Žiadosť ohľadom PRVN

Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Útvar vedúceho hygienika rezortu
Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100
810 05 Bratislava

Ministerstvo životného prostredia SR
Námestie Ľ. Štúra č. 1
812 35 Bratislava

Dobrý deň,

v súlade so zákonom č. 246/2015 §3, §13,14 o správcoch bytových domov, nad ktorými vykonávate dohľad, zasielame tento podnet v súvise medzi výskytom ochorení (v prílohe) a namontovanými pomerovými rozdeľovačmi vykurovacích nákladov (PRVN) s rádiofrekvenčným prenosom dát. Sme občianske združenie Elektrosmog a zdravie, www.elektrosmogazdravie.sk .

Žiadame ministerstvo o vyhlásenie, že diaľkový odpočet nie je nákladovo efektívny v súlade so Smernicou 2012/27/EU o energetickej efektívnosti, článok 9c ods. 2: “PRVN sa do 1. januára 2027 vybavia funkciou diaľkového odpočtu s výnimkou prípadov, keď daný členský štát preukáže, že to nie je nákladovo efektívne.

Z dôvodu, že vlastníkom pri hlasovaní neboli v drvivej väčšine poskytnuté technické údaje, žiadame zapracovať do právnych predpisov aj: “Správca v súlade so zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa poskytne technické údaje vlastníkom a spracuje Písomný informovaný súhlas vlastníkov s podpismi, oboznámením o technických parametroch a o zdravotných a bezpečnostných rizikách.

Taktiež žiadame zníženie počtu vysielaní dátových balíkov z PRVN kvôli ohrozovaniu zdravia obyvateľstva. Pred žiarením nie je úniku v byte, kde sú prítomné malé deti, tehotné ženy, dôchodcovia, chorľaví ľudia.

Odôvodnenie:

1. EÚ inštitúcie sa hrdia líderstvom v ochrane zdravia a životného prostredia. Avšak predpisy dovoľujú hromadné ohrozovanie a poškodzovanie zdravia výrobcom, či správcom bytov. Naše občianske združenie má množstvo svedectiev zhoršeného zdravotného stavu následne po inštalácii PRVN. Nielen zo Slovenska, ale taktiež vieme poukázať aj na zahraničné svedectvá: http://cellphonetaskforce.org/worldwide-testimonies-about-smart-meters/

Ako potvrdenie tohto stavu slúžiosobná skúsenosť pacientov po pobyte mimo bytu s PRVN (záhrada, vycestovanie). Príznaky, bolesti sa zmiernia, alebo zmiznú.

Štúdia publikovaná v roku 2014, ktorá zahŕňala 92 ľudí, ktorí trpeli zdravotnými problémami po nainštalovaní bezdrôtových „inteligentných“ elektromerov v ich domovoch uvádza, že najčastejšími príznakmi spojenými s elektromermi boli nespavosť, bolesti hlavy, tinitus, únava, poruchy kognitívnych funkcií, abnormálne pocity, závraty. (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25478801)

2. Veľmi vysoký a úplne zbytočný je počet rádiofrekvenčných vysielaní dát o stave meračov (nad 187 tisíc ročne, hoci skutočne využitých je len 12 mesačných údajov počas roka). Pomenujeme niektoré problematické značky, typy, počet vysielaní (telegramov), počet dní, nameraných intenzít, režimov, módov.

Z výrobcov, značiek napr. Siemeca™, Qundis Caloric, Sontex, Techem
Zvyčajná prevádzková frekvencia : 868 MHz
Často používajú zlúčené režimy:

 • Dlhé telegramy (Walk-by) každých 112- 128 sekúnd, 10 hod. denne, 365 dní v roku
 • Krátky telegram (AMR-OMS) každých 7,5 min, 24 hod. denne, 365 dní v roku

V mnohých prípadoch tieto vysielania z PRVN ani nie sú využité, lebo nie sú použité záznamové média v centrálach – koncentrátoroch, ani v bytových domoch, ani u správcu bytov. Počet vysielaní z uvedených značiek sa pohybuje medzi 180 000 – 187 000 v zlúčených módoch. To znamená aj počas víkendov, sviatkov a mimo vykurovacej sezóny! Z toho počet skutočne použitých sa pohybuje okolo 1x mesačne, 12x ročne !

