Európska Komisia chce počuť Váš hlas – Ochrana detí pred nebezpečnými hračkami

Aj Vy sa môžete zapojiť do tvorby zákonov EÚ. Európska komisia chce počuť Vaše názory na zákony a politiky, ktoré sa v súčasnosti pripravujú. Ponúkajú platformu „Vyjadrite svoj názor“ so zoznamom všetkých nových iniciatív EÚ otvorených na verejnú konzultáciu. Ak chcete napísať spätnú väzbu, musíte sa zaregistrovať. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_sk

Ochrana detí pred nebezpečnými hračkami a posilnenie jednotného trhu – revízia smernice o bezpečnosti hračiek

O iniciatíve: Cieľom tejto iniciatívy je lepšie chrániť deti pred rizikami spojenými s hračkami, najmä pred chemickými látkami. Vychádza z opatrení, ako je stratégia udržateľnosti v oblasti chemických látok, a z hodnotenia súčasných pravidiel týkajúcich sa bezpečnosti hračiek dokončeného v roku 2020.

Obdobie na poskytnutie spätnej väzby: 28 Júl 2023 – 31 Október 2023

Odkaz: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13164-Ochrana-deti-pred-nebezpecnymi-hrackami-a-posilnenie-jednotneho-trhu-revizia-smernice-o-bezpecnosti-hraciek_sk

Spätná väzba od OZ Elektrosmog a zdravie

Občianske združenie Elektrosmog a zdravie víta túto iniciatívu s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti hračiek na ochranu zdravia a bezpečnosti detí. Súhlasíme s požiadavkami na produkt podľa článku 5:

Hračky nesmú predstavovať riziko pre bezpečnosť alebo zdravie používateľov…, vrátane psychického a duševného zdravia, pohody a kognitívneho vývoja detí,…

Preto máme nasledovné pripomienky k Návrhu na reguláciu:

1) Článok 6 Varovania:

Do bodu 2 chceme pridať ešte jednu kategóriu: hračky s bezdrôtovým žiarením

2) Článok 21 Hodnotenie bezpečnosti:

Do bodu 2a chceme pridať ešte jedno nebezpečenstvo: “Týka sa všetkých…elektrických, elektromagnetických, …nebezpečenstiev…”

3) Do prílohy V alebo prílohy VI odporúčame doplniť informáciu, či výrobok vyžaruje rádiofrekvenčné elektromagnetické polia a presné parametre – frekvenciu, intenzitu, ako vypnúť bezdrôtové žiarenie a či je možné výrobok používať aj bez tohto žiarenia.

VYSVETLENIE:

Odkazujeme na prvú časť návrhu – kontext návrhu: „Smernica už obsahuje všeobecný zákaz látok v hračkách, ktoré sú karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre reprodukciu.

V roku 2011 WHO/Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny klasifikovala rádiofrekvenčné elektromagnetické polia (RF EMP) ako potenciálne karcinogénne pre ľudí *1 na základe zvýšeného rizika gliómu *2 spojeného s používaním bezdrôtových telefónov.

Deti sú citlivejšie na látky znečisťujúce životné prostredie ako dospelí. Pozrite si náš návrh pre EK *3. Prepojené hračky, inteligentné hodinky, bezdrôtové slúchadlá a iné rádiové zariadenia by mali podliehať preventívnym opatreniam vo vzťahu k deťom a nepriaznivým účinkom netepelného neionizujúceho žiarenia z bezdrôtových zariadení – rádiové zariadenia by mali byť zahrnuté do tohto nariadenia.

Od roku 2022 sa spolu s mimovládnou organizáciou Phonegate Alert *4 obraciame na orgány na ochranu spotrebiteľa, tvorcov politík EK a EP, aby stiahli 42 nevyhovujúcich mobilných telefónov, pri ktorých kontroly francúzskej agentúry ANFR zistili prekročenie zákonných limitov expozície. Okrem porušenia legislatívy hrozí riziko pre ľudské zdravie. Odhadujeme milióny chybných telefónov, tabletov atď. na trhu EÚ. Z týchto zistení usudzujeme, že množstvo nezhôd môžu mať aj iné bezdrôtové (pripojené) zariadenia.

