Podanie pána Drhu na ÚVZ SR

Úrad verejného zdravotníctva odpovedal na podanie pána Drhu ohľadom ochorení, na korých sa podieľa elektrosmog.
Podanie pána Drhu
Stanovisko UVZ
Odpoveď pána Drhu

Z dlhého stanoviska vyberáme:

…platná vyhláška vychádza z odporúčania Rady EÚ 1999/519/ES o obmedzení expozície obyvateľstva elektromagnetickými poľami (0 Hz — 300 GHz)…

Naša pozn.: Odporúčanie nie je príkaz a nič nám nebráni upraviť odporúčania podľa našich potrieb.

…ktoré je základom pre národnú legislatívu väčšiny členských štátov EÚ v tejto oblasti.

Naša pozn.: Snaha o manipuláciu – Argument popularity, popísané v 5. bod článku: https://dennikn.sk/blog/1222236/10-foriem-propagandy-a-politickej-manipulacie/

Toto odporúčanie Rady nadväzuje na výsledky práce Medzinárodnej komisie pre ochranu pred neionizujúcim žiarením ICNIRP …

Naša pozn.: Spomedzi mnohých organizácii, ktoré stanovujú odporúčania (IARC, Baubiologie…), si EU vybrala jednu, ktorej odporúčania sú najbenevolentnejšie.

Pokiaľ ide o elektromagnetickú hypersenzitivitu (idiopatickú neznášanlivost’ k prostrediu) prisudzovanú EMP, výskum konzistentne ukazuje, že neexistuje príčinná súvislost’ medzi symptómami ohlasovanými postihnutými osobami a expozíciou EMP.

Naša pozn.: Naozaj? Švédsko oficiálne uznalo túto diagnózu od roku 2000

…neexistujú zjavné škodlivé zdravotné účinky, ak expozícia ostáva pod úrovňami odporúčanými legislatívou EÚ.

Naša pozn.: “Zjavné” v preklade znamená krátkodobé. Obávať by sme sa však mali tých dlhodobých zdravotných účinkov, čiže tých nezjavných.

Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC)… zarad’uje … elektromagnetické polia do skupiny 2B. Faktory zaradené do tejto skupiny predstavujú možné karcinogény, avšak s nepostačujúcimi dôkazmi karcinogenity pre človeka…

Naša pozn.: Presne! Skupina 1 sú dokázateľne škodlivé, skupina 3 sú neutrálne a skupina 4 neškodné. Ďalší výskum môže ukázať, že elektromagnetické polia sa preklasifikujú. A presne na toto chceme počkať. Princíp obozretnosti.
“Nepostačujúce dôkazy” znamenajú aj to, že nemáme dostatok dôkazov o bezpečnosti.

Rezort zdravotníctva bude oslovovat’ so žiadosťou o odborné stanoviská aj d’alších nezávislých expertov pôsobiacich v tejto oblasti na národnej úrovni

Naša pozn.: To nás teší, na stretnutí na Ministerstve zdravotníctva nás poverili pripraviť zoznam expertov https://slovenskobez5g.org/zoznam-expertov/

… je … potrebné vziať do úvahy …, že od bezdrôtových komunikačných technológií (mobilné telefónne siete, pripojenie na internet prostredníctvom WiFi a pod.) je v súčasnosti priamo závislých množstvo procesov v rozličných sférach ľudskej činnosti, vrátane procesov zabezpečujúcich civilnú ochranu, záchranu života, zdravia, majetku a pod., pričom alternatívne riešenia, ktorými by bolo možné ich spoľahlivo a plnohodnotne nahradiť, dnes nie sú dostupné. Predpokladáme, že obmedzovanie elektromagnetického žiarenia nad rámec v súčasnosti platnej (t. j. formou prísnejšej) legislatívy bude mat’ na tieto procesy významný vplyv, vrátane nezanedbateľného vplyvu na podnikateľské prostredie.

Naša pozn.: “Množstvo procesov v rozličných sférach ľudskej činnosti” nemôže priamo závisieť od bezdrôtových technológií, pretože veľká časť Slovenska nie je pokrytá týmto signálom a procesy musia byť nastavené tak, aby boli schopné poskytnúť zákonom danú službu aj v nepokrytých oblastiach. Takže sme si istí, že obmedzenie elektromagnetického žiarenia nebude mať výrazný vplyv na tieto procesy.
Súhlasíme so zásadným vplyvom na podnikateľské prostredie. S tým súvisí aj stanovisko MDV SR, ktoré sa vyjadrilo, že 5G tu je pre priemysel a nie pre bežných občanov, čo nám dáva dôvod sa domnievať, že tu je uprednostnenie digitalizácie pred zdravím.
Pridajte svoj názor