List onkoinštitúciám

Liga proti rakovine SR, Bratislava
Národný onkologický ústav
Onkologický ústav sv. Alžbety , BA
Nadácia Výskum rakoviny
NIE RAKOVINE

Dobrý deň.

Sme občianske združenie Elektrosmog a zdravie; www.elektrosmogazdravie.sk; Venujeme sa edukácii, poskytujeme informácie o negatívnych účinkoch elektrosmogu a ochrane, organizujeme petície na zníženie max. limitov žiarenia, sme spoluorganizátormi celoeurópskej petície „Stop (((5G))) — Zostaň pripojený, ale chránenýwww.signstop5g.eu/sk Elektrosmog patrí medzi karcinogény triedy 2B. Základ je prevencia.

Meriame úrovne intenzity elektrickej a magnetickej zložky poľa (EMP) rádiofrekvenčného žiarenia. Navrhujeme opatrenia na zníženie, elimináciu negatívnych účinkov EMP a vypracúvame audity EMP v bytoch, pracoviskách.

V súvislosti s úmrtím Vašej dlhoročnej prezidentky prof. MUDr. Sirackej, oceňujeme jej dlhoročnú obetavú prácu. Ďakujeme Vám za záslužnú prácu, výpomoc onkologickým pacientom, hlavne detským pacientom a ich rodičom. Je za tým veľa organizačnej práce mnohých ľudí. Táto práca bohužiaľ nerieši príčiny, má režijné náklady. Nezabraňuje vzniku onkologických ochorení, znečisteniu životného prostredia, zamoreniu neionizovaným žiarením a tým aj rozvoji, zhoršenej prognóze, remisii – opätovného návratu ochorenia.

Inštitúcie – Ministerstvo zdravotníctva, Úrad verej. zdravotníctva, si neplnia dôsledne zákonné povinnosti podľa Ústavy hl.2; 5. odd; čl.40; zák. č. 355/2007 Z.z. o ochrane, rozvoji verejného zdravia a to aj napriek upozorneniu o hromadnom ohrozovaní zdravia, v duchu LEGE ARTIS – najnovších vedeckých dôkazov (1600-2300 recenzovaných štúdii o škodlivom elektrosmogu). ICNIRP si berie za vzor a na stanovenie max. limitov žiarenia používa len štúdie v konflikte záujmov, na ktorých granty a financovanie poskytovali operátori telekom. sietí, lobbisti. Nedodržiava sa ani zásada predbežnej opatrnosti od SEHN, UNESCO.

Zodpovedné orgány ochrany zdravia v SR sa priam bránia odbornej,vedeckej a právnej diskusii k tejto problematike, skutočnosti neprimerane zľahčujú a bagatelizujú. Expozícia EMP do životného prostredia umelými zdrojmi proti pôvodnému prírodnému stavu a pozadiu je až 100 000 – 1 000 000-krát väčšia. Absolútne nerešpektujú elementárne fyzikálno – chemické aspekty dopadu vysoko energetických častíc na biologickú hmotu a oblasť v jej vývoji, ako sú deti, mládež a tehotné ženy. Neexistuje žiadna zvýšená ochrana týchto skupín.

Hoci je úroveň poznania v lekárskej vede na veľmi vysokej úrovni, max. limity žiarenia stanovené nezávislými lekármi a vedcami (Salzburg, Baubiologie, EUROPAEM) sú na oveľa nižšej úrovni, ako max. limity súkromnej organizácie ICNIRP, ktoré boli brané za základ Odporúčania Rady Európy, tým aj limity expozície (vystavenia) obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v našej vyhláške Ministerstva zdravotníctva č. 534/2007 Z.z. Tým sa zvyšuje inicializácia ochorení, čím sa zdravotníctvo dostáva do problémov v personálnej , a finančnej oblasti.

Ponúkame Vám spoluprácu skúsených meračov s vyše 10 ročnou praxou s poradenstvom, vypracovanou metodikou pre 50 Hz: elektrická a magnetická zložka poľa ; rádiofrekvenčné, Dirty Electricity (Špinavá elektrina v kHz pásme). Tak v praxi overíme recenzované, laboratórne a epidemiologické vedecké štúdie. Organizujeme bezplatné prednášky o rizikách. Tým sa dodrží podstata historickej terapie: najprv odstrániť príčinu, a potom liečiť dôsledky. Máme už v praxi úspechy len eliminovaním (znížením) EMP. Tak sa dá v niektorých prípadoch v počiatočných štádiách predísť pomerne náročným teraupetickým metódam: chemoterapii a operáciam. Profesor Columbijskej univerzity, prof.Blank PhD.: „ početné štúdie dokazujú, že v dôsledku EM polí dochádza k poškodzovaniu a mutácii DNA-genetickom materialom.“. EMP podľa štúdii poškodzujú dlhodobým pôsobením skoro každú telesnú sústavu. Pozrite si prílohu.


