Oceňujem, že sa na istý čas obnovil takýto projekt, ktorým sa MDV SR rado v decembri 2020 na seminári Itapa pochválilo, po 5 rokoch od neúspešne ukončeného projektu Výskumneho ústavu jadrovej energetiky (http://www.emp.vuje.sk/), Projekt VÚJE však mal od samého začiatku, na rozdiel od súčasného mapového projektu MDV SR, nepomerne kvalitnejší výstup.

Chápem, že mapovanie celého územia Slovenska je náročná činnosť, z hľadiska časového, ale aj z hľadiska ľudských zdrojov. Asi práve pre tento dôvod oslovilo MDV SR kompetentný orgán, Výskumný ústav spojov v Banskej Bystrici. Dovoľte prvú otázku, ak je už “demo” tohto projektu na svete, prečo mu (na rozdiel od “hoaxov”) nie je venovaný náležitý priestor a pozornosť zo strany MDV SR, aby kvalita výstupu bola vierohodná, dostatočná, ale najmä využiteľná?

Mám ohľadom tohoto projektu pár pripomienok, ku ktorým by som rád dostal vysvetlenie:

1. V mape alebo popise meraných bodov chýbaju základné údaje o lokalite merania, teda či išlo o meranie na úrovni terénu, alebo v interiéroch, alebo na streche. Úplne chýba výškový a tiež časový údaj.

2. Merania su rozdelené na širokopásmové (bez špecifikácie medzných frekvencií) a potom špecifické pre jednotlivé pásma mobilných sietí. V niektorých lokalitách je však intenzita elektromagnetického poľa (EMP) širokopásmoveho merania nižšia, než niektorá čiastková intenzita vybraného frekvenčného pásma:
(napr. Banská Bystrica, Zvolenská cesta, modrá spodná bodka: 900 MHz – 5.2 V/m, širokopásmové meranie – 4.18 V/m)
(alebo Banská Bystrica, Trieda SNP, zelená bodka vpravo: 900 MHz – 1.3 V/m, 2600 MHz – 1.3 V/m, širokopásmové meranie – 0.85 V/m)

Takýchto chýb je tam viacero. Ak berieme do úvahy, ze širokopásmové meranie pokrýva aj frekvencie čiastkových pásiem mobilných sietí, nemôže k takejto situácii prísť. Jednoznačne ide o chybu vo vyhodnocovaní, ktorú pred publikovaním nikto neskontroloval. Širokopásmové meranie musí udávať najvyššiu úroveň intenzity, minimálne rovnakú, než je najvyššia čiastkova intenzita. Inak sú výsledky meraní nedôveryhodné a spochybniteľné.

3. V mape, ani v legende nie je udané, akým spôsobom bola vyhodnocovaná intenzita, či sa jedná o špičkové úrovne v danom momente merania, alebo stredované/priemerované v čase a za aký dlhý časový úsek. Akým spôsobom boli takto nadobnudnuté úrovne kumulované?

4. Bez ohľadu na to, ako presná, detailná a kompletná bude mapa v určitom časovom momente, v inom časovom momente môže byť asbolútne nepoužiteľná. Je to dané povahou meraných EMP, ktoré sú modulované rôznymi schémami digitálnych modulácií. Istá časť intenzít týchto EMP bude markantne závislá od momentálnej dátovej prevádzky na meraných vysielačoch, nakoľko súčtový vyžiarený výkon základňových staníc sa výrazne v čase mení.

5. Úplne chýba údaj o meraní iných zdrojov – napr. rozhlasových a televíznych vysielačov, vysielačov siete Tetrapol, radarov, tiež frekvenčných pásiem mobilnej siete 3.4 – 3.8 GHz (určených pre fixnú LTE/resp. 5G), komunikačných trás bod-bod, bod-multibod v pásmach <10 a >10 GHz, alebo lokálnych licencovaných rádiostaníc (80-470 MHz). Napriek nie tak hustým sieťam v porovnaní s tými mobilnými, detaily meraní z ich frekvenčných pásiem je nutné doplniť, pre lepšiu názornosť, ktoré zdroje tvoria markantnú časť z celkovej intenzity EMP. Možno by sa tým ľahko vyvrátili argumenty MDV SR o prekrútenom fakte, že dosiaľ (tiež v minulosti) bola populácia Slovenska exponovaná nejakými extremne výkonnymi vysielačmi pozemnej televízie alebo rozhlasu.

