Európska Komisia chce počuť Váš hlas – ekodizajn obrazoviek

Aj Vy sa môžete zapojiť do tvorby zákonov EÚ. Európska komisia chce počuť Vaše názory na zákony a politiky, ktoré sa v súčasnosti pripravujú. Ponúkajú platformu „Vyjadrite svoj názor“ so zoznamom všetkých nových iniciatív EÚ otvorených na verejnú konzultáciu. Ak chcete napísať spätnú väzbu, musíte sa zaregistrovať. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_sk

Ekodizajn – elektronické displeje (preskúmanie požiadaviek)

O iniciatíve: Cieľom tejto iniciatívy Komisie je preskúmať požiadavky na ekodizajn a energetické označovanie elektronických displejov.

Obdobie na poskytnutie spätnej väzby: 24 August 2023 – 21 September 2023

Odkaz: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13859-Ekodizajn-elektronicke-displeje-preskumanie-poziadaviek-_sk

Spätná väzba od OZ Elektrosmog a zdravie

Občianske združenie Elektrosmog a zdravie víta túto iniciatívu, pretože táto iniciatíva by pomohla naplniť Európsku zelenú dohodu s hlavným cieľom znížiť spotrebiteľské účty za energiu a zlepšiť bezpečnosť dodávok EÚ znížením spotreby primárnej energie a znížením dovozu energie.

Jeden aspekt však v navrhovanej smernici nebol identifikovaný: bezdrôtová komunikácia. Jej nezohľadnenie môže brániť ďalšiemu zvyšovaniu efektívnosti produktov.

Nedávna kniha The dark cloud (How the digital world is costing the earth) od Guillamea Pitrona (2022) opisuje, koľko našu Zem stojí online svet a snaží sa zbúrať mýtus o „digitalizácii“ nášho životného štýlu. Vrhá svetlo na znečistenie spôsobené digitálnou technológiou:

Digitálni domorodci budú lídrami zvýšenia spotreby elektrickej energie v digitálnom sektore už v roku 2025, čo bude predstavovať 20 percent svetovej produkcie a 7,5 percenta celkovej produkcie skleníkových plynov.

Hlavné environmentálne dopady tejto bezdrôtovej technológie vyplývajú zo spotreby energie vo fáze používania. Nižšia spotreba energie zníži súvisiace environmentálne vplyvy, spotrebiteľské náklady a obrat v odvetví dodávok energie. Požiadavky na energetickú účinnosť sa budú zameriavať na dosiahnutie najnižšej úrovne spotrebiteľských nákladov počas životného cyklu, takže úspory nákladov budú mať tendenciu vykompenzovať nárast cien produktov.

Preto navrhujeme tieto úpravy:

1) Zaviesť prísnejšiu reguláciu na ochranu životného prostredia pred všetkými vplyvmi 5g a digitalizácie: to znamená aktualizovať smernicu 2011/92/EÚ tak, aby v prílohe 1 zahrňovala medzi projekty aj zavádzanie 5G a všetku telekomunikáciu. Cieľom je zabezpečiť, aby takéto projekty podliehali environmentálnemu posúdeniu alebo preverovaniu, ako sa stanovuje v smernici.

2) Znížiť obrovskú spotrebu elektrickej energie spôsobenú digitálnou komunikačnou technológiou, napr. uprednostnením káblových riešení a nízkoenergetických riešení v akčnom pláne pre Európsku zelenú dohodu. Podľa smernice 2012/27/EÚ o energetickej účinnosti Únia kladie energetickú účinnosť a potrebu oddelenia využívania energie od hospodárskeho rastu do centra energetickej stratégie Únie. Mnohé zariadenia však túto smernicu porušujú:

– veľa smerovačov Wi-Fi, pretože predvolená úroveň vysielacieho výkonu je nastavená na maximum a používajú sa v niekoľkých frekvenčných rozsahoch súčasne: 2,4 / 5 / 6 / 60 GHz;

– veľa bezdrôtových inteligentných meradiel spotreby (PRVN), pretože neustále spotrebúvajú energiu neustálym vysielaním. Elektrické/telefónne a optické káble možno použiť na prenos údajov inteligentného meradla;

– predpovede predpokladajú vysokú spotrebu energie pre zariadenia a služby informačných a komunikačných technológií (IKT): smartfóny, počítače, dátové centrá, antény, internet atď.;

3) Do „Akčného plánu nulového znečistenia“ zahrnúť „odpad z elektrických a elektronických zariadení“ (OEEZ), iné odpadové produkty a environmentálne vplyvy ťažby nerastných surovín a vzácnych kovov používaných v elektronických zariadeniach.

4) Aktualizovať smernicu o ekodizajne z roku 2009 stanovením prísnych limitov pre plytvanie zdrojmi a energiou v súvislosti so všetkými pripojenými zariadeniami vrátane antén a satelitov.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13858-Energeticke-oznacovanie-elektronicke-displeje-preskumanie-poziadaviek-/F3435946_sk

Facebookový odkaz vhodný na zdieľanie:
https://www.facebook.com/groups/odborneproti5g/permalink/1360792598166856/

Spätná väzba po anglicky od Europeans for Safe Connections

https://esc-info.eu/en/have-your-say-electronic-displays/

Pridajte svoj názor