Upozornenie ÚVZ na porušovanie legislatívy ohľadom PRVN

Obsah:
Naše podanie (9. 5. 2024)
Odpoveď

VEC: Diaľkový odpočet spotreby tepla v bytoch – upozornenie na porušovanie legislatívy a na možné negatívne následky na zdravie občanov, doporučenia.

Sme občianske združenie pôsobiace na území Slovenska, s cieľom dbať na zdravie našich spoluobčanov. Naše zameranie je chrániť občana pred škodlivým vplyvom nadmerného elektromagnetického žiarenia .

Obraciame sa na Vás ohľadom bezdrôtových meradiel spotreby tepla. Presný názov je pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov s diaľkovým odpočtom dát (PRVN). Tieto meradlá sú namontované na radiátoroch v bytoch.

Používanie PRVN upravuje Európska smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti a jej aktualizácia. Taktiež slovenský zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike, kde § 18 stanovuje počet odpočtov raz mesačne. Nastavenie častejších intervalov pravidelného zasielania údajov do zberných systémov je vecou správcu alebo prevádzkovateľa vykurovacieho systému. V praxi sú údaje zasielané zvyčajne každých 112 sekúnd, 24 hodín denne, 365 dní v roku.

Porušenie európskej legislatívy spočíva v tom, že namiesto jedného odpočtu raz mesačne sa v skutočnosti vykoná mesačne viac ako 15 tisíc odpočtov. Preto Vás žiadame , aby ste v rámci svojich kompetencií apelovali na dodržanie počtu odpočtov raz mesačne.

Zdôvodnenie :

1. Je v záujme verejného zdravia obyvateľov, aby sa zasielanie údajov z PRVN do zberných systémov znížilo na raz mesačne. Súčasťou „smartizácie“ v obytných domoch sú aj tieto meradlá s diaľkovým odpočtom. Žiadame o zníženie počtu vysielaní dátových balíkov z PRVN kvôli ohrozovaniu zdravia obyvateľstva. Pred žiarením nie je úniku v bytoch, kde sú prítomné malé deti, tehotné ženy, dôchodcovia, chorľaví ľudia, atď. U viacerých pacientov po pobyte mimo bytu s PRVN (záhrada, vycestovanie) príznaky, sa bolesti zmiernia alebo zmiznú.

Štúdia publikovaná v roku 2014 zahŕňala 92 ľudí, ktorí trpeli zdravotnými problémami po nainštalovaní bezdrôtových „inteligentných“ elektromerov v ich domovoch. Táto štúdia uvádza, že najčastejšími príznakmi spojenými s elektromermi boli nespavosť, bolesti hlavy, tinnitus, únava, poruchy kognitívnych funkcií,abnormálne pocity, závraty (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25478801).

2. Veľmi vysoký a úplne zbytočný je počet rádiofrekvenčných vysielaní dát o stave meračov – nad 187-tisíc ročne, hoci skutočne využitých je len 12 mesačných údajov počas roka. Pomenujeme niektoré problematické značky, typy, počet vysielaní (telegramov), počet dní, namerané intenzíty, režimy, módy.

Z výrobcov, značiek napr. Siemeca™, Qundis Caloric, Sontex, Techem.
Zvyčajná prevádzková frekvencia: 868 MHz
Často používajú zlúčené režimy:

  • dlhé telegramy (Walk-by) – každých 112 – 128 sekúnd, 10 hodín denne, 365 dní v roku,
  • krátky telegram (AMR-OMS) – každých 7,5 minút, 24 hodín denne, 365 dní v roku.

V mnohých prípadoch tieto vysielania z PRVN nie sú využité, lebo nie sú použité záznamové médiá v centrálach – koncentrátoroch, ani v bytových domoch, ani u správcu bytov. Počet vysielaní z uvedených značiek meračov sa pohybuje medzi 180 000 – 187 000 v zlúčených módoch. To znamená, že aj počas víkendov, sviatkov a mimo vykurovacej sezóny! Z toho počet skutočne použitých sa pohybuje okolo 1x mesačne, 12x ročne.

