SPRÁVA o posilnení Európy v boji proti rakovine – smerom ku komplexnej a koordinovanej stratégii

Osobitný výbor Európskeho parlamentu pre boj proti rakovine
Spravodajkyňa: Véronique Trillet-Lenoir
Dátum prijatia: 9.12.2021
Odkaz: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0001_SK.html

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o posilnení Európy v boji proti rakovine – smerom ku komplexnej a koordinovanej stratégii

Európsky parlament,

– so zreteľom na závery a odporúčania štúdie vypracovanej pre Panel pre budúcnosť vedy a techniky (STOA) v júli 2021 s názvom Vplyv 5G na zdravie

Q. keďže IARC v roku 2011 klasifikovala rádiofrekvenčné elektromagnetické polia ako potenciálne karcinogénne pre ľudí na základe zvýšeného rizika gliómu spojeného s používaním mobilných telefónov; keďže existujú štúdie uverejnené v rokoch 2015 a 2018, z ktorých vyplýva výrazný nárast (viac ako dvojnásobný) nádorov typu glioblastómu počas 20 rokov (1995 – 2015) vo všetkých vekových skupinách, a ďalšie štúdie poukazujú na zvýšené riziko glioblastómu spojené s používaním mobilných a bezšnúrových telefónov u ľudí vo veku 18 – 80 rokov; keďže na zistenie týchto súvisiacich rizík je potrebných viac štúdií;

víta plán a vyzýva Komisiu, aby sa usilovala o nové synergie medzi plánom a programom EU4Health, farmaceutickou stratégiou pre Európu, stratégiou Chemikálie – stratégia udržateľnosti a aktualizovanou európskou priemyselnou stratégiou; domnieva sa, že takýto komplexný rámec pre rakovinu by prispel k prevencii, včasnému odhaleniu a vyliečeniu rakoviny; vyzýva Komisiu, aby pracovala na vytvorení spoločnej politiky v oblasti boja proti rakovine, ktorá by v prípade potreby zahŕňala návrhy právnych predpisov;

A. Oblasti činností
I. Prevencia rakoviny vo všetkých európskych politikách

27. vyzýva Komisiu, aby podporovala multidisciplinárny vedecký výskum o existencii prepojení medzi elektromagnetickými poľami vrátane 5G a rakovinou s cieľom zhromaždiť vedecké dôkazy o dlhodobých účinkoch elektromagnetických polí a včas informovať verejnosť o výsledkoch týchto štúdií; vyzýva na podporu výskumu v oblasti vývoja technológií, ktoré znižujú vystavenie rádiovým frekvenciám;

Pridajte svoj názor