Európska Komisia chce počuť Váš hlas – inteligentné meradlá spotreby

Aj Vy sa môžete zapojiť do tvorby zákonov EÚ. Európska komisia chce počuť Vaše názory na zákony a politiky, ktoré sa v súčasnosti pripravujú. Ponúkajú platformu „Vyjadrite svoj názor“ so zoznamom všetkých nových iniciatív EÚ otvorených na verejnú konzultáciu. Ak chcete napísať spätnú väzbu, musíte sa zaregistrovať.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_sk

Každá iniciatíva EÚ má vždy 5 etáp, pričom každá fáza je otvorená pre verejnú konzultáciu na konkrétny časový rámec:

  1. V prípravnej fáze
  2. Výzva na predloženie dôkazov
  3. Verejná konzultácia alebo dotazník
  4. Návrh právneho aktu
  5. Prijatie Komisiou

Prístup k údajom o meraní a spotrebe elektrickej energie – požiadavky

O iniciatíve: V smernici o elektrine sa od Komisie vyžaduje, aby prijala požiadavky na interoperabilitu a nediskriminačné a transparentné postupy týkajúce sa prístupu k údajom o meraní, spotrebe, ako aj k údajom potrebným na zmenu dodávateľa odberateľa, riadenie odberu a iné služby.

Obdobie na poskytnutie spätnej väzby: Pre fázu 4 je to 29 Júl 2022 – 05 September 2022

Odkaz: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13200-Pristup-k-udajom-o-merani-a-spotrebe-elektrickej-energie-poziadavky_sk

Spätná väzba od OZ Elektrosmog a zdravie

Občianske združenie Elektrosmog a zdravie vníma tento návrh veľmi znepokojene v troch rovinách:

OHROZENIE ZDRAVIA:

Keďže sa prenos dát najčastejšie uskutočňuje bezdrôtovo, sú bezdrôtové meradlá zdrojom rádiofrekvenčných elektromagnetických polí (RF EMP) v našich životoch, čo si zatiaľ uvedomuje málo ľudí a ani táto smernica túto problematiku vôbec nerieši.

Argumentovať by sa dalo aj neinformovaným súhlasom, pretože vlastníci bytov nie sú o všetkých zdravotných a bezpečnostných rizikách informovaní, čiže v tom prípade nejde o informovaný súhlas s montážou bezdrôtových meradiel.

ENERGETICKÁ NEEFEKTÍVNOSŤ:

Vznikajú ďalšie administratívne náklady, ktoré v konečnom dôsledku zaplatí vlastník, čo je preňho nevýhodné. Zároveň sa tým zníži energetická efektívnosť (lebo zvýšené administratívne náklady spotrebujú určitú formu energie), čo je v rozpore s cieľmi Smernice o energetickej efektívnosti.

Naviac, bezdrôtové meradlá sú zložitejšie na výrobu, sú drahšie, menej spoľahlivé, spotrebujú viac energie na svoju činnosť. V porovnaní s pôvodnými meradlami predstavujú zdravotné a bezpečnostné riziko, čo spôsobí nevyhnutnosť vynakladania ďalších prostriedkov na prevenciu týchto rizík a riešenie ich dopadov a následkov, pričom každá z takýchto činností bude spotrebovávať nejakú formu energie.

OHROZENIE SÚKROMIA:

Domácnosť, v ktorej sú namontované takéto meradlá, môže byť na základe nimi vysielaných údajov monitorovaná, a tieto údaje môžu byť podkladom na identifikovanie vzorcov správania uplatňovaných v danej domácnosti – napr. kedy ráno vstávajú, kedy idú do práce, kedy prichádzajú z práce, kedy sa sprchujú, kedy idú spať, kedy sú odcestovaní, atď. V konečnom dôsledku takáto domácnosť môže byť náchylnejšia na vykradnutie, čo sa môže prejaviť na vyššom poistnom majetku. Dôležitejšie je, že takýmto spôsobom monitorovaní členovia domácnosti sa ľahšie môžu stať cieľom trestnej alebo inej nekalej činnosti, čo môže mať vplyv na výšku poistného ich životnej poistky.

Viac: www.elektrosmogazdravie.sk/co-vsetko-by-ste-mali-vediet-o-inteligentnych-meradlach-spotreby/

S pozdravom
Petra Bertová Polovková
za občianske združenie Elektrosmog a zdravie

Facebookový odkaz vhodný na zdieľanie:
https://www.facebook.com/groups/694055674840555/permalink/1118004599112325/

Pridajte svoj názor