GIA – Najnovší drakonický návrh zákona z EÚ o 5G

Aktualizácia 8.5.2024 – Nariadenie bolo prijaté a je platné. Znenie po slovensky tu:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202401309
Výsledok hlasovania v európskom parlamente tu:
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/PV-9-2024-04-23-ITM-005-09_SK.html
(Úplne dole treba rozkliknúť Podrobné výsledky hlasovaní, tam vpravo dole sú čísla za a proti, keď sa na ne klikne, zobrazí sa stránka aj s konkrétnymi menami poslancov)

Upozorňujeme miestne orgány, že čoskoro stratia svoju právomoc v súvislosti s tým, kde v obciach možno umiestniť stožiare a antény!

Zákon o gigabitovej infraštruktúre (GIA) je legislatívny návrh, ktorého cieľom je urýchliť zavádzanie vysokokapacitných sietí v celej EÚ, najmä 5G a optických vlákien. Cieľom návrhu je nahradiť smernicu 2014/61/EÚ o znižovaní nákladov na širokopásmové pripojenie.

Stratégiou EÚ je teraz harmonizácia a zabezpečenie jednoduchého a hladkého pripojenia. Všetci by mali mať možnosť využívať svoje „digitálne práva“, čo znamená „právo“ byť online 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Kľúčovým bodom pre nich je uľahčiť pripojenie, aby bolo všetko nainštalované, bunky, káble, smerovače atď., a cieľom je, aby sme všetci získali lacnejší a rýchlejší prístup k tomu všetkému.

Občianske združenie Elektrosmog a zdravie je veľmi znepokojené touto iniciatívou, čo vyjadrilo aj v spätnej väzbe Európskej komisii.

Nesúhlasíme s článkom 3 bod 1: “Subjekty verejného sektora, ktoré vlastnia alebo kontrolujú fyzickú infraštruktúru, musia na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa vyhovieť všetkým odôvodneným žiadostiam o prístup k tejto fyzickej infraštruktúre …

Týmto spôsobom sú miestne zákony prebité a priemysel môže nastaviť akýkoľvek druh zariadenia bez ohľadu na to, čo občania chcú.

Cieľ pokryť všetky mestské oblasti, železnice a hlavné cesty neprerušovanou bezdrôtovou komunikáciou piatej generácie možno dosiahnuť len vytvorením veľmi hustej siete antén a vysielačov.“ *3, strana 1

„Očakáva sa, že plánované siete 5G budú obsluhovať až jeden milión pripojených zariadení na kilometer štvorcový, čo je asi tisícnásobný nárast v porovnaní so súčasnosťou. *4, strana 6

Operátori získajú prístup k akýmkoľvek fyzickým prostriedkom (či infraštruktúre) pod správou obcí, štátu, krajov, ktoré sa dajú použiť na nasadzovanie ďalších mobilných vysielačov vrátane SAWAPs/small cells, tj výkonných bezdrôtových prístupových bodov pre pokrytie menšieho dosahu. Ako prostriedky sa považujú budovy a akýkoľvek iný majetok vrátane pouličného mobiliára (tj stĺpy verejného osvetlenia, dopravné značky, semafóry, billboardy, autobusové a električkové zastávky, strechy).

Mobilní operátori potrebujú značný počet prístupových bodov SAWAPs pre vybudovanie kapilárnej siete. Aby sa tak mohlo stať, musia mať operátori k týmto verejným miestam bezproblémový prístup. Okrem toho je stále aktuálnejšia podobná potreba prístupu nielen k verejným budovám a fyzickej infraštruktúre, ale aj k samotným pozemkom patriacim verejným orgánom. Vďaka vyšším frekvenciám a zníženému dosahu budú základňové stanice tesnejšie rozmiestnené na danom území, aby bolo zaistené úplné pokrytie, ktoré zamedzí vzniku tzv. miest bez pokrytia (tzv. not-spots). Bežné môžu byť rozostupy 20-150 metrov.

5G nie je ekonomicky, energeticky, a ekologicky úsporné riešenie.

Zavádzaním 5G vysielačov na vykrytie veľmi malých oblastí (tzv. SAWAPs / Small cells 5G popr. 5G s milimetrovými vlnami) vznikne razantný plošný nárast expozície, z ktorej nebude možné uniknúť. Bude veľmi problematické žiadať o odstránenie antén. Štáty a inštitúcie sa budú nariadením EÚ riadiť záväzne.