3. Zbytočné vysielania z meračov sa kumulujú s inými skôr zavedenými bytovými technológiami: 50 Hz elektroinštalácie, wifi routre, bluetooth, smartfóny s internetom, mobily, ktoré vlastník používa dlhší čas alebo sú v prevádzke neustále (non-stop). Zbytočne veľa PRVN vysielaní je v rozpore so Smernicou EP a Rady EÚ č. 2018/2002, ktorou sa mení Smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti: „…Tak, ako je to technické možné, finančne rozumné a primerané.“ V praxi výrobcov, dodávateľov, správcov bytov je opak – energetické plytvanie s obrovsky vysokými počtami (365 dní/ 24 hodín) rádiofrekvenčných zdravotne škodlivých vysielaní. Diaľkový odpočet je finančne nákladný, nie je efektívny. Smernica 2012/27/EU o energetickej efektívnosti, článok 9c ods. 2.

4.Tisícky recenzovaných štúdií potvrdzujú poškodzovanie skoro každej telesnej sústavy, vrátane srdcovo-cievnej, rozmnožovacej, nervovej. Rádiofrekvenčné elektromagnetické žiarenie (RF EMŽ) je podľa IARC karcinogén skupiny 2B. www.iarc.who.int/wp-content/uploads/2018/07/pr208_E.pdf

Taktiež v odbornom posudku rádiových systémov Techem od profesora Silneho sa píše, že nie je možné vylúčiť negatívne zdravotné dopady týchto meračov na ľudí, a tiež že tie merače nie sú určené pre lokality s citlivými používateľmi.

Účinok – nespavosť v SR možno badať na spotrebe liekov na spanie a nárast niektorých o 7,5-krát viac v r.2022. V dôsledku „smartizácie“, ale aj pasívným postojom ministerstiev a ÚVZ SR k negatívnym účinkom RF EMŽ na zdravie občanov je na Slovensku vyššia chorobnosť, zvýšená spotreba liekov, dlhé čakacie doby u lekárov, atď.

5. Upozorňujeme tiež, že dochádza k porušovaniu Listiny základných práv a slobôd, Charty EÚ, Ústavy SR, zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, rozvoji verejného zdravia, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. Zákon č. 246/2015 §3, §13,14 je o správcoch bytových domov, o dohľade.

Vlastníci bytov pri hlasovaní nemali dostatočné technické údaje, uskutočnilo sa to bez naozajstného informovaného súhlasu. Pri zmene, výmene za PRVN so zlúčenými režimami (Walk-by +AMR) už vôbec nemali možnosť rozhodovania ohľadom navýšenia státisícov počtu vysielaní.

Tiež dochádza k porušovanie povinností správcu. V § 8b ods. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Z.z sa píše: “Treba dbať na ochranu práv vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a uprednostňovať ich záujmy pred vlastnými“.

6. Návrhy a doporučenia na riešenie predmetnej problematiky: doporučujeme aktívnu spolupráca ministerstva zdravotníctva a ministerstva hospodárstva. So zámerom, aby sa prijala úprava legislatívy v prospech ochrany zdravia občanov, podať podnet európskym inštitúciám – Rade EÚ, EK. Doporučujeme, aby na rokovaní Rady EÚ minister hospodárstva SR prejednal zmenu po príprave, upovedomení štátneho tajomníka ministerstva v administratíve Rady EÚ. Potom to dať na vedomie Európskej komisii a komisárovi zodpovednému za pridelenú oblasť.

Možné riešenia v praxi:

Ideálny stav: bez rádiového zberu, len s vizuálnym odpočtom.

Menej ideálny stav (možnosť): Použitie PRVN meradiel s rádiovým odpočtom s minimálnym potrebným počtom prenosov údajov, teda 1 až 12x počas roka. Zakázať použitie meradiel nevyhovujúcich tejto podmienke. Údaje z meraní pritom môžu byť zaznamenávané i častejšie lokálne na merači, ale akýkoľvek väčší počet prenosov týchto údajov je neadekvátny, nepotrebný, je to bezpečnostné riziko. Ani doposiaľ u vizuálnych meradiel nebolo potrebné vykonávať odpočty niekoľkokrát denne. Rovnakú podmienku treba uplatniť aj pre všetky ostatné meradlá – meradlá spotreby vody, plynu a elektrickej energie.