6. Mapu intenzít EMP, platnú v istom krátkom čase, bude len ťažké a zdĺhave udržiavať aktuálnu. Napokon je nevysvetliteľné, že od decembra 2020, kedy bola mapa pompézne MDV SR v médiách prezentovaná, do júna 2021 nepribudlo do mapy vôbec nič a teda projekt pravdepodobne dostal stop(?).
Dvoľte návrh: X-násobne jednoduchšie a lacnejšie je zverejniť mapu s existujúcimi vysielačmi, napr. takými, ktoré vyhovujú posudzovaniu podľa vyhlášky 534/2007 z.z. o zdrojoch a limitoch EMP, s okamžitým vyžiareným výkonom väčším ako 4W. Na mape by mohla byť ich presná poloha, informácia o výkone, používaných frekvenčných pásmach, azimutoch anténneho systému a výškou nad terénom. De facto, s informáciami, ktoré dnes poskytuje webové sídlo Regulačného úradu (https://www.teleoff.gov.sk/). Nakoľko však Regulačný úrad z neznámeho dôvodu neposkytuje tieto informácie o vysielačoch mobilných sietí, malo by tak urobiť MDV SR. Myslím, ze by to bola omnoho užitočnejšia a najmä dlhodobo ľahko aktualizovateľná pomôcka, nielen pre obyvateľstvo, ale i pre zamestnancov profesií, ktorých sa to týka.

7. Oslovil som VÚS v BB s otázkou o chýbajúcich údajoch a upresnením, kedy môžeme očakávať, že mapa bude (v takom stave, ako ju vidíme dnes) dokončená a ako často bude aktualizovaná. Z VÚS som dostal túto odpoveď:
“Túto otázku je vhodné smerovať na MDV SR. VÚS je pripravený pokračovať v projekte hneď po podpísaní zmluvy s MDV SR. Databáza údajov obsahuje aj detailnejší popis miesta merania (poznámky meracieho technika, napr. vzdialenosť od BTS, interiér budov, škôlky, detské ihriská), aj nadmorskú výšku. Interaktívnu mapu je možné upraviť tak, aby v budúcnosti zobrazovala aj tieto údaje. Všetky merania boli vykonané v úrovni hlavy (180 cm) nad terénom. Z mapy je zrejmé, či sa merací bod nachádza na streche bytového domu alebo na úrovni terénu (chodník/cesta atď.). Nakoľko sa jedná o akreditované merania, fotodokumentácia z meracieho miesta tvorí prílohu protokolu, ktoré VÚS vytvoril pre MDV SR ku každej meranej lokalite. Na vylepšovaní interaktívnej mapy neustále pracujeme a nové podnety smerujte MDV SR, ktoré je vlastníkom výstupov projektu.”
Tak ju smerujem na MDV SR…

Môžete mi prosím k týmto bodom napísať vysvetlenie? Mám teda terajšiu situáciu chápať tak, že MDV SR vlastne ani nepodpísalo zmluvu na vytvorenie takejto mapy a napriek tomu, že sa pán minister “chválil” v médiách, akú MDV pripravuje mapu, prakticky aj teoreticky “odfláklo” jej prípravu, realizáciu a tiež výstupnú kontrolu údajov a ani len nezapracovalo dodané materiály do mapy?