Tichý súhlas

Existuje rozpor medzi lokálnymi pravidlami a medzi pravidlami na vyšších úrovniach. Európska komisia chce všetky možné prekážky rýchleho zavádzania, ako sú napríklad miestne pravidlá a miestne rozhodovanie, odstrániť a nahradiť pravidlami na najvyššej úrovni vlád. Cieľom návrhu zákona je zbaviť miestne orgány zodpovednosti, aby sa nemuseli obávať, či je to dobré alebo zlé, legálne alebo nezákonné, zdravé alebo nezdravé.

Zásada „tichého schválenia“ znamená, že povolenie je automaticky schválené, ak regulačný úrad neodpovie na žiadosť o povolenie do štyroch mesiacov.

Až 10 krajín EÚ sa otvorene postavilo proti princípu „tichého súhlasu“, ktorý by znamenal zásah do práva tretích strán a práva na súkromné vlastníctvo. Zdá sa však, že predsedníctvo dospelo k záveru, že táto zásada zostane v texte zachovaná, pričom zásadu obhajuje ako „najvýznamnejšie zlepšenie“ textu a prisľúbilo, že „nájde riešenie pre situácie, v ktorých je protiústavné alebo ústavne nemožné“ uplatňovať tento princíp.

Taktiež vylúčenie pojmu „projekt” pre zavádzanie telekomunikačnej infraštruktúry umožnilo zavádzať siete 5G v Európe bez predchádzajúceho posúdenia vplyvov na zdravie a životné prostredie. Ďalšia fáza zavádzania 5G obsahuje aj milimetrové vlny (žiarenie na vyšších frekvenciách), ktoré zatiaľ neboli prevádzkované v masovom meradle a neexistuje dostatok nezávislých štúdií zaisťujúcich v dlhodobom horizonte zdravotnú nezávadnosť.

S tým súvisí aj petícia občianskeho združenia Elektrosmog a zdravie s názvom Zostaň pripojený, ale chránený, kde v bode 5 žiadame posudzovať vplyvy na životné prostredie pre všetky digitálne projekty,

Prístupové body na bezdrôtové pripojenie

Nesúhlasíme s článkom 8 bod 2 a 3: “Všetky novopostavené viacbytové domy … sa vybavia prístupovým bodom.

To je v rozpore s právom na fyzickú integritu. Ľudia nie sú informovaní ani nedávajú svoj súhlas so žiarením z prístupových bodov. EÚ musí rešpektovať právo každého človeka na duševnú a fyzickú integritu podľa článku 3 Charty základných práv Európskej únie a chrániť ľudské zdravie, súkromie a bezpečnosť.

Všeobecná deklarácia ľudských práv OSN, Helsinské dohody a ďalšie medzinárodné zmluvy uznávajú, že informovaný súhlas pred zásahmi, ktoré by mohli ovplyvniť ľudské zdravie, je základným ľudským právom, ktoré sa stáva ešte kontroverznejším, keď sa uvažuje o vystavení detí a mladých ľudí elektromagnetickému žiareniu. *3, strana 9

Optická infraštruktúra

Súhlasíme s článkom 8 bod 1: “Všetky budovy na mieste koncového používateľa vrátane prvkov v spoločnom vlastníctve, novopostavené budovy … sa vybavia optickou fyzickou infraštruktúrou v budove až po koncové body siete, ako aj optickým vedením v budove.

Káble znižujú spotrebu energie, zvyšujú bezpečnosť dát, poskytujú stabilné internetové pripojenie a nevyžarujú škodlivé EMF žiarenie.

Ďalšie kroky

Sú potrebné opatrenia, ktoré upozornia miestne orgány, že čoskoro stratia svoju právomoc v súvislosti s tým, kde v obciach možno umiestniť stožiare a antény. Sú stále zodpovední za zdravie svojich občanov a nemôžu sa tomu vyhnúť, aj keď EÚ prijíma tento nový zákon ako nariadenie (okamžite záväzné vo všetkých členských štátoch).

Musíme tento proces ovplyvniť, ale čas je obmedzený, keďže o ňom bude rokovať EP (Európsky parlament) a ITRE (zodpovedný výbor EP) bude hlasovať 19. septembra 2023.


Zdroje:

1 https://esc-info.eu/en/gia-latest-draconian-law-proposal-from-the-eu-about-5g/

2 https://signstop5g.eu/sk/riesenia/hlbkova-analyza-5g-pre-vybor-itre

3 Effects of 5G wireless communication on human health https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646172/EPRS_BRI(2020)646172_EN.pdf


Info odoslané na ZMOS, všetkým obciam, všetkým politickým stranám aj ich okresným predsedom a European Committee of the Regions, taktiež trom slovenským členom ITRE

Pridajte svoj názor