Menej ideálny stav (ďalšia možnosť): Odosielanie dátových balíkov cez kábel vedený od merača spotreby na strechu bytovky, kde by bol jeden vysielač pre celú bytovku. (Je to tak v Dánsku.)

Menej ideálny stav: bezdrôtové PRVN s intenzitou vysielania, rešpektujúcou maximálne limity vedcov z EuropaEM a Baubiologie. Cez deň 100 µW/m², v noci bez vysielania. Uchrániť hormón melatonín z epifýzy a zdravý spánkový režim. Melatonín je aj ochranným faktorom proti rakovine. Súčasný stav s pomerne vysokými intenzitami (stovky až tisíce µW/m² v izbe) má veľký podiel na stúpajúcom trende výskytu onkologických ochorení s veľkým percentom leukémie u detí.

Žiadame pri jasnom poškodení zdravia poskytnúť vlastníkom neodkladné opatrenia na odstránenie príčin (do 1-3 mesiacov).

7. Problém považujeme za tak závažný, že v prípade jeho neriešenia kompetentnými orgánmi v budúcnosti nevylučujeme podanie trestných oznámení za poškodzovanie zdravia užívateľov bytov, ktorí sú v postavení spotrebiteľov.

Nie sme apriori proti diaľkovým odpočtom. Ale v súlade s EÚ žiadame primeranosť a zdravotnú nezávadnosť.

K požadovanému rozšíreniu informácií ohľadom inštalovaného pomerového meradla je v § 21 odseku 1 zákona č. 321/2014 Z. z. ustanovená povinnosť poskytnutia informácie o možnostiach odčítania informácií z určeného meradla, ak je to nákladovo primerané a technicky možné. V § 21 odseku 3 zákona č. 321/2014 Z. z. povinnosť poskytnutia informácie o možnostiach odčítania informácií z určeného meradla a PRVN alebo predbežnú informáciu o dodávke tepla za predchádzajúce fakturačné obdobie na základe údajov z diaľkového odpočtu.

Súčasná legislatíva ukladá povinnosť inštalácie pomerového rozdeľovača vykurovacích nákladov s diaľkovým odpočtom, avšak neukladá vyhradenú povinnosť pre jeden konkrétny typ PRVN. Vlastník sa teda môže rozhodnúť pre najvhodnejší typ PRVN. V praxi je to však tak, že správca bytov ponúkne vlastníkom na výber jeden konkrétny PRVN s diaľkovým odpočtom podľa toho, s ktorým dodávateľom má správca podpísanú kúpno-predajnú zmluvu. Vlastník bytu sa nedostane k technickým a zdravotným údajom. Pri hlasovaní neboli v drvivej väčšine vlastníkom bytov poskytnuté technické údaje. Výrobcovia a dodávatelia totiž poskytujú konkrétnejšie informácie len správcom bytov.

Smernica 2012/27/EÚ je o energetickej efektívnosti. Meradlá s rádiovým dátovým zberom sú výrazne menej energeticky efektívne po zarátaní opatrení na prevenciu a riešenie následkov rizík(zdravotných a bezpečnostných), ktoré predstavujú, a tiež vzhľadom na vyššie obstarávacie náklady, drahšiu prevádzku a nižšiu spoľahlivosť, v porovnaní s meradlami bez rádiového dátového zberu.

V EÚ aj v slovenskej legislatíve je umožnené dať podmienku v súvislosti s inštaláciou PRVN, brať do úvahy technické alebo ekonomické hľadisko, trvať na vypracovaní účelového energetického auditu s odôvodnením, prečo sa požadovaný PRVN nedá nainštalovať. Odmietnuť povinnosť inštalovania PRVN s diaľkovým odpočtom môže jedine štát ako celok a až následne jednotliví vlastníci.