Napr. takéto nevyhovujúce detské inteligentné hodinky s funkciami mobilného telefónu by mohli generovať nadmerné ožiarenie pri nízkej kvalite signálu, nielen vo vzdialenosti 0 mm od tela dieťaťa. Pri aktívnom sledovaní polohy a pod. dochádza k neustálemu vystavovaniu dieťaťa žiareniu. V posledných rokoch nastala explózia bezdrôtovej elektroniky, hračiek, dronov a absencia opatrnosti. S bezdrôtovými náhlavnými súpravami, bezdrôtovou VR, sa zvýšená dávka mikrovlnného žiarenia dostáva do mozgu cez oči a uši, kvôli absencii lebečnej kosti ako bariéry. Deti sú v úzkom kontakte s pripojenými hračkami. Množstvo hodnotnej vedeckej literatúry preukázalo nepriaznivé netepelné biologické účinky RF EMP na reprodukčné funkcie *10-17 a vývoj plodu *18, *19.

Každé dieťa má právo na zdravie. Žiadame, aby deti mali možnosť používať bezdrôtové riešenia bez žiarenia. Aby sa predišlo nevedomému vystaveniu spotrebiteľov, musia dať výslovný informovaný súhlas o možných nepriaznivých účinkoch RF EMP na zdravie. Ak výrobca ponúka bezdrôtové zariadenie, musí byť zaistené čo najnižšie a čo najmenej časté vystavenie dieťaťa. Bezdrôtové žiarenie zo zariadenia sa musí dať úplne zastaviť bez akéhokoľvek softvérového override (napr. špecifickým hardvérovým prepínačom).

Vyzývame osoby zodpovedné za ochranu zdravia, aby pred uvedením zariadení na trh a pokiaľ možno rádiových zariadení poskytovaných deťom, začali pravidelne kontrolovať všetky mobilné telefóny, ale aj všetky ostatné bezdrôtové zariadenia nezávislými orgánmi. Na niektorých hračkách na trhu EÚ nie je uvedené, že vyžarujú žiarenie. Jasné viditeľné varovanie o rizikách by malo byť umiestnené na každom bezdrôtovom spotrebiteľskom zariadení a musia byť zahrnuté správy o meraniach pre všetky bezdrôtové antény. Ak sa zistí nesúlad, zariadenia sa okamžite stiahnu z trhu a oznámia sa do systému RAPEX a ICSMS.

Okrem toho je veľa prepojených hračiek na trhu zraniteľných voči bezpečnostným hrozbám *5 a zhromažďujú sa citlivé údaje detí. *6

* Priložený zoznam referencií.

S pozdravom
Petra Bertová Polovková
za občianske združenie Elektrosmog a zdravie
Táto spätná väzba bola odoslaná cez káblové pripojenie
– bez škodlivého žiarenia
– s menšou spotrebou elektriny
– s vyššou bezpečnosťou údajov

Zoznam referencií

*1 https://www.iarc.who.int/wp-content/uploads/2018/07/pr208_E.pdf;
*2 http://www.pubcan.org/icdotopo.php?id=5605;
*3 https://signstop5g.eu/en/solutions/protection-of-all-life-on-earth/proposal-1;
*4 https://phonegatealert.org/en/phonegate-alert-ready-to-take-legal-action-against-anfrs-failings/;
*5 https://resources.infosecinstitute.com/topics/iot-security/smart-toys-and-their-cybersecurity-risks-are-our-toys-becoming-a-sci-fi-nightmare/;
*6 https://www.cbsnews.com/news/smart-toys-data-collecting-advertisers/;
*11 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09603123.2022.2030676;
*12 https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2021.732420/full;
*13 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6240172;
*14 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935121010781;
*15 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0269749121005340;
*16 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18804757/;
*17 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17669405/
*18 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29165149/;
*19 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3341445/;

toys_feedback_sk


https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13164-Ochrana-deti-pred-nebezpecnymi-hrackami-a-posilnenie-jednotneho-trhu-revizia-smernice-o-bezpecnosti-hraciek/F3436291_sk

Facebookový odkaz vhodný na zdieľanie:
https://www.facebook.com/groups/odborneproti5g/permalink/1366416370937812/

Spätná väzba po anglicky od Europeans for Safe Connections

https://esc-info.eu/en/have-your-say-protecting-children-from-unsafe-toys/

Pridajte svoj názor