Predstavujeme Mgr. Ing. Danielu Bérešovú, kandidátku vo voľbách 2023

VOĽBY DO PARLAMENTU – 30.9.2023

Predstavujeme Mgr. Ing. Danielu Bérešovú, kandidátku za stranu Slovenské hnutie obrody.

1. Povedzte (napíšte) stručne, aké sú sú Vaše aktivity. Aké máte skúsenosti a prečo kandidujete práve za stranu (uviesť stranu). Zdôvodnite, prečo práve táto strana dokáže presadiť národné hodnoty, a to najmä: vystúpenie z NATO, EÚ, zastavenie LGBTI agendy a prílevu ilegálnych privandrovalcov, zákaz činnosti politických mimovládok na Slovensku, atď. Bude Vaše pôsobenie prínosom?

Slovenské hnutie obrody pôsobilo ako občianske združenie od roku 2004. Je pronárodnou stranou, veľa kandidátov SHO má vlastenecké cítenie, stotožňujú sa s národnými hodnotami Slovákov, teda aj s ochranou a zachovaním národného dedičstva, suverenitou, zvrchovanosťou Slovenska. SHO veľakrát postupovalo v súlade s prirodzenými a nadprirodzenými zákonmi. Od roku 2015 upozorňuje na nelegálnych migrantov. Vydalo stanovisko, že Ozbrojené sily SR v súčinnosti s políciou majú strážiť slovenské štátne hranice, komunikovalo, jednalo s ozbrojenými silami. Slovenské silové zložky majú nelegálnych migrantov pochytať a následne odviesť mimo územia SR, bez ohľadu na to, čo povie Brusel. Aktívne vytvárať zálohy (dobrovoľné občianske hliadky), ktoré by v súčinnosti so silovými zložkami zabezpečovali poriadok na celom slovenskom území, spolupracovať s kotlebovcami a ďalšími. Stráženie štátnych hraníc hlavne z dôvodu prílivu nelegálnych migrantov, obnoviť hraničné kontroly. Postaviť mimo zákon všetky zahraničné mimovládne organizácie, ktoré tu vyvíjajú činnosť, propagujú agendu multi-kulti. Kompetentných, ktorí sú zodpovední za súčasné dianie, brať na trestno-právnu zodpovednosť. Zverejniť mená tých, ktorí nás poškodili. Na Slovensku majú pôsobiť len slovenské mimovládne inštitúcie. Akékoľvek financovanie zo zahraničia bude zakázané. Slovenské mimovládky môžu realizovať aktivity hlavne so sociálnym, charitatívnym, správnym ekologickým zameraním. Mimovládne organizácie s politickým vplyvom budú zakázané, rozpustené. O vystúpení z EÚ je potrebné urobiť referendum. Netreba robiť reformu EÚ. Strata práva veta Slovenska bude pre nás veľmi nevýhodné. SHO poukazuje na to, že naši predkovia sa dokázali vysporiadať s nepriateľmi Slovákov.

Zúčastnila som sa na viacerých podujatiach SHO, tiež aktivitách Matice slovenskej. Som členkou českého spolku. Som saleziánskou spolupracovníčkou. Snažíme sa pomáhať hlavne deťom, mládeži, rodinám v tom, čo potrebujú, aj tým, ktorí sú sociálne znevýhodnení. Snažím sa vystupovať, konať v súlade s morálkou, svedomím, slušne. Angažujem sa v združení Elektrosmog a zdravie, som jeho podpredsedníčkou. Snažím sa byť užitočná, nápomocná vo viacerých oblastiach. Som členkou košickej občiny, členkou redakčnej rady Národného obrodenia, vzdelávam sa. Prispievam do časopisu, do novín článkami, aj odbornými. Vyštudovala som učiteľstvo, tiež odbor prevádzka a ekonomika v rámci VŠ poľnohospodárskej. Pracovala som v rastlinnej, v živočíšnej výrobe. Mám zrelší vek, dlhoročnú prax v poľnohospodárstve, v školstve, v sociálnej oblasti (seniori, deti – starostlivosť) v rôznych pracovných pozíciách. Vyučovanie: na 1., 2.stupni ZŠ, v SŠ, v špeciálnych ZŠ. Dávala som návrhy, pripomienky (aj ohľadom zákonov), projekty. Upozorňujem na to, čo nie je v poriadku.V parlamente by mali byť aj zástupcovia z východného Slovenska.