3. Zbytočné vysielania z meračov sa kumulujú s inými skôr zavedenými bytovými technológiami: 50 Hz elektroinštalácie, wifi routre, bluetooth, smartfóny s internetom, mobily, ktoré vlastník používa dlhší čas, alebo neustále non-stop. Zbytočne veľa PRVN vysielaní je v rozpore so Smernicou EP a Rady EÚ č. 2018/2002, ktorou sa mení Smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti: „… Tak, ako je to technické možné, finančne rozumné a primerané.“ V praxi výrobcov, dodávateľov, správcov bytov sa dokazuje opak – energetické plytvanie s obrovsky vysokými počtami (365/24) rádiofrekvenčne zdravotne škodlivých vysielaní.

4. Tisícky recenzovaných štúdií potvrdzujú poškodzovanie skoro každej telesnej sústavy, vrátane srdcovocievnej, rozmnožovacej, nervovej. Rádiofrekvenčné elektromagnetické žiarenie (RF EMŽ) je podľa IARC karcinogén skupiny 2B. www.iarc.who.int/wp-content/uploads/2018/07/pr208_E.pdf

Taktiež v odbornom posudku rádiových systémov Techem od profesora Silneho sa píše, že nie je možné vylúčiť negatívne zdravotné dopady týchto meračov na ľudí a tiež že tie merače nie sú určené pre lokality s citlivým užívaním. (neverejný dokument)

Nespavosti v SR možno badať na spotrebe liekov na spanie a nárast niektorých (Melatonín) 7,5 x v r.2022 na 41 tisíc balení. Aj v dôsledku „smartizácie“, aj neupozorňovaním ministerstiev a ÚVZ SR na zdravotné riziká RF EMŽ je na Slovensku vyššia chorobnosť, personálne podstavy lekárov, sestričiek, nadspotreba liekov, dlhé čakacie lehoty a i.

5. Dochádza k porušovaniu Listiny základných práv a slobôd, Charty EÚ, Ústavy SR, zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, rozvoji verejnéjo zdravia, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

Vlastníci bytov pri hlasovaní nemali dostatočné technické údaje, nebol teda daný skutočne informovaný súhlas. Pri zmene a výmene za PRVN so zlúčenými režimami (Walk-by +AMR) už vôbec nemali možnosť rozhodovania ohľadom navýšenia státisícov počtu vysielaní.

Takto dochádza k porušovanie povinností správcu – § 8b ods. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Z.z. „dbať na ochranu práv vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a uprednostňovať ich záujmy pred vlastnými

6. Návrh: preriešiť to na ministerstve, dať podnet európskym inštitúciam – Rade EÚ, EK, aby sa pripravila primeraná a zdravotne nezávadná inovovaná legislatíva. Žiadame, aby na rokovaní Rady EÚ poverený minister dopravy za SR prejednal zmenu, po príprave, upovedomení štátneho tajomníka ministerstva v administratíve Rady EÚ. Potom už klasicky dať na vedomie Európskej komisii ako celku, a komisárovi zodpovednému za pridelenú oblasť.

Ideálny stav: Bez rádiového zberu, len s vizuálnym odpočtom.

Menej ideálny stav: Použitie PRVN meradiel s rádiovým odpočtom s minimálnym potrebným počtom prenosov údajov, teda 1 až 12x počas roka. Zakázať použitie meradiel nevyhovujúcich tejto podmienke. Údaje z meraní pritom môžu byť zaznamenávané i častejšie lokálne na merači, ale akýkoľvek väčší počet prenosov týchto údajov je neadekvátny a nepotrebný a môže byť považovaný za bezpečnostné riziko. Ani doposiaľ u vizuálnych meradiel nebolo potrebné vykonávať odpočty niekoľkokrát denne. Rovnakú podmienku uplatniť aj pre všetky ostatné meradlá – spotreby vody, plynu a elektrickej energie.

Menej ideálny stav: Odosielanie dátových balíkov cez kábel vedený od merača spotreby na strechu bytovky, kde bude jeden vysielač pre celú bytovku. To je podľa príkladu Dánska.

Menej ideálny stav: Bezdrôtové PRVN s intenzitou vysielania rešpektujúcou maximálne limity vedcov z EuropaEM a Baubiologie: Cez deň 100 µW/m² ,v noci bez vysielania. Uchrániť hormón Melatonín z epifýzy a zdravý spánkový režim. Melatonín je pritom aj ochranný faktor proti rakovine. Súčasný stav s pomerne vysokými intenzitami (stovky až tisíce µW/m² v izbe) má veľkú zásluhu na stúpajúcom trende výskytu onko ochorení s veľkým percentom leukémie u detí.

Žiadame pri jasnom poškodení zdravia poskytnúť vlastníkom neodkladné opatrenia na odstránenie príčin (do 1-3 mesiacov).

7. Problém považujeme za natoľko závažný, že v budúcnosti nevylučujeme podanie trestných oznámení na zodpovedné osoby za poškodzovanie zdravia v prípade, ak by sa ignorovala naša žiadosť.

Nie sme apriori proti diaľkovým odpočtom. Ale v súlade s hodnotami EÚ žiadame primeranosť a zdravotnú nezávadnosť.

Za pochopenie a realizáciu zmien v mene občanov SR, ale aj EÚ vopred ďakujeme.

Petra Bertová
v mene členov Elektrosmog a zdravie, o.z.
info@elektrosmogAzdravie.sk
Tento email bol odoslaný cez káblové pripojenie
– bez škodlivého žiarenia
– s menšou spotrebou elektriny
– s vyššou bezpečnosťou údajov

Na vedomie: Rada Európy – viliam@radaeuropy.sk, miroslav_lajcak@nrsr.sk (nefunguje)

info@vlada.gov.sk, miroslav.lajcak@eui.eu

Príloha 1 – NEŽIADUCE ÚČINKY ELEKTROSMOGU

 1. bolesti hlavy, závrate, ale aj bolesti orgánov v trupe vystavenom žiareniu (pominú po vzdialení)
 2. vibrácie, mravenčenie, svrbenie vo vnútorných orgánoch trupu
 3. poruchy spánku, ľahký povrchný spánok, po poklese hladiny melatonínu z epifýzy
 4. únava, strata výkonnosti, ba až stav vyčerpania po dlhšom čase
 5. alergie, tepelné účinky na podkožné tkanivo
 6. neurologické a neurastenické poruchy a depresie, poruchy demencie, Alzheimerova choroba
 7. Parkinsonovej choroby, Sklerózy multiplex, poškodenie nervových buniek
 8. bolesti zubov s amalgámovými plombami, kovovými mostíkmi u citlivých osôb
 9. ochorenia očí (šedý zákal – katarakta) a uší (tinnitus – hučanie)
 10. poruchy potencie až neplodnosti
 11. genetické poškodenia, deformity plodu (pri vyšších intenzitách)
 12. funkčné poruchy vegetatívneho nervového systému, náchylnosť k poteniu, poruchy termoregulácie, ľahký tras prstov, väčšie vypadávanie vlasov
 13. poruchy v tvorbe hormónov TRH,TSH,T3,T4 na osi Hypotalamus-Hypofýza-štítna žlaza, spôsobujúcej ochorenia štítnej žľazy a to:
  1. hypertyreóza (zvýšenie hormónov): tras prstov, búšenie srdca, potenie, zväčšenie očí, ich vysunutie dopredu
  2. hypotyreóza (zníženie hormónov): bolesti hlavy, únava, spavosť, apatia, pomalá reč,zápcha
 14. následne štítna žľaza riadi endokrinný systém, o.i. aj pankreas, poruchy vo vylučovaní inzulínu, glukagonu, rozvoj diabetu
 15. nadobličky vylučujú katelochamíny: adrenalín, noradrenalín, priprvenosť na boj, alebo útek.V pokoji zvyšené hladiny triglyceridov (hypertonia), rozvoj aterosklerózy, dlhodobá prognóza: prispieva k infarktu, mozgovej príhode.
 16. zhoršovanie prechodu iónov vápnika cez membránu buniek, tzn. aj možnosť vylučovania Parathormonu – uvolňovanie vápnika z kostí, čo má za následok rozvoj osteoporózy, možnosť tvorby kalcifikátov.
 17. reumatické bolesti (zvýšenie reumatoidného faktora RF)
 18. znížená imunita na infekčné choroby, pri vyšších trvalých frekvenciách hematoencefalická bariera mozgu prepúšťa víry a baktérie, a niektoré mozgové bunky odumierajú
 19. poškodzovanie DNA- zlomy v jadrách buniek, následne môže viesť k bunečnej smrti, alebo k mutácii – vznik rôzných foriem rakovín (hlava, štítna žľaza, hrubé črevo, močové a pohlavné orgány) Závisi hlavne od miesta silnejšej expozície žiarenia.
 20. leukémia (hlavne detská leukémia)
 21. SIDS (syndróm náhleho úmrtia dojčiat), rozvoj Hyperaktivity u detí ADHD
 22. elektrohypersenzitivita (precitlivenosť na pobyt v elektrosmogu)
 23. autizmus
 24. kardiovaskulárne poruchy, vyšší tlak, arytmia (porucha srdečného rytmu), tachykardia, bradykardia
 25. kvalitatívne, a kvantitatívne zmeny krvného obrazu u retikulocytov, neutrofilov, zníženie leukocytov T-lymfocytov, tzn zníženie imunity
 26. zvyšovanie hladiny histamínu (ukazovateľa zápalu), IgE (alergie), HSP 27, 70 (proteiny tepelného šoku)

Zdroje:

https://www.elektrosmogazdravie.sk/category/zdroje/studie/

https://signstop5g.eu/sk/riesenia/ochrana-vsetkeho-ziveho-na-zemi/navrh-1

Odpoveď ministerstva hospodárstva

Dobrý deň, pani Bertová,

nech sa páči, zasielame odpoveď:

Vzhľadom na skutočnosť, že občianske združenie „Elektrosmog a zdravie“ (ďalej len „občianske združenie“) sa v danom podnete zameriava na vznik „elektrosmogu“, uvádzame, že súčasná legislatíva Ministerstva hospodárstva (MH) SR ukladá povinnosť inštalácie pomerového rozdeľovača vykurovacích nákladov (ďalej len „PRVN“) s diaľkovým odpočtom, avšak neukladá vyhradenú povinnosť pre jeden konkrétny typ PRVN. Vlastník sa teda môže rozhodnúť pre najvhodnejší typ PRVN. V súvislosti s návrhom občianskeho združenia pre úplné zrušenie povinnosti inštalácie PRVN je potrebné zmeniť smernicu 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti, nakoľko pri zmene legislatívy len na národnej úrovni by nedošlo k transpozícii a EK by mohla spustiť komunikačnú fázu (EU pilot) pred konaním samotného infringementu voči členskému štátu, t. j. v tomto prípade voči Slovenskej republike.

Požiadavka na inštaláciu pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov s diaľkovým odpočtom je uvedená v smernici 2012/27/EU o energetickej efektívnosti v platnom znení s tým, že do 1. 1. 2027 majú byť všetky PRVN vybavené diaľkovým odpočtom. Táto požiadavka bola transponovaná do § 11 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti. V EÚ aj v slovenskej legislatíve je umožnené podmieniť inštaláciu PRVN z technického alebo ekonomického hľadiska, podmienenú vypracovaním účelového energetického auditu s odôvodnením, prečo sa požadovaný PRVN nedá nainštalovať. Predmetná smernica ukladá požiadavku na pravidelné odpočty raz mesačne, čo je premietnuté v § 18 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov. Legislatíva EÚ teda ukladá minimálne povinné zbery údajov a pravidelné elektronické relácie pre odpočty PRVN. Z technického hľadiska PRVN už konštrukčne v sebe v štandardnej verzii obsahuje modul diaľkového odpočítania, teda pri štandardnej inštalácii sa automaticky takýto modul aj inštaluje ako pevná súčasť PRVN. Meranie PRVN je založené na rozdiely teplôt meraných snímačom zo zadnej strany PRVN priloženej k radiátoru/vykurovaciemu telesu, pričom toto meranie sa deje v pravidelných intervaloch a zbierajú sa údaje v PRVN. PRVN z pohľadu elektronického odpočtu je pasívny člen, ktorý odosiela informáciu iba v prípade aktívneho vyzvania/dotazovania zo zberného zariadenia. Pri minimálnej požadovanej dobe počas vykurovacej sezóny od konca septembra do konca mája je tak PRVN vybudený k zaslaniu údajov iba 8-9 krát počas celého roka. Nastavenie častejších intervalov pravidelného zasielania údajov do zberných systémov je vecou správcu alebo prevádzkovateľa vykurovacieho systému.

K požadovanému rozšíreniu informácií ohľadom inštalovaného určeného/pomerového meradla je v § 21 odseku 1 zákona č. 321/2014 Z. z. ustanovená povinnosť poskytnutia informácie o možnostiach odčítania informácií z určeného meradla, ak je to nákladovo primerané a technicky možné, a v § 21 odseku 3 zákona č. 321/2014 Z. z. povinnosť poskytnutia informácie o možnostiach odčítania informácií z určeného meradla a PRVN alebo predbežnú informáciu o dodávke tepla za predchádzajúce fakturačné obdobie na základe údajov z diaľkového odpočtu, ak je to nákladovo primerané a technicky možné.

S pozdravom a prianím pekného dňa
tlačový odbor | kancelária ministra

Naše doplnené otázky

Ministerstvo hospodárstva
info@mhsr.sk

VEC: Doplnené otázky vo veci Vašej odpovede zo dňa 26. 6. 2023 na náš list zo dňa 15. 6. 2023

Ďakujeme za Vašu odpoveď na náš list ohľadom PRVN a v náväznosti na to posielame toto doplnenie. Vo Vašej odpovedi

píšete: Súčasná legislatíva ukladá povinnosť inštalácie pomerového rozdeľovača vykurovacích nákladov (ďalej len „PRVN“) s diaľkovým odpočtom, avšak neukladá vyhradenú povinnosť pre jeden konkrétny typ PRVN. Vlastník sa teda môže rozhodnúť pre najvhodnejší typ PRVN.

Naša pripomienka: Ak by to tak bolo, tak v jednom bytovom dome by mohlo byť viacero rôznych značiek RF PRVN. To znamená s rôznymi triedami presnosti, s rôznymi vysielacimi špecifikami, rôznym šifrovaním a s potrebou rôznych odčítacích prístrojov. Tento stav by spôsoboval problémy s odčítaním a s rozúčtovaním. V praxi to vyzerá tak, že správca bytov ponúkne vlastníkom na výber 1 konkrétny PRVN s diaľkovým odpočtom podľa toho, s ktorým dodávateľom má správca podpísanú kúpno-predajnú zmluvu.

Druhým protiargumentom, prečo si vlastník nemôže vybrať sám je, že vlastník sa nedostane k technickým a zdravotným údajom. Výrobcovia a dodávatelia totiž poskytujú bližšie informácie len správcom bytov. Napríklad dňa 03.02.2023 som Vás žiadala o posudok o zdravotnej nezávadnosti meradla Techem radio 4, ku ktorému sa ako koncový používateľ neviem dostať.

Naša doplňujúca otázka: Zrejme ste mali na mysli, že spoločenstvo vlastníkov (nie vlastník sám) sa môže rozhodnúť pre najvhodnejší typ PRVN. Ak áno, prosíme opraviť Vašu odpoveď. Ak nie, žiadame upresniť, ako tomu máme rozumieť a ako má vlastník postupovať pri voľbe.

píšete: … (bolo by) potrebné zmeniť smernicu 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti

Naša pripomienka: Áno, vieme a súhlasíme. A presne preto v našom liste v bode 6 navrhujeme dať podnet európskym inštitúciam – Rade EÚ, EK, aby sa pripravila primeraná a zdravotne nezávadná inovovaná legislatíva. Žiadame, aby na rokovaní Rady EÚ poverený minister dopravy / hospodárstva za SR prejednal zmenu, aby boli uprednostnené meradlá bez rádiového dátového zberu (bez rádiových modulov) pred meradlami s rádiovým dátovým zberom (s rádiovými modulmi), pretože meradlá bez rádiového zberu podstatne lepšie spĺňajú požiadavku celkovej energetickej úspornosti danú Smernicou 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti v porovnaní s meradlami s rádiovým dátovým zberom, keďže meradlá s rádiovým dátovým zberom sú výrazne menej energeticky efektívne po zarátaní opatrení na prevenciu a riešenie následkov rizík, ktoré predstavujú, a tiež vzhľadom na vyššie obstarávacie náklady, drahšiu prevádzku a nižšiu spoľahlivosť, v porovnaní s meradlami bez rádiového dátového zberu.

Taktiež v úvode nášho listu žiadame ministerstvo o vyhlásenie, že diaľkový odpočet nie je nákladovo efektívny v súlade so Smernicou 2012/27/EU o energetickej efektívnosti, článok 9c ods. 2: “PRVN sa do 1. januára 2027 vybavia funkciou diaľkového odpočtu s výnimkou prípadov, keď daný členský štát preukáže, že to nie je nákladovo efektívne.

Naša doplňujúca otázka: Budete sa týmto zaoberať na pôde európskej únie?

píšete: V EÚ aj v slovenskej legislatíve je umožnené podmieniť inštaláciu PRVN z technického alebo ekonomického hľadiska, podmienenú vypracovaním účelového energetického auditu s odôvodnením, prečo sa požadovaný PRVN nedá nainštalovať.

Naša pripomienka: Toto nie je pravda. Odmietnuť povinnosť inštalovania PRVN s diaľkovým odpočtom môže jedine štát ako celok a až následne jednotliví vlastníci. V úvode nášho listu žiadame ministerstvo o vyhlásenie, že diaľkový odpočet nie je nákladovo efektívny v súlade so Smernicou 2012/27/EU o energetickej efektívnosti, článok 9c ods. 2: “PRVN sa do 1. januára 2027 vybavia funkciou diaľkového odpočtu s výnimkou prípadov, keď daný členský štát preukáže, že to nie je nákladovo efektívne.

Naša doplňujúca otázka: Prosíme opraviť Vašu odpoveď. Ak trváte na pravdivosti, žiadame upresniť, ako tomu máme rozumieť a ako má vlastník postupovať pri odmietnutí PRVN s diaľkovým odpočtom a súhlasom s vizuálnym PRVN.

píšete: odpočty raz mesačne … § 18 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike … Pri minimálnej požadovanej dobe počas vykurovacej sezóny od konca septembra do konca mája je tak PRVN vybudený k zaslaniu údajov iba 8-9 krát počas celého roka. Nastavenie častejších intervalov pravidelného zasielania údajov do zberných systémov je vecou správcu alebo prevádzkovateľa vykurovacieho systému.

Naša pripomienka: Presné znenie zákona 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike § 18, bod 1 d) znie: „Dodávateľ je povinný vykonávať mesačné odpočty určeného meradla.“ Z toho vyplýva, že presne 1x mesačne. Pri častejšom odpočte teda správca porušuje zákon.

Ide zväčša o každých 112 sekúnd, 10 hodín denne, 365 dní v roku v režime Walk-by. A každých 7,5 min., 24 hodín denne, 365 dní v roku v režime AMR. Jedná sa napr. o typy Siemeca AMR od Siemensu; Qundis caloric 5.5, mód C, zlúčený WB+AMR; Sontex 566, 868 ; Techem Radio 4.
Pozrite tabuľku úplne dole v článku https://www.elektrosmogazdravie.sk/trojsky-kon-radiove-merace-na-radiatoroch/

Je to 160 000 až 187 000 vysielaní ročne a nie len 8 – 9, ako píšete. Vysielanie sa uskutočňuje aj v noci, kedy rodina vlastníkov spí často s hlavou v blízkosti meradla na radiátore, čím je exponovaná žiareniu niekoľko stovák až tisíc µW/m² , čo je potvrdené dvojmo – na základe dostupnej špecifikácie produktu a na základe merania prístrojom v rôznych bytoch.

Tým dochádza k zhoršeniu zdravia
https://www.elektrosmogazdravie.sk/neziaduce-ucinky-elektrosmogu/

Naša doplňujúca otázka: Žiadame Vás o vyjadrenie, aké stanovisko je možné zaujať voči tomuto porušovaniu zákona.

Taktiež Vás prosíme v mene trpiacich a nemocných obyvateľov bytových domov o úpravu legislatívy – o upozornenie správcov, SVB, organizácie a to Vyhláškou ministerstva, prípadne Vykonávacími pokynmi, Nariadením vlády alebo Opatreniami – aby:

 • do určitého termínu došlo k úprave RF PRVN na vysielanie 1 x mesačne v súlade so Smernicou EÚ 2012/27/EÚ resp. Zák. 321/2014 Z.z., so Smernicou EP a Rady EÚ č. 2018/2002, ktorou sa mení Smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti:Tak, ako je to technické možné, finančne rozumné a primerané.“ (na bezdrôtový prenos je potrebná energia)
 • správca v súlade so zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa poskytol všetky technické údaje vlastníkom a všetky zdravotné posudky
 • správca spracoval Písomný informovaný súhlas vlastníkov s podpismi, oboznámením o technických parametroch a o zdravotných a bezpečnostných rizikách
 • správca vyhlásil nové hlasovanie pri každej zmene PRVN, či už na iný typ, alebo len iný modul, alebo len upgrade

Taktiež prosíme o vyjadrenie, akú legislatívu môže porušiť vlastník, ak zatieni meradlo kovovým krytom a odkryje ho len 1x mesačne.

píšete: PRVN z pohľadu elektronického odpočtu je pasívny člen, ktorý odosiela informáciu iba v prípade aktívneho vyzvania/dotazovania zo zberného zariadenia.

Naša pripomienka: Toto bola kedysi pravda len pri Walk-by (pasívnom) režime. Avšak v súčasnosti majú už asi všetky značky zlúčený pasívny a aktívny režim a teda už vždy vysielajú aktívne a často (zväčša každých 112 sekúnd). Pozri tabuľku úplne dole v článku https://www.elektrosmogazdravie.sk/trojsky-kon-radiove-merace-na-radiatoroch/

Naša doplňujúca otázka: Prosíme opraviť Vašu odpoveď.

Predpokladáme, že Vašu odpoveď vypracovala osoba alebo skupina osôb. Ak je to tak, prosíme, aby sa podpísala, prípadne podpísali.

S pozdravom
V Senci dňa 13. 7. 2023
Mgr. Petra Bertová Polovková

Odpoveď MH SR na doplňujúce otázky

V súčasnej dobe bola v rámci balíčka Fit for 55 pripravená aktualizovaná smernica o energetickej efektívnosti. Mala by byť publikovaná v priebehu septembra – októbra 2023 v Úradnom vestníku EÚ. Táto smernica by mala obsahovať aj významné požiadavky v oblasti informovanosti spotrebiteľa, ako aj povinných súčastí kontraktu pri dodávke tepla, ktoré by mali umožniť dostatočne informovať konečného spotrebiteľa aj o vlastnostiach pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov a umožniť mu rozhodnúť sa, aké PRVN bude môcť mať nainštalované. Požiadavky na technické parametre PRVN zo smernice 2018/2002 ohľadom inštalácie PRVN s diaľkovým odpočtom zostávajú aj naďalej v platnosti. Vaše požiadavky bude možné náležite riešiť pri transpozícii danej európskej legislatívy.

S pozdravom a prianím pekného dňa
tlačový odbor | kancelária ministra

Pridajte svoj názor