Aliancia sestier za zdravé prostredie

Poslanie tejto americkej aliancie: Podpora zdravých ľudí a zdravého prostredia prostredníctvom vzdelávania a vedenia profesie sestry, napredovania vo výskume, začleňovania praxe založenej na dôkazoch a ovplyvňovania politiky.

Vplyv environmentálnych faktorov na ľudské zdravie je teraz zjavnejší ako kedykoľvek predtým. Svetová zdravotnícka organizácia odhaduje, že zdravšie prostredie by mohlo zabrániť takmer jednej štvrtine celosvetovej záťaže chorobami. 

Environmentálne zdravie sa zameriava na vzťahy medzi ľuďmi a ich prostredím; podporuje ľudské zdravie a pohodu; a podporuje zdravé a bezpečné komunity ( Americká asociácia verejného zdravia, 2020 ).

Sestry, ktoré sú jedným z najdôveryhodnejších zdrojov informácií americkej verejnosti, musia byť schopné odpovedať na otázky o životnom prostredí a jeho vzťahu k zdraviu vierohodnými informáciami podloženými dôkazmi, ako aj viesť pri vytváraní potrebné zmeny v našich zásadách a postupoch.

Kontinuálne vzdelávanie sestier

Medzi prednášky ďalšieho vzdelávania sestier patrí aj webinár s názvom Bezdrôtový smog: Neviditeľný toxín. Po zhliadnutí webinára účastníci:

  • pochopia zdroje vystavenia sa neionizujúcemu rádiofrekvenčnému žiareniu
  • budú schopní rozlišovať medzi 3G, 4G a 5G
  • zistia spôsoby, ako znížiť vystavenie sa rádiofrekvenčnému žiareniu v ich prostredí
  • budú vedieť identifikovať príznaky ElektroHyperSensitivity (EHS) u dospelých a detí
  • pochopia, ako sa reguluje elektrosmog na miestnej, štátnej a federálnej úrovni

Prístup k prednáške nájdete priamo na stránke webinára:
https://envirn.org/wireless-smog-an-invisible-toxin/

Pridajte svoj názor