I. Balaj

Odpoveď MDV SR

Dobrý deň,

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR) zaznamenalo v priebehu roku 2020 zvýšený počet hoaxových správ, týkajúcich sa problematiky negatívneho vplyvu sietí piatej generácie (5G) na ľudský organizmus. Tieto správy sa šíria prevažne vo forme videí alebo príspevkov publikovaných na rôznych sociálnych sieťach. Vo väčšine týchto správ sa uvádza, že nasadenie 5G sietí na území Slovenskej republiky (SR) spôsobí enormný nárast úrovne elektromagnetického poľa (EMP) v blízkosti obydlí obyvateľstva SR, čo by podľa týchto správ mohlo negatívne ovplyvniť zdravie obyvateľstva.

Ako reakciu na tieto správy sa rozhodlo MDV SR realizovať projekt zameraný na zmapovanie úrovne intenzity EMP na území SR na frekvenciách určených prioritne pre mobilné siete vrátane novobudovaných sietí 5G.

Projekt bol spustený v roku 2020. Výskumný ústav spojov, n. o., zabezpečujúci technickú podporu pre MDV SR, zmeral úroveň EMP na území mesta Banská Bystrica a vo vybraných lokalitách Banskobystrického samosprávneho kraja s rôznou hustotou obyvateľstva, pričom merania sa uskutočnili v rôznych časových úsekoch dňa.

Interaktívna mapa umiestnená na webovom sídle ministerstva obsahuje základné výsledky meraní vo vybraných lokalitách pre jednotlivé frekvenčné pásma (800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz, 3600 MHz a širokopásmové meranie). Hlavným cieľom je poskytnúť verejnosti výslednú nameranú hodnotu intenzity EMP v danej lokalite a zobraziť ju na interaktívnej mape pre lepšiu orientáciu. Pri každom bode na mape, ktorý je farebne odlíšený podľa hodnoty nameranej intenzity, sa po kliknutí pravým tlačidlom myši zobrazí tabuľka s nameranými hodnotami v danom bode a s hodnotami stanovenými vyhláškou, aby bolo možné ich porovnať.

Pre každý vybraný bod bol zo strany VÚS BB n. o., ktorý vlastní akreditáciu SNAS, vypracovaný podrobný merací protokol so všetkými relevantnými údajmi, ktoré sú stanovené pre takéto merania, vrátane súradníc meraných bodov, výšky antén, atď.  Vzhľadom na fakt, že sa jedná o údaje, ktoré nie sú verejne dostupné a sú to citlivé informácie, nie je možné zverejniť podrobnejšie informácie o jednotlivých meraných bodoch.

Zároveň je potrebné uviesť fakt, že MDV SR nevydáva individuálne povolenia na používanie frekvencií v súlade so zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách a ani nevedie databázu vysielacích zariadení na území SR. Takéto údaje nie je možné zverejniť vzhľadom na to, že komplexné informácie o komunikačných systémoch sú považované za citlivé a hrozí riziko ich zneužitia.

MDV SR plánuje pokračovať v projekte aj v ďalších rokoch, postupne uskutočňovať merania intenzity EMP na celom území SR a aktualizovať interaktívnu mapu o nové namerané údaje aj v mobilných sieťach 5G. Vzhľadom na pandémiu COVID 19 a pridelené finančné prostriedky je realizácia projektu posunutá na neskoršie obdobie.

S pozdravom
Odbor komunikácie MDV SR

Upresnenie žiadosti

Dobry den,

dakujem Odboru komunikacie za odpoved, avsak k mnohym mojim pripomienkam som v nej nenasiel ziadne stanovisko.

Dakujem za podrobny opis zameru a diela, ale s tym som sa uz zoznamil, inak by som k nemu nepisal pripomienky.

Odvolavate sa na akreditovane meranie SNAS, avsak v pripomienke 2 som oznacil viacero chyb, ktore sa v mape nachadzaju a k tym ste sa nevyjadrili. Akreditovane meranie s chybami neobstoji, ak ich neurobil VUS BB pri merani, tak potom konstrukter mapy? Je nim MDV SR?