Odpočty – raz mesačne: podľa § 18 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike. Pri minimálnej požadovanej dobe počas vykurovacej sezóny od konca septembra do mája. Nastavenie častejších intervalov pravidelného zasielania údajov do zberných systémov je vecou správcu alebo prevádzkovateľa vykurovacieho systému. Presné znenie zákona 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike § 18, bod 1 d) znie: „Dodávateľ je povinný vykonávať mesačné odpočty určeného meradla.“ Z toho vyplýva, že presne 1x mesačne. Pri častejšom odpočte teda správca porušuje zákon.

Môžete si pozrite tabuľku úplne dole v tomto článku. https://www.elektrosmogazdravie.sk/trojsky-kon-radiove-merace-na-radiatoroch/

Je to 160 000 až 187 000 vysielaní ročne, nielen 8 až 9, nielen od septembra do mája. Vysielanie sa uskutočňuje aj v noci. Mnohí ľudia v bytoch spia tak, že majú hlavu v blízkosti meradla na radiátore, je exponovaná žiareniu niekoľko stovák až tisíc µW/m², čo je potvrdené na základe dostupnej špecifikácie produktu a na základe meraní prístrojom na rádiofrekvenčné polia v rôznych bytoch.

Doporučujeme úpravu legislatívy s cieľom zmeniť zaužívané postupy a konanie správcov a spoločenstiev vlastníkov bytov tak, aby :

  • správca v súlade so zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa poskytol všetky technické údaje vlastníkom a všetky zdravotné posudky predmetných meradiel,
  • správca spracoval písomný informovaný súhlas vlastníkov s podpismi, oboznámením o technických parametroch a o zdravotných a bezpečnostných rizikách.

V rámci balíčka Fit for 55 bola pripravená aktualizovaná smernica o energetickej efektívnosti a publikovaná asi v októbri 2023 v úradnom vestníku EÚ. Táto smernica obsahuje významné požiadavky v oblasti informovanosti spotrebiteľa, ako aj povinných častí kontraktu pri dodávke tepla, ktoré by mali umožniť dostatočne informovať konečného spotrebiteľa aj o vlastnostiach pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov a umožniť mu rozhodnúť sa, aké PRVN bude môcť mať inštalované.

Na záver veľmi dôležité upozornienie: PRVN nepatria medzi určené meradlá. Teda nie sú metrologicky kontrolované. To znamená, že nie je možné zistiť, či merajú skutočne to, čo deklarujú a ako presne to merajú v zmysle vyhlášky č. 161/2019 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole.

Ďakujeme za pochopenie a aktívne venovanie pozornosti tejto našej požiadavke.

9. 5. 2024, cez slovensko.sk
Petra Bertová a Daniela Bérešová
v mene členov Elektrosmog a zdravie, o.z.
info@elektrosmogAzdravie.sk
Tento email bol odoslaný cez káblové pripojenie
– bez škodlivého žiarenia
– s menšou spotrebou elektriny
– s vyššou bezpečnosťou údajov

Príloha: Nežiaduce účinky elektrosmogu

Odpoveď

Vybavuje/linka
Ing. Juraj Roščák
07. 06. 2024

Listom zo dňa 9.5.2023 ste požiadali Úrad verejného zdravotníctva SR v Bratislave, aby v rámci svojich kompetencií apeloval na dodržiavanie počtu odpočtov bezdrôtových meradiel spotreby tepla (pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov s diaľkovým odpočtom dát), raz mesačne. Po preštudovaní Vašej žiadosti Vám oznamujeme, že Úrad verejného zdravotníctva SR v Bratislave nemá kompetencie na stanovovanie počtu odpočtov predmetných zariadení.

S pozdravom
MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH, MHA
hlavný hygienik Slovenskej republiky

Podanie na Ministerstvo dopravy SR

Podané cez slovensko.sk dňa 14. 7. 2024

Pridajte svoj názor