Požiadavky:

1. Vzhľadom na to, že v niektorých štátoch EÚ nie sú také ultravysoké max. limity expozície RF (rádiofrekvenčné, 10 kHz-300 GHz) ale aj NF (nízkofrekvenčné, 50 Hz) ako u nás (podľa ICNIRP) prosíme vás svojím vplyvom pomôcť pri presadzovaní znižovania úrovne expozície elektrosmogu. Prejaví sa to na znížení nákladov v zdravotníctve, znížení inicializácii ochorení.

2. Pomôcť presadiť a zaviesť stanovenie hygienických pásiem vedení VN, VVN, kde by kritériom limitu bola intenzita elektrického poľa (napr. 50-140 V/m) a magnetického poľa (napr. 200-330 nT-nanoTesla). Presné limity pre obydlia by boli na dohode odborníkov elektrotechnických fakúlt, lekárov, biológov.

3. Preferovať, realizovať káblové digitálne telekomunikačné pripojenia namiesto bezdrôtových/wifi najmä pre školy, škôlky, zdravotné zariadenia, domovy dôchodcov, ale aj pre bežných spotrebiteľov (edukácia, upozornenia od zdravotných inštitúcii štátu – ministerstvo zdravotníctva, ministerstvo školstva, ÚVZ)

4. Časté zdravotné problémy hlásia vlastníci, nájomníci v bytovkách, ktorí majú nainštalované PRVN (pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov) s rádiofrekvenčným prenosom dát na radiátoroch (potvrdený súvis inicializácie ochorení po nainštalovaní PRVN). Vlastníci boli pri hlasovaní na schôdzi väčšinou podvedení. Neboli informovaní o tom, ako často sa robia vysielania (každých 112 sekúnd); o počte hodín vysielania denne (10 hodín), o počte dní vysielania v roku (365 dní aj mimo vykurovacej sezóny) pre režim WB. Navyše paralelne vysiela režim AMR 24 hodín denne každých 7,5 min, hoci na strane príjmu tento signál nikto neprijíma.

Celkový počet vysielaní ročne je 187 481 (z toho WB režim 117 321 a AMR režim 70 080). Intenzita žiarenia sa pohybuje od 85 µW/m2 do 4000 µW/m2 Pritom maximálne limity RF žiarenia podľa nezávislých lekárov a vedcov: 10 µW/m2(Salzburg); 100 µW/m2 (EUROPAEM). Je to zásadné a cynické porušenie ústavných práv, listiny základných práv a slobôd, Zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore verejného zdravia. www.elektrosmogazdravie.sk/trojsky-kon-radiove-merace-na-radiatoroch/

Častý problém, príznak nežiaducich účinkov EMP je nedostatočný spánok. Nedostatok hormónu melatoninu vylučovaného z epifýzy. Pričom melatonin tvorí aj ochranný faktor proti rakovine (neskorší následok). Následky: tiež neurologické problémy a problémy pohybovej sústavy. Dochádza tu k hromadnému poškodzovaniu zdravia. Štátne zdravotné inštitúcie, by mali dostatočne informovať o zdravotných rizikách a upozorneniach pri používaní vysokofrekvenčnej telekomunikačnej techniky, Wi-Fi, 5G, smartfónoch s internetom a i. A nedopustiť, zákonom zakázať státisíce zbytočne vysielaných dát v technológiach PRVN v tesnej blízkosti spotrebiteľov, ktoré spúšťajú rôzne ochorenia, vrátane onkologických. Máte dosah na ich ovplyvnenie. Preto Vás prosíme o spoluprácu, vzájomnú pomoc.

Za ochotu v mene onkologických pacientov, detí, aj bežného obyvateľstva ďakujeme.

Petra Bertová
v mene členov Elektrosmog a zdravie, o.z.
info@elektrosmogAzdravie.sk
Tento email bol odoslaný cez káblové pripojenie
– bez škodlivého žiarenia
– s menšou spotrebou elektriny
– s vyššou bezpečnosťou údajov

Príloha: Hlásenie podozrenia na nežiadúci účinok elektrosmogu, Zoznam ochorení https://www.elektrosmogazdravie.sk/neziaduce-ucinky-elektrosmogu/

Pridajte svoj názor