Vo Vasej odpovedi kategorizujete relevantne podklady (doplnkove udaje) k meraniu ako neverejne. Pokial sa tykaju verejnej lokality (a tou chodnik, ci strecha domu je), tak nie su neverejne. Kazdy obcan si ich moze overit. Ak raz niekde stoji antena, alebo vysielac, kazdy ho moze vidiet, moze ho oznacit na mape, dokonca vidi, ake azimuty maju antenne systemy. Bez meracieho pristroja vsak nevie posudit, aky vykon vysielac ma a na akych frekvenciach poskytuje sluzby. Na tieto otazky ma dat odpoved mapa. Ktory z tychto udajov je povazovany za “citlivy”?

Pokial nie je za citlive informacie povazovane zverejnenie detailnych udajov o vysielacoch napr. siete Tetrapol Sitno, ktore patria pod MV SR, zachrannych alebo rychlych zasahovych zloziek, alebo hoci miestneho rozhlasu v obci Dolna Breznica (ktore su zverejnene na webe Regulacneho uradu), preco sa domnievate, ze hrozi riziko zneuzitia udaju o vyske a vykone vysielaca zakladnovej stanice mobilnej siete na streche bytovky v Banskej Bystrici? Patria snad tieto vysielace pod Ministerstvo obrany, alebo maju nejaky specialny vojensky ucel?

Bolo by mozne, aby MDV SR nariadilo Regulacnemu uradu zverejnit aj tuto databazu RF zdrojov? 

V bode 3 a 4 mojich pripomienok som polozil otazku, akym systemom su namerane udaje vyhodnocovane? Bez tejto informacie nemaju udaje v mape ziadnu vypovednu hodnotu.

Bod 5 je rovnako nezodpovedany. Preco nie je clenenie nameranych udajov delene aj na dalsie zdroje? Technicky to nie je ziaden problem. Splnenim tohoto bodu by si kazdy obcan SR vedel spravit lahky usudok o tom, ktore RF zdroje exponuju obyvatelstvo najviac.

Na zaver mi dovolte zareagovat na prvy odstavec, v ktorom uvadzate, ze projekt bol rozbehnuty za ucelom objasnenia skutocnosti a eliminovaniu poplasnych sprav na socialnych sietach. Ak je tomu tak, tak mozno by bolo fajn necakat na koniec pandemie a skutocne prilozit ruku k dielu. Pretoze cakanim a odkladanim realizacie mapy, ako dokladu, ktory ma poplasne spravy popierat, bude neistoty stale viac. Budovanie sieti 5G uz bezi na plne obratky a pravdepodobne po jej uplnom spusteni bude co porovnavat.

Nasadzovanie sieti v hlavnom meste uz ma svoje prve udaje, skutocne intenzita elektromagnetickeho “pozadia” rastie, o to intezivnejsie, cim blizsie sa antenny system umiestnuje k obydliam. Nove 5G MIMO antenne maticove systemy, prevadzkovane na frekvencnych rozsahoch 3.4 – 3.8 GHz, pouzivaju vykony 80-200 W ( v porovnani s doposial pouzivanymi 20-40 W pre bezne makrobunky ), pricom smerove zisky tychto systemov dosahuju az 25 dB ( to znamena, ze v smere vyzarovania sa vykon vysielaca nasobi asi hodnotou 300 ). Toto su elementarne udaje, ktore obsahuje technicka dokumentacia k tymto systemom. Ta je verejne dostupna priamo od vyrobcov (Nokia, Ericsson, ZTE, Huawei…) Popierat jej autentickost a oznacovat tieto fakty za poplasne spravy je asi ucelove. Mozno rovnako ucelove, ako to, ze mnohe krajiny, ktore mali dodnes prisnejsiu legislativu expozicie RF, prave pre implementaciu 5G musia prisne limitne urovne uvolnit (stalo sa v Polsku a na Ukrajine a Taliansko to zrejme caka).

Dakujem vopred za odpovede na moje otazky a pripomienky.

I. Balaj

Pridajte svoj názor