2. Aký postoj máte k pojmu a definícii slova rodina a akú váhu pri výkone Vašej služby bude mať definícia – muž, žena a ich deti tvoria rodinu a tá je posvätnou, a preto zvlášť chránenou a podporovanou základnou bunkou národa a jeho budúcnosti?

Rodina je základnou bunkou národa, má vysokú hodnotu. (Súvisí aj s budovaním vzťahov. Definícia rodiny má byť nemenná.) Je to pre mňa samozrejmosť, že je posvätná, má byť chránená, podporovaná. Rodinu tvorí muž – otec, žena – matka, deti – chlapci, dievčatá, starí rodičia. Dieťa má právo na otca a matku, na mužský vzor, ženský vzor. Určite nie rodič 1, rodič 2. Som proti registrovaným partnerstvám.

3. Akú máte predstavu o zmenách potrebných vo vzdelávaní detí a mladých ľudí? Navrhnite najdôležitejšie zmeny potrebné v školstve, aby nám neušiel vlak v práve sa rodiacom multipolárnom svete.

Moje podnety aj pre školstvo som dala strane SHO (sú na webe SHO). Napísala som ich obšírnejšie ako sú tu uvedené. V minulosti som uviedla ministerstvu školstva pripomienky ku novej reforme školstva. Dosahovali sme veľmi dobré výsledky v rámci tradičného školského systému. Jednotné učebné osnovy v školách mali svoje opodstatnenie. Som za osvedčené postupy, nie experimentovanie, za hodnotovú orientáciu (vlastenectvo, úcta ku štátnym symbolom, ku jazyku, lokálpatriotizmus, spolupatričnosť, kultúrne povedomie, folklór, tradície, pochopenie a pripomínanie si významných udalostí našich dejín, osobností, úcta voči skutočným autoritám, starším, výchova k mravnosti). Je potrebné rozvíjať logické a kritické myslenie u žiakov, študentov. Som za prezenčnú formu vyučovania. Som za spravodlivé financovanie štátnych a neštátnych školských zariadení, zrušiť normatív na žiaka. Príspevky podmieňovať počtom absolventov škôl. Nesúhlasím s rozdelením základného vzdelávania na tri cykly. Zníženie počtu žiakov do 20 v triedach na prvom stupni ZŠ. V súvislosti s reformou nestačí, aby žiak 3.ročníka vedel hlavne čítať a písať. Integrácia žiakov má byť objektívne posudzovaná. Je potrebné podchytiť deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami už v materských školách. Som proti vzdelávaniu sexuálnej výchovy s využitím nevhodných učebných materiálov. Zákaz vstupu do škôl pracovníkom mimovládnych organizácií, financovaných zo zahraničia. (Navrhla som kompetentným, aby informované súhlasy – texty pre rodičov boli napísané zrozumiteľne.) Je neprijateľné vytvoriť jeden spoločný predmet pre fyziku, chémiu, biológiu. Mal by byť súlad medzi matematikou a fyzikou. Podporujem pracovné vyučovanie, techniku, správnu finančnú gramotnosť. Treba viesť žiakov, študentov ku pracovným návykom, ku poctivej práci. Zohľadňovať potreby v národnom hospodárstve aj v súvislosti s počtom absolventov. Napr. po strednej škole by si mohli niektorí vyskúšať podnikanie. Prehodnotiť počet vysokých škôl. (Aj žiaci v rámci národnostných menšín majú mať kvalitné učebné materiály, tiež slovenskí žiaci v školách v zahraničí.) Spolupracovať s Maticou slovenskou. Mal byť prísnejší výber autorov učebníc. Rozvoj športových aktivít (kolektívne, individuálne druhy športov), telesnej výchovy, ale nie na úkor odobratia iného dôležitého predmetu. Napísala som podnety aj v súvislosti s vyučovaním, hodnotením žiakov, študentov, ktorí sa tu adaptujú.

4. Čo je potrebné prioritne zmeniť v rezorte zdravotníctva? Aký pohľad máte na súkromné vlastníctvo v ňom? Aký na liekovú politiku a bezpečnosť obyvateľstva? Ako sa pozeráte na svoje pôsobenie? Ako budete pôsobiť v parlamente v súvislosti s plánovanou podriadenosťou štátu voči WHO? Aké kroky by mali byť presadené voči lekárom a zdravotníckemu personálu, ktorý priamo vykonával, prípadne sa zúčastnil v covidovom období násilných skutkov chápaných väčšinou národa ako genocída slovenského národa? Zároveň je veľmi dôležité, aby ste ozrejmili aj Vaše postoje, skúsenosti a konkrétnu činnosť počas posledných troch rokov „keď sa lámal chlieb“, či ste s tým súhlasili, ako ste vnímali covid teror. Nosili ste rúško, či a ako ste sa postavili k šikanovaniu seba a ľudí okolo Vás zo strany úradníkov, lekárov,… Ste členom nejakého nejakého spolku, iniciatívy alebo zoskupenia, ktoré sa postavilo na odpor? Aký postoj zaujmete, ak by sa to v nejakej forme zopakovalo?

Je potrebné vrátiť zdravotníctvo pod kontrolu a rozhodovanie relevantnej odbornej a laickej verejnosti. Nahlasovať a sankcionovať korupčných pracovníkov. Dostať rozhodovanie v zdravotníctve spod určujúceho vplyvu výrobcov a distribútorov liekov. Aj s tým súvisí bezpečnosť. Pacient má byť dopredu pravdivo informovaný o postupe jeho liečenia, o účinkoch liečiv. Netestovať liečivá na ľuďoch. Lieky majú byť zadarmo. V súvislosti so ziskami v súkromných zdravotných poisťovniach je potrebné prísnejšie kontrolovať fakturované služby. Podporujem prevenciu, preventívne vyšetrenia u očkovaných, neočkovaných, zdravú životosprávu. Upozorňujem zdravotné poisťovne na to, že majú preplácať niektoré alternatívne vyšetrenia a terapie. Mala by byť jedna poisťovňa, kvalitná zdravotná starostlivosť má byť dostupná pre všetkých, teda aj v obciach. Som proti povinnému očkovaniu. Jednoznačne som proti podriadenosti Slovenska voči WHO. Mal by byť odobratý diplom tým lekárom, zdravotníkom, ktorí porušili Hippokratovu prísahu. Je potrebné podporovať aj morálne tých právnikov a ich spolupracovníkov, ktorí pomáhajú občanom poškodeným v covidovom období.

Som členkou košickej občiny. Nedala som sa testovať ani očkovať. Bola som proti noseniu rúška, postavila som sa proti šikanovaniu seba a iných. Vysvetľovala som, argumentovala som. Keby sa to v nejakej forme zopakovalo, budem sa snažiť bojkotovať to. Som v združení Elektrosmog a zdravie. Jedným z cieľov združenia je dosiahnutie regulácie elektrosmogu v školách, v nemocničných zariadeniach, v prostriedkoch verejnej dopravy, atď. Je potrebné predchádzať ochoreniam.

5. Aké zmeny budete presadzovať v ekonomike Slovenskej republiky? Súhlasíte s návratom vlastnej meny? Vyjadrite sa aj k dnes už mohutnému celosvetovému trendu bezdolárového zúčtovania dnes už v 75 % krajinách sveta. Čo konkrétne je potrebné presadzovať? Aký je Váš postoj ku DeFi kryptomenám a aký ku CeFi? Vyjadrite sa k projektu ECB CBDC.

Ústavne zakotvené právo občanov na hotovostné platby má byť dlhodobé. Právo na hotovosť by nemalo byť podmienené v ústave. Súhlasím s návratom vlastnej meny. Vieme o trende skazy dolára a eura. Obeťou Ameriky sú krajiny európskej menovej únie. Infláciu nie je možné zastaviť. Dolárové rezervy veľkých ekonomík sa znižujú. (Netreba držať rezervy v mene nepriateľa, ak s ním reálne hrozí ozbrojený konflikt.) Je potrebné robiť osvetu, poukazovať na to aj v parlamente. Nebyť klientami takých pobočienk bánk, ktoré budú v kategórii bezhotovostných bánk. (Bojkotovať, nevyužívať služby tých bánk, ktoré podporujú uhlíkovú neutralitu.) Vystupovať proti lobistom ECB.

Slovenské hnutie obrody robí nápravu za krivdu spáchanú na občanoch. Prostredníctvom Združenia poškodených občanov sa zaoberá s odškodnením hlavne poškodených klientov nebankových subjektov. Je potrebné prehodnotiť financovanie politických strán. (Napr. SHO si nemôže dovoliť podplácať tie skorumpované, neobjektívne agentúry, ktoré sa zaoberajú s prieskumami pred voľbami.)

6. Ako zabezpečiť sebestačnosť Slovenska, vymenujte aspoň niektoré kroky, ktoré budete presadzovať.

V súvislosti s potravinovou sebestačnosťou Slovenska je dôležité podporovať aj poľnohospodárstvo, finančne farmárov na vidieku.(Pracovala som na poľnohospodárstvych družstvách v rôznych pozíciách v rastlinnej, v živočíšnej výrobe. Náplň mojej viacročnej práce: prevádzkové, ekonomické, agronomické úlohy, chov zvierat,… Presadzovala som pestovanie plodín, chov hospodárskych zvierat bez GMO krmív.) Je potrebné obrábať pôdu, spracovávať drevo. Zrážková voda by sa mala zadržiavať. Hlavne v rastlinnej výrobe využiť geotermálnu vodu. S minerálnymi vodami treba obchodovať v prospech Slovákov. Za svoje peniaze máme dostať kvalitné slovenské potraviny, služby. V školských jedálňach by mali byť potraviny od lokálnych pestovateľov. Zabrániť vyvlastňovaniu fariem. Výrobná sebestačnosť, ale aj energetická (aj sieťové odvetvia). Je potrebné mať hospodársku stratégiu, dlhodobé plánovanie. Prehodnotiť dotácie a kvóty. Schvaľovanie konania by mali byť kratšie, výberové konania prehľadnejšie. Druhý dôchodkový pilier by sa mal zrušiť, pretože sa obohacujú zahraničné poisťovne. Zlaté rezervy vrátiť na Slovensko. Som proti odkupovaniu pozemkov súkromných vlastníkov štátom. Pozemkov, ktoré sú pri národných parkoch. Zjednodušiť založenie živnosti, podnikania, znížiť odvodové platby pre nich. Paušálom zdaňovať ich príjmy. Slovenské výrobky by mali byť bez DPH. Zefektívniť cenotvorbu (priamu). Je možné vytvoriť podmienky pre zvyšovanie minimálnej mzdy, platov, dôchodkov. Mala by byť väčšia podpora mladých rodín s deťmi zo strany štátu, ich zabezpečenie, stabilita.

7. Aký postoj máte ku štátnemu vlastníctvu strategických podnikov, čo v tejto oblasti vykonáte?

Je potrebný spätný nákup strategicky významných podnikov. Nákup elektrickej energie, zemného plynu za burzové ceny je nevýhodný. Nevýhodné zmluvy by mali byť zrušené, pretože poškodzujú naše záujmy. Zákaz predaja strategických podnikov by mal byť zakotvený v ústave.

8. Súhlasíte s členstvom Slovenskej republiky v EÚ a NATO? Ak áno, ako chcete postupovať pri presadzovaní národných záujmov SR. Je potrebné presadzovať kroky, aby sme sa vyhli medzinárodnej izolácii, sankciám, prípadne iným neželaným intervenciám ako následok logických krokov opäť suverénneho národa. Vysvetlite, prosím, Váš postoj ku konfliktu na Ukrajine. Zúčastnili ste sa „pochodov za mier“?

EÚ je už hlavne policky orientovaná. Európske združenie voľného obchodu je z viacerých dôvodov prijateľné združenie, vhodnejšie ako EÚ. Som za suverénne Slovensko. Som proti podpore vojny na Ukrajine na náš úkor. EÚ padá do energetickej krízy. Je potrebné presadiť v marci 2024 odstúpenie od zmluvy s NATO. Obnoviť V4, prípadne neutrálnu zónu medzi veľmocami. Znepokojil ma hlavne rastúci fašizmus, obchodovanie s deťmi, s ľudskými orgánmi, biologické laboratóriá USA na území Ukrajiny. Zúčastnila som sa aktívnejšie pochodov za mier (s transparentom o mieri, o sfunkčnení referenda v rukách, petíciou proti 5G, propagovaním Národného obrodenia).

9. Návrat k právnemu štátu. Definujte, prosím, kroky pre navrátenie dôvery v justíciu SR. Je potrebná hmotná a trestnoprávna zodpovednosť politikov, tiež medzinárodné uznanie anulovania dlhov vytvorených doterajšími politikmi?

Je potrebné, aby prokuratúra, súdy, orgány činné v trestnom konaní, ozbrojené sily, zbory prešli personálnymi zmenami. Je potrebné vypracovať systémy hodnotenia. Kontrola by mala byť prísnejšia. Mali by byť odpolitizované verejné funkcie, výberové konania (nie na úrovni koaličnej rady). Hmotná a trestnoprávna zodpovednosť politikov, zodpovednosť v štátnej a verejnej správe. Ak politici rozhodli v rozpore so záujmami občanov Slovenska, bol vytvorený dlh, majú niesť zodpovednosť, pretože sa dopustili zneužitia právomoci verejného činiteľa a plnenie z takého aktu nie je platné.

10. Je potrebná, podľa Vás, zmena politického usporiadania Slovenskej republiky? Akými krokmi budete postupovať k očakávanej zmene na formu priamej demokracie? Ktoré kroky vykonáte, aby sme už v nasledujúcom volebnom období dosiahli imperatívnosť mandátu? Vieme, že aj v krajinách, o ktorých sa traduje, že majú vyspelý systém systém priamej demokracie, dochádza ku zlyhaniam. Je to následkom toho, že aj “vyspelí” voliči v krajinách s “vyspelou” demokraciou sú manipulovaní 4.pilierom moci – médiami. Aké kroky navrhujete v oblasti médií, aby sa priama demokracia v budúcnosti naozaj pozitívne prejavovala na správe vecí verejných?

Pomáham, spolupracujem s prípravným petičným výborom referend. Robím aj osvetu (propagáciu). Zastupiteľská ani priama demokracia u nás nie sú funkčné. Je potrebné najprv zmeniť zákon o referende, potom sa zaoberať s imperatívnym mandátom. Je potrebné zmeniť počet volebných obvodov, prípadne znížiť počet poslancov v parlamente. Počas sfunkčnenia referenda zrealizovať predčasné voľby. V oblasti médií navrhujeme zabezpečiť (vynútiť si) objektívnosť, nestrannosť, vyváženosť, názorovú pestrosť v spravodajstve, publicistike, politicko-diskusných reláciách. Máme na to ústavné právo. Slovenské hnutie obrody chce napomôcť presadeniu objektívnosti a nestrannosti hlavne v RTVS.

Danka odpovedala na otázky v septembri 2023

Pridajte svoj názor