Ako sa uznáva EHS v Holandsku

Minulý rok dosiahla holandská nadácia Stichting EHS uznanie EHS (ElektroHyperSenzitivity) ako zdravotného postihnutia. V Holandsku prebehlo niekoľko diskusií so štátnymi organizáciami s cieľom preskúmať uplatnenie dohovoru OSN o zdravotných postihnutiach (ďalej len Dohovor) aj pre ľudí s postihnutím EHS.

Ako to môže pomôcť ľuďom s EHS?

Stichting pomaly krok za krokom pracovala na tom, aby sa Dohovor uplatil aj pre ľudí s EHS. Zástupcovia Stichting mali konštruktívne stretnutia so zástupcami ministerstva zdravotníctva a s organizáciou zastrešujúcou zdravotne postihnutých, tá potvrdila, že spomínaný dohovor OSN sa vzťahuje aj pre ľudí s EHS.

Dôležitým výsledkom jednaní bolo potvrdenie toho, že Inštitút pre ľudské práva v Holandsku sa môže odvolať na Dohovor OSN aj vo vzťahu k ľuďom postihnutým EHS.

Taktiež došlo k vyzvaniu obyvateľov Holandska, ktorí majú podozrenie na EHS, aby sa organizácii Stichting EHS prihlásili.

Nový zákon o rovnosti ľudí so zdravotným postihnutím alebo chronickými chorobami

V Holansku je Dohovor uplatnený prostredníctvom tzv. zákona o rovnosti ľudí so zdravotným postihnutím alebo chronickými chorobami. Podľa neho, by ľudia so zdravotnými problémami mali mať možnosť zapájať sa do spoločnosti rovnako ako všetci ostatní.

To znamená, že školy, pracoviská, obchody a podobne musia zabezpečiť prostredie pre týchto ľudí a nesmú ich diskriminovať. Teda ľudia s EHS môžu požiadať o prispôsobenie prostredia ich zdravotnej situácii.

Čo to teda vlastne znamená pre ľudí s EHS?

Uznanie holandským inštitútom pre ľudské práva znamená, že ľudia s EHS môžu požadovať uplatnenie spomínaného zákona o zdravotnom postihnutí a chronických chorobách, a teda požadovať uplatnenie tohto zákona aby sa mohli lepšie zaradiť do spoločnosti.

Viac informácii: https://esc-info.eu/en/step-by-step-recognition-of-ehs-in-the-netherlands/

Dohovor a Slovensko

Ná základe infožiadosti nám Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR odpovedalo na naše otázky v decembri 2023:

  1. Je Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím na Slovensku plne implementovaný?

Áno

Dohovor predstavuje základný východiskový dokument pre všetky ostatné medzinárodné dokumenty, ktoré sa prijímajú na európskom alebo širšom medzinárodnom fóre a ktoré sa týkajú ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím. Cieľom Dohovoru je presadzovať, ochraňovať a zabezpečiť plnohodnotný a rovný výkon ľudských práv a základných slobôd pre všetky osoby so zdravotným postihnutím a podporovať úctu k ich dôstojnosti bez akejkoľvek diskriminácie na základe zdravotného postihnutia.

Dohovor zaväzuje zmluvné strany, aby zabezpečili, že osoby so zdravotným postihnutím budú môcť plne využívať svoje práva na rovnakom základe ako všetci ostatní občania. Ustanovuje minimálne normy ochrany a zabezpečenia celého rozsahu občianskych, politických, sociálnych a ekonomických práv osôb so zdravotným postihnutím.

Národná rada Slovenskej republiky s Dohovorom vyslovila súhlas a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy SR prednosť pred zákonmi. Prezident Slovenskej republiky Dohovor ratifikoval 28. apríla 2010 a ratifikačná listina bola 26. mája 2010 uložená u depozitára, generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov. Pre Slovenskú republiku Dohovor nadobudol platnosť 25. júna 2010 v súlade s jeho článkom 45 ods. 2. Po uložení ratifikačnej listiny Slovenská republika uplatnila výhradu k ustanoveniu čl. 27 ods. 1 písm. a) Dohovoru v súlade s jeho článkom 46.

Slovenská republika v roku 2012 podľa čl. 35 Dohovoru predložila Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím komplexnú správu o opatreniach prijatých na účel plnenia záväzkov vyplývajúcich z Dohovoru a o pokroku, ktorý v tomto smere dosiahla, a to do dvoch rokov po nadobudnutí právoplatnosti Dohovoru pre Slovenskú republiku. Správa bola vypracovaná v súlade s usmerneniami Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím, upravené v osobitnom dokumente k Dohovoru.

  1. Implementuje SR Dohovor v súčasnosti?

Áno

Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014– 2020 (ďalej len „národný program“) bol prijatý uznesením vlády Slovenskej republiky č. 25 z 15. januára 2014. Cieľom národného programu je prostredníctvom definovaných úloh a opatrení zabezpečiť dosahovanie pokroku v oblasti ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím uznaných Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „dohovor“) a pokroku pri ich používaní. https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna- pomoc/tazke-zdravotne-postihnutie/kontaktne-miesto-prava-osob-so-zdravotnym- postihnutim

Materiál „Správa o plnení opatrení vyplývajúcich z Národného programu rozvoja životnýchpodmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020 a návrh na jeho aktualizáciu“ (schválený uznesením vlády SR č. 587 z 14. decembra 2016) bol vypracovaný v zmysle uznesenia č. 25 zo 15. januára 2014, ktorým bol schválený Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020. Dokument bol prvou súhrnnou správou o plnení úloh vyplývajúcich z Národného programu, pričom dokumentuje plnenie úloh za obdobie rokov 2014 – 2015. Súčasne sú v ňom zapracované jednotlivé záverečné odporúčania Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím, ktoré boli Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zaslané na základe obhajoby Východiskovej správy Slovenskej republiky k Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím v apríli 2016.

Uznesením vlády SR č. 357/2018 bola schválená „II. Správa o plnení opatrení vyplývajúcich zNárodného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky2014 – 2020 a návrh na jeho aktualizáciu“, ktorá hodnotí stav plnenia opatrení za obdobie rokov 2016 – 2017.

Národný program ako aj jeho správy boli tvorené ako otvorené dokumenty, obsahujú základné úlohy na obdobie rokov 2014 – 2020, s aktualizáciou a vyhodnocovaním každé 2 roky. Boli pripravované za účasti viacerých odborníkov z rôznych oblastí tak, aby bolo pokryté nielen široké spektrum jednotlivých oblastí, ale zároveň, aby bola zabezpečená aj prepojenosť a kompatibilita všetkých opatrení a úloh. Na jeho tvorbe sa podieľali zástupcovia ústredných orgánov štátnej správy, verejnej správy a podľa čl. 4 ods. 3 dohovoru aj osoby so zdravotným postihnutím prostredníctvom svojich reprezentatívnych organizácií.

Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021– 2030 bol schválený uznesením vlády SR č. 109 dňa 24. februára 2021. V zmysle uznesenia vláda SR uložila členom vlády zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 – 2030 v rámci schválených limitov výdavkov príslušnej rozpočtovej kapitoly do 31. decembra 2030. Materiál bol tvorený ako otvorený dokument s aktualizáciou a vyhodnocovaním každý rok.

Správa o plnení opatrení vyplývajúcich z Národného programu rozvoja životných podmienokosôb so zdravotným postihnutím za rok 2021 a návrh na jeho aktualizáciu“ bola schválená vládou SR dňa 5. októbra 2022 (uznesenie vlády SR 610/2022). Prílohu dokumentu tvorí prvá súhrnná správa, pričom dokumentuje plnenie úloh v roku 2021.

Správa o plnení opatrení vyplývajúcich z Národného programu rozvoja životných podmienokosôb so zdravotným postihnutím za rok 2022 a návrh na jeho aktualizáciu“ bola schválená uznesením vlády SR dňa 13. novembra 2023. Materiál dokumentuje plnenie úloh v roku 2022 a sú v ňom zahrnuté nové oblasti, nové opatrenia ako aj aktualizácia niektorých úloh.

  1. Vzťahuje sa Dohovor výslovne aj na ľudí s EHS – ElektroHyperSensibilitou? (teda ľudí citlivých na elektrosmog)

Áno

Dohovor v čl. 1 špecifikuje svoj účel a to:
„Účelom tohto dohovoru je presadzovať, chrániť a zabezpečovať plné a rovnaké užívanie všetkých ľudských práv a základných slobôd všetkými osobami so zdravotným postihnutím a podporovať úctu k ich prirodzenej dôstojnosti. Osoby so zdravotným postihnutím zahŕňajú osoby s dlhodobými telesnými, mentálnymi, intelektuálnymi alebo zmyslovými postihnutiami, ktoré v súčinnosti s rôznymi prekážkami môžu brániť ich plnému a účinnému zapojeniu do života spoločnosti na rovnakom základe s ostatnými.“

  1. Je EHS výslovne uvedená v periodickej správe pre OSN o implementácii Dohovoru?

Nie

  1. Ktoré úrady/organizácie v SR akceptovali EHS ako handicap/funkčnú poruchu
    podľa Dohovoru?

MPSVR SR nemá vedomosť, ktoré úrady a organizácie akceptovali EHS ako handicap/funkčnú poruchu podľa Dohovoru.

Pridajte